โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิหร่าน

เยือนอิหร่าน 9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 54,900 บาท

เยือนอิหร่าน 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ HT-IR03
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์อิหร่าน เยือนอิหร่าน9 วัน 6 คืน โดยสายการบินมาฮาน แอร์(W5)   กรุงเทพฯ - เตหะราน                คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทา..

เดินทาง มิถุนายน 62
ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 54,900 บาท

ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ HT-IR02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิหร่าน ไฮไลท์อิหร่าน8 วัน 5 คืน โดยสายการบินมาฮาน แอร์(W5)   กรุงเทพฯ - เตหะราน                คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินท..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์อิหร่าน ที่ผ่านมา