โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิหร่าน

ไฮไลท์อิหร่าน
เริ่มต้น 46,900 บาท

ไฮไลท์อิหร่าน

รหัสทัวร์ HT-IR01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์อิหร่าน ไฮไลท์อิหร่าน7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Mahan Aor (W5)     กรุงเทพฯ - เตหะราน                คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเด..

เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อิหร่าน ที่ผ่านมา