โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิหร่าน

IRAN 7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 57,888 บาท

IRAN 7 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ PV-IR01-1
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์อิหร่าน IRAN7 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – เตหะราน                คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกประตูที่ 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอ..

เดินทาง กันยายน 60 - มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อิหร่าน ที่ผ่านมา