โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อิหร่าน

เยือนอิหร่าน 9 วัน 7 คืน
เริ่มต้น 54,900 บาท

เยือนอิหร่าน 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์ HT-IR03
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

ทัวร์อิหร่าน เยือนอิหร่าน9 วัน 6 คืน โดยสายการบินมาฮาน แอร์(W5)   กรุงเทพฯ - เตหะราน                คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินทา..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 62
ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 54,900 บาท

ไฮไลท์อิหร่าน 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ HT-IR02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อิหร่าน ไฮไลท์อิหร่าน8 วัน 5 คืน โดยสายการบินมาฮาน แอร์(W5)   กรุงเทพฯ - เตหะราน                คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและตรวจเอกสารการเดินท..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 62
The Great of Persia  อิหร่าน
เริ่มต้น 46,900 บาท

The Great of Persia อิหร่าน

รหัสทัวร์ HT-IR01
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

The Great of Persia อิหร่าน7 วัน 4 คืนโดยสายการบินมาฮานแอร์ (W5) กรุงเทพฯ – เตหะราน            คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S สายการบินมาฮานแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต..

เดินทาง กรกฎาคม - สิงหาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์อิหร่าน ที่ผ่านมา