ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย)

โรมาเนีย–บัลแกเรีย 8 วัน
เริ่มต้น 62,900 บาท

โรมาเนีย–บัลแกเรีย 8 วัน

รหัสทัวร์ EX-EASTEU02
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก โรมาเนีย –บัลแกเรีย 8 วัน  5 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาอ..

เดินทาง 10-17, 15-22, 22-29 ต.ค.62 / 15-22 พ.ย.62 / 7-14, 10-17 ธ.ค.62
อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  10 วัน
เริ่มต้น 74,900 บาท

อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-CRO01-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)     กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9..

เดินทาง 26 ธ.ค.62- 4 ม.ค.63 / 27 ธ.ค.62- 5 ม.ค. 63/ 28 ธ.ค.62- 6 ม.ค.63
อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน
เริ่มต้น 72,900 บาท

อิตาลี โครเอเชีย สโลวีเนีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-CRO01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โครเอเชีย อิตาลี–โครเอเชีย–สโลวีเนีย–บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา   10 วัน 7 คืน โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่..

เดินทาง มีนาคม-เมษายน 63
INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE
เริ่มต้น 120,000 บาท

INSIGHT THE WORLD HERITAGE SITE

รหัสทัวร์ DS-CRO01-EUR38A
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป Insight the World Heritage Site 10 Days10 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย(TG) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดว..

เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์บอลข่าน (ทัวร์โครเอเชีย) ที่ผ่านมา