ทัวร์แอฟริกาใต้

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แอฟริกาใต้

แอฟริกาใต้ 8 วัน
เริ่มต้น 85,900 บาท

แอฟริกาใต้ 8 วัน

รหัสทัวร์ DS-SA03
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้ 8 วัน 5 คืนโดยสายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ (EK) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ดูไบ - สนามบินกรุงโจฮันเนสเบิร์ก (อัฟริกาใต้)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอินออกเดินทางสู่เมืองโจเบิ..

เดินทาง มกราคม-กรกฎาคม 61
เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน
เริ่มต้น 195,900 บาท

เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน

รหัสทัวร์ EX-SA07
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้  เบสท์ออฟแอฟริกา11 วัน 8 คืนโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET)      กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปีย..

เดินทาง เมษายน - ตุลาคม 61
ONCE IN SOUTH AFRICA
เริ่มต้น 69,900 บาท

ONCE IN SOUTH AFRICA

รหัสทัวร์ GH-SA03-GOTJNB-SQ001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้ONCE IN SOUTH AFRICA8 วัน 5 คืนโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์แอฟริกาใต้ ที่ผ่านมา