โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อเมริกาใต้

10 วัน แกรนด์ชิลี และเกาะอีสเตอร์
เริ่มต้น 199,900 บาท

10 วัน แกรนด์ชิลี และเกาะอีสเตอร์

รหัสทัวร์ EX-SAM06
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

ทัวร์อเมริกา 10 วัน แกรนด์ชิลี และเกาะอีสเตอร์  10 วัน 6 คืน  โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ (AF)   กรุงเทพ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยส..

เดินทาง ธันวาคม 61 - พฤษภาคม 62
GALAPAGOS NATURE TRIP
เริ่มต้น 259,000 บาท

GALAPAGOS NATURE TRIP

รหัสทัวร์ DS-SUSA01-WWV18
ระยะเวลา 11 วัน 9 คืน

ทัวร์อเมริกาใต้GALAPAGOS NETURE TRIP10 วัน 6 คืนโดยสายการบิน KLM Royal Dutch Airlines (KL) ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - กรุงอัมสเตอดัม (เนเธอร์แลนด์) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 7 เคาน์เตอร์ P สายการบิน KLM Royal ..

เดินทาง 11-21 เมษายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกาใต้ ที่ผ่านมา