โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อเมริกาใต้

16 วัน เม็กซิโก – คิวบา
เริ่มต้น 189,900 บาท

16 วัน เม็กซิโก – คิวบา

รหัสทัวร์ EX-SAM05
ระยะเวลา 16 วัน 12 คืน

ทัวร์อเมริกา 16 วัน เม็กซิโก - คิวบา  16 วัน 12 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพ - อิสตันบูล คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โด..

เดินทาง มิถุนายน - ธันวาคม 61
10 วัน แกรนด์ชิลี และเกาะอีสเตอร์
เริ่มต้น 199,900 บาท

10 วัน แกรนด์ชิลี และเกาะอีสเตอร์

รหัสทัวร์ EX-SAM06
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

ทัวร์อเมริกา 10 วัน แกรนด์ชิลี และเกาะอีสเตอร์  10 วัน 6 คืน  โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ (AF)   กรุงเทพ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยส..

เดินทาง ธันวาคม 61 - พฤษภาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกาใต้ ที่ผ่านมา