โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อเมริกาใต้

มหัศจรรย์ บราซิล เปรู
เริ่มต้น 199,900 บาท

มหัศจรรย์ บราซิล เปรู

รหัสทัวร์ EX-SAM01
ระยะเวลา 10 วัน 6 คืน

มหัศจรรย์ บราซิล เปรู10 วัน 6 คืนโดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์    วันที่ 1 กรุงเทพ – ปารีส – ริโอเดอจาเนโร คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เที่ยวบินAF165 เดินทางถึ..

เดินทาง มีนาคม-สิงหาคม 2561
18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง
เริ่มต้น 299,900 บาท

18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง

รหัสทัวร์ EX-SAM04
ระยะเวลา 18 วัน 14 คืน

ทัวร์อเมริกา 18 วัน มหัศจรรย์ อเมริกากลาง  18 วัน 14 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขาออ..

เดินทาง 19 ต.ค. – 5 พ.ย. 61
16 วัน เม็กซิโก – คิวบา
เริ่มต้น 189,900 บาท

16 วัน เม็กซิโก – คิวบา

รหัสทัวร์ EX-SAM05
ระยะเวลา 16 วัน 12 คืน

ทัวร์อเมริกา 16 วัน เม็กซิโก - คิวบา  16 วัน 12 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)   กรุงเทพ - อิสตันบูล คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โด..

เดินทาง 19 ต.ค. – 5 พ.ย. 61
ดูโปรแกรมทัวร์อเมริกาใต้ ที่ผ่านมา