ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย

อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ
เริ่มต้น 42,900 บาท

อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ

รหัสทัวร์ GH-IND06-GAY-B3001
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

ทัวร์อินเดีย อินเดีย เนปาล เขาคิชฌกูฏ8 วัน 7 คืน โดยสายการบินภูฏานแอร์ไลน์ (B3)   กรุงเทพฯ – พุทธคยา คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ C เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน ภูฏานแอร์ไลน์ (Bhutan Airline) โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ให้การต้อนรับ และอำนวยค..

เดินทาง ธันวาคม 60 - กุมภาพันธ์ 61
ดูโปรแกรมทัวร์อินเดีย ที่ผ่านมา