ทัวร์อินเดีย

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์อินเดีย

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน
เริ่มต้น 45,900 บาท

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน

รหัสทัวร์ HT-IND01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์อินเดีย  แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 9 วัน 6 คืนโดยสายการบิน Air India (AI)   กรุงเทพฯ – เดลี – อัครา คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบิน Air Ind..

เดินทาง ตุลาคม 62 - มีนาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์อินเดีย ที่ผ่านมา