ทัวร์บอลติก

Map boltic01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บอลติก

FOCUS ON BALTICS 7วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,900 บาท

FOCUS ON BALTICS 7วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ GH-BALTIC02-VNO-AY004
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน

ทัวร์บอลติก FOCUS ON BALTICS(ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์) 7 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินน์แอร์ (AY) กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ (เมืองหลวงแห่งฟินแลนด์) – วิลนิอุส (เมืองหลวงแห่งลิทัวเนีย) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินน์แอร์ โดย..

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 61
ดูโปรแกรมทัวร์บอลติก ที่ผ่านมา