ทัวร์บอลติก

Map boltic01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บอลติก

GRAND POLAND 8 DAYS
เริ่มต้น 74,000 บาท

GRAND POLAND 8 DAYS

รหัสทัวร์ DS-POLAND01-EUR13A
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป GRAND POLAND 8 DAYS  8 วัน 5 คืน โดยสายการบินฟินแอร์  (AY)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - เฮลซิงกิ พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 8 เคาน์เตอร์ S15-19 สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภ..

เดินทาง 12-19 ,19-26 ตุลาคม 62
แกรนด์บอลติก  8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 59,900 บาท

แกรนด์บอลติก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EX-BALTIC01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์บอลติก 8 วัน 5 คืน (ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK)     กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคาร..

เดินทาง 11-18 ,18-25 ตุลาคม 62
แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน
เริ่มต้น 72,900 บาท

แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน

รหัสทัวร์ EX-POLAND01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรป แกรนด์โปแลนด์  10 วัน 10  วัน 7 คืน โดยสายการบิน Finnair (AY)   โปรแกรมการเดินทาง  กรุงเทพมหานคร เฮลซิงกิ - ..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 63
ดูโปรแกรมทัวร์บอลติก ที่ผ่านมา