โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บรูไน

BEAUTIFUL BRUNEI
เริ่มต้น 15,999 บาท

BEAUTIFUL BRUNEI

รหัสทัวร์ PV-BRU03
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

BEAUTIFUL BRUNEI  3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI)    สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินโรยัล บูรไน ประต..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์บรูไน ที่ผ่านมา