โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บรูไน

บรูไน-THE GOLDEN LEGACY
เริ่มต้น 15,900 บาท

บรูไน-THE GOLDEN LEGACY

รหัสทัวร์ GH-BRU01-GO1BWN-BI001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์บรูไน BRUNEI The Golden Legacy 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินรอยัลบรูไน แอร์ไลน์ (BI)   กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปข..

เดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 61
บาหลี+บรูไน FANTASTIC OF ASEAN-D
เริ่มต้น 19,900 บาท

บาหลี+บรูไน FANTASTIC OF ASEAN-D

รหัสทัวร์ GH-BRU02-GO1DPS-BI001
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

ทัวร์บรูไนบาหลี+บรูไน Fantastic of ASEAN-D5 วัน 4 คืนโดยสายการบินรอยัล บรูไนแอร์ไลน์ (BI)    กรุงเทพฯ – บรูไน - บาหลี คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ Uเช็คอินกรุ๊ปของสายการบ..

เดินทาง กรกฎาคม - พฤศจิกายน 61
BEAUTIFUL BRUNEI
เริ่มต้น 15,999 บาท

BEAUTIFUL BRUNEI

รหัสทัวร์ PV-BRU03
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

BEAUTIFUL BRUNEI  3 วัน 2 คืนโดยสายการบิน Royal Brunei Airlines (BI)    สุวรรณภูมิ – บันดา เสรี เบกาวัน – ไนท์มาร์เก็ต คณะพรัอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U สายการบินโรยัล บูรไน ประต..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์บรูไน ที่ผ่านมา