โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์บรูไน

บรูไน-THE GOLDEN LEGACY
เริ่มต้น 17,888 บาท

บรูไน-THE GOLDEN LEGACY

รหัสทัวร์ GH-BN01-GO1BWN-BI001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

บรูไน-The Golden Legacy 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินรอยัลบรูไน (BI)   กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U เช็คอินกรุ๊ปของสายการบิน รอยัล บรูไ..

เดินทาง มีนาคม - พฤษภาคม 2562
ดูโปรแกรมทัวร์บรูไน ที่ผ่านมา