ทัวร์นิวซีแลนด์

new-zealand map

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน
เริ่มต้น 127,000 บาท

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน

รหัสทัวร์ DS-NZ02
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน

นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ-ใต้ 9 วัน9 วัน 7 คืนโดยสายการบินไทย (TG)  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - โอ๊คแลนด์ พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D 16-19 เคาน์เตอร์สายการบินไทย ออก..

เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม 62
PROMOTION NORTH ISLAND
เริ่มต้น 59,900 บาท

PROMOTION NORTH ISLAND

รหัสทัวร์ GB-NZ31
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ PROMOTION NEW ZELAND 6 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้า..

เดินทาง พฤษภาคม - มิถุนายน 62
SOUTH ISLAND TSS
เริ่มต้น 72,900 บาท

SOUTH ISLAND TSS

รหัสทัวร์ GB-NZ37
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน

ทัวร์นิวซีแลนด์ SOUTH ISLAND TSS 6 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอ๊อคแลนด์ คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ชั้น 4 ) ประตู 3 ROW D สายการบิน ไทย์แอร์เวย์  ..

เดินทาง เมษายน - มิถุนายน 62
ดูโปรแกรมทัวร์นิวซีแลนด์ ที่ผ่านมา