โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ดูไบ

แกรนด์เลบานอน 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 69,900 บาท

แกรนด์เลบานอน 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์ EX-G-LN01
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ตะวันออกกลาง แกรนด์เลบานอน เจาะลึก 8 วัน  5 คืน  โดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์  (TK)   กรุงเทพมหานคร คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสารขา..

เดินทาง 17-24, 23-30 ต.ค./ 8-15 พ.ย./ 1-8, 8-15, 14-21 ธ.ค. 2562
DUBAI GRAND MOSQUE 5 DAYS
เริ่มต้น 24,900 บาท

DUBAI GRAND MOSQUE 5 DAYS

รหัสทัวร์ B2B-DB01-QE3DXB-EK005
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

 Dubai Grand Mosque 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)   กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่..

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ดูไบ ที่ผ่านมา