โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ดูไบ

NEW YEAR 2018 DUBAI
เริ่มต้น 39,888 บาท

NEW YEAR 2018 DUBAI

รหัสทัวร์ PV-DB23
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ NEW YEAR 2018 DUBAI5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน  Thai Airways (TG)   กรุงเทพ–ดูไบ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน THAI AIRWAYS TG โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระคณะเดิ..

เดินทาง ธันวาคม - มีนาคม 61
AMAZING DUBAI MIRACLE GARDEN
เริ่มต้น 31,911 บาท

AMAZING DUBAI MIRACLE GARDEN

รหัสทัวร์ GH-DB12
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ AMAZING DUBAI MIRACLE GARDEN5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – ดูไบ – Dubai Miracle Gardenคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายกา..

เดินทาง กุมภาพันธ์ - มีนาคม 61
DUBAI RED LOBSTER
เริ่มต้น 39,911 บาท

DUBAI RED LOBSTER

รหัสทัวร์ GH-DB11
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ DUBAI RED LOBSTER5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emiratesคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรต..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61
FIVE STARS DUBAI
เริ่มต้น 38,811 บาท

FIVE STARS DUBAI

รหัสทัวร์ GH-DB10-GOTDXB-EK009
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ FIVE STARS DUBAI5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emiratesคณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่นครดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ดูไบ ที่ผ่านมา