โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ดูไบ

HELLO DUBAI ABUDHABI
เริ่มต้น 30,999 บาท

HELLO DUBAI ABUDHABI

รหัสทัวร์ PV-DB25
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ HELLO DUBAI ABUDHABI5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)    กรุงเทพฯ – ดูไบ – Dubai Drame คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ EK โดยมี..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
DUBAI BURJ KHALIFA
เริ่มต้น 25,900 บาท

DUBAI BURJ KHALIFA

รหัสทัวร์ GH-DB15-GO3DXB-EK004
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ DUBAI BURJ KHALIFA4 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ – ดูไบ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และอำน..

เดินทาง ธันวาคม 61
DUBAI FRAME AND LA PERLE SHOW
เริ่มต้น 34,900 บาท

DUBAI FRAME AND LA PERLE SHOW

รหัสทัวร์ GH-DB14-GO3DXB-EK003
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ DUBAI FRAME AND LA PERLE SHOW5 วัน 3 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ ..

เดินทาง ธันวาคม 61
BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI
เริ่มต้น 23,999 บาท

BEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI

รหัสทัวร์ PV-DB16
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบBEAUTIFUL DUBAI ABUDHABI4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK) กรุงเทพ – ดูไบ  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิประตูที่  ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ EK  เหินฟ้าสู่ ดูไบ โดยสายการบิน EMIRATES เ..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
NEW YEAR B HELLO DUBAI
เริ่มต้น 44,555 บาท

NEW YEAR B HELLO DUBAI

รหัสทัวร์ PV-DB29-UAE-NYHLB-EK06
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ NEW YEAR B HELLO DUBAI 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK) กรุงเทพฯ คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรสต์ EK สายการบินชั้นนำหรูหราระด..

เดินทาง ธันวาคม 61
์NEW YEAR A – HELLO DUBAI
เริ่มต้น 44,555 บาท

์NEW YEAR A – HELLO DUBAI

รหัสทัวร์ PV-DB28-UAE-NYHLA-EK05
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ดูไบ NEW YEAR A - HELLO DUBAI 5 วัน 3 คืนโดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK) กรุงเทพฯ–ดูไบ-ผ่านชมตึก DUBAI FRAME-DUBAI MIRACLE GARDEN คณะเดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคาร ผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 เคาน์เตอร..

เดินทาง ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์ดูไบ ที่ผ่านมา