โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ดูไบ

DUBAI GRAND MOSQUE 5 DAYS
เริ่มต้น 24,900 บาท

DUBAI GRAND MOSQUE 5 DAYS

รหัสทัวร์ B2B-DB01-QE3DXB-EK005
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

 Dubai Grand Mosque 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)   กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่..

เดินทาง มิถุนายน-ธันวาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ดูไบ ที่ผ่านมา