โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ดูไบ

Dubai Grand Mosque
เริ่มต้น 29,888 บาท

Dubai Grand Mosque

รหัสทัวร์ GH-DB16-G03DXB-EK005
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

 Dubai Grand Mosque 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรสต์ (EK)     กรุงเทพฯ – ดูไบ – Mall of the Emirates คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท..

เดินทาง มกราคม - พฤษภาคม 62
ดูโปรแกรมทัวร์ดูไบ ที่ผ่านมา