ทัวร์จอร์แดน

JORDAN MAP01

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จอร์แดน

อียิปต์ จอร์แดน
เริ่มต้น 58,900 บาท

อียิปต์ จอร์แดน

รหัสทัวร์ GH-EG02-GO3CAI-MS001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์อียิปต์ จอร์แดน 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Egypt Air (MS) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบินอียิปต์แอร์ไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะ..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61
ดูโปรแกรมทัวร์จอร์แดน ที่ผ่านมา