ยกเลิกวีซ่าไต้หวัน ประกาศอย่างเป็นทางการแล้ว เริ่ม 1 ส.ค. นี้


     ไต้หวันประกาศยกเลิกการตรวจลงตราวีซ่าไต้หวันสำหรับนักท่องเที่ยวไทย เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนไทยสามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยมีผลบังคับทดลองใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 พำนักได้ 30 วัน

           การยกเว้นวีซ่านี้เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปเท่านั้น ผู้ได้รับการยกเว้นวีซ่าเข้าไต้หวันต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นผู้ถือหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้งานได้อีก 6 เดือนขึ้นไป
  2. ถือตั๋วโดยสารเครื่องบิน (เรือ) ขากลับหรือตั๋วโดยสารเครื่องบิน(เรือ)ที่จะไปประเทศเป้าหมายถัดไป และมีวีซ่าที่ยังมีอายุใช้งานของประเทศดังกล่าว
  3. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามเข้าเมือง

     

      เมื่อปีที่ผ่านมามีคนไทยไปเที่ยวไต้หวัน 130,000 คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 38% หลังจากมีมาตรการผ่อนคลายบางส่วนในการขอวีซ่าเข้าไต้หวัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไต้หวันพอใจมาก เพราะไทยเป็นตลาดที่น่าสนใจ นักท่องเที่ยวจากไทยมีกำลังซื้อสูง ที่สำคัญคือกระแสท่องเที่ยวไต้หวันจุดติดแล้วในกระแสโซเชียล เพราะไต้หวันมีธรรมชาติที่สมบูรณ์งดงามมากมาย มีศิลปวัฒนธรรม มีย่านการค้าหลายแห่ง ที่สำคัญคือการเดินทางจากไทย-ไต้หวัน ใช้เวลาบินเพียง 3 ชั่วโมงเศษๆ  มีสายการบินหลายสายบินมาไต้หวัน  การมาประชุมสัมมนาครั้งนี้ ทางไต้หวันรับปากจะหามาตรการผ่อนคลาย หรือยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวระหว่าง 2 ประเทศ