อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน
 • อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 9 วัน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : WT-EU10
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 14 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 78,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กันยายน 61 - มกราคม 62ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส 
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
 

  สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี) 

 • สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการ
 • เหิรฟ้าสู่กรุงโรม...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG944 (บินตรง)

  โรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-ตามรอย DAVINCI CODE-จตุรัสนาโวน่า-วิหารแพนธีออน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-วาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-ปิซ่า/ปราโต้

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 • นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ใจกลาง”กรุงโรม”Rome ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ
 • เดินเที่ยวชม พร้อมถ่ายภาพคู่กับ”สนามกีฬาโคลอสเซียม”1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สัญลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดของกรุงโรม New 7 Wonders สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม
 • ภาพคู่กับ “ประตูชัยคอนสแตนติน”สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” รถโค้ชนำคณะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญต่างๆรอบกรุงโรม อาทิ เซอร์คัส แม็กซิมัส เป็นสนามกีฬาที่ใช้สำหรับแข่งรถม้า ผ่านชมซากอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของจักวรรดิโรมันบริเวณโรมันฟอรั่ม ชมจตุรัสเวเนเซีย ที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม
 • นำคณะชมความสวยงามของ น้ำพุจตุมหานที
 • จากนั้นนำคณะเข้าชมภายใน”วิหารแพนธีออน”ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่จากยุคโรมัน มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปี
 • แวะถ่ายภาพคู่กับ”น้ำพุเทรวี่”น้ำพุแบบบาโรกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงโรม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะเดินทางเข้าสู่”นครรัฐวาติกัน” นครรัฐที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก นครรัฐวาติกันมีพลเมืองประมาณ 900 คน
 • ชม ”มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจลโล 
 • นำคณะออกเดินทางสู่ แคว้นทอสคาน่า ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยะธรรมของชาวอีทรัสกันที่อยู่มาตั้งแต่สมัยก่อนคริสตกาลจนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครอง ท่านจะได้เห็นบ้านเรือนแบบอิตาลี ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา ผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดีของแคว้นนี้

 บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

Galilei hotel/San Ranieri hotel/Charme hotel/Art museo ระดับใกล้เคียง


หอเอนเมืองปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์-เวนิสเมสเตร้-นั่งเรือเข้าเวนิส-จตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค-สะพานถอนหายใจ-เดินชมเมือง-เมสเตร้/ปาโดว่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า แคว้นทัสกานี พร้อมเช้าชม หอเอนเมืองปิซ่า”1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา หรือ กัมโป เดย์ มีราโกลี คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก 4 อย่าง ได้แก่ มหาวิหารปิซา(Duomo)หอเอน(Torre)หอศีลจุ่ม(Baptistery)และสุสาน (Camposanto)จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ในปี ค.ศ.1987 จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางขึ้นสู่ท่าเรือตรอนเชตโต้ พร้อมนั่งเรือเหมาลำเข้าสู่“เกาะเวนิส” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light)
 • นำท่านลงเรือเรือ(เหมาลำ)สู่ ”เกาะซานมาร์โค” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส นำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ จตุรัสซานมาโค ระหว่างการเดินทางชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ สะพานถอนหายใจ สะพานแห่งสัญลักษณ์ของเกาะที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ
 • ชมความสวยงามของ พระราชวังดอร์จ อันเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองเวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้น
 • ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ค ซึ่งเป็นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำอันงดงาม
 • อิสระกับการล่องเรือนั่งเรือกอนโดร่า Gondora

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

Ambaciatori Hotel/ Smart Hotel/Anthony Hotel/Ramada Hotel หรือระดับใกล้เคียง


  เวนิส-มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-ลูเซิร์น-เวกกิส/แองเกลเบิร์ก

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ มิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม
 • ถ่ายภาพคู่กับ”มหาวิหารแห่งมิลาน”หรือมิลานดูโอโม สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับสี่ของโลก 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด พร้อมชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น
 • อิสระกับการเดินชม อนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และสะพานไม้คาเปลอันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่14โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป

 อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหารค่ำ)

Grand Europe/Terrace hotel/Ibiz style hotel/Sanen hotel/(พักสวิส2คืน)


หมู่บ้านกรินเดลวาลด์-ไคลน์ไชเด็ก-ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE)-จุดชมวิวสฟิงซ์-ลานหิมะพลาโต้-ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี-อินเทอร์ลาเก้น-Biel-(สวิส2คืน)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง
 • นั่งรถไฟชมวิว2ขบวน ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร
 • พร้อมนำคณะลงรถไฟ ณ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง4,158 เมตร ปี 2001องค์การ Unesco ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง สัมผัสหิมะลานพลาโตและลานสฟิงส์บนยอดเขา 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่เส้นทาง “เลาเทิร์นบรุนเน่นท์” เส้นทางแสนสวยแห่งเทือกเขาแอลป์ พร้อมชมบรรยากาศของหมู่บ้าน,ทุ่งหญ้า,น้ำตก
 • นำคณะเดินเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตการปกครองอินเตอร์ลาเคน โอเบอร์ฮาสลิ (Interlaken-Oberhasli) ของรัฐเบิร์น (Bern) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก
 • ให้ท่านได้เดินชม เมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่โอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และสายน้ำอันใสบริสุทธิ์ อากาศสดชื่นแบบสุดๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพับสวิส,รองเท้า,นาฬิกายี่ห้อต่างๆตามรสนิยม อาทิROLEX ,PATEK PHILIPPE ,PANERAI ,LONGINE ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH etc.

อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหารค่ำ)

  Mucure plaza hotel biel/ใกล้เคียง (พักสวิส2คืน)


นั่งรถไฟด่วนTGV-ปารีส(ฝรั่งเศส)-ช้อปปิ้งห้างลาฟาแยต

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี 

อาหารมื้อเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหาร)

 • นำคณะนั่งรถไฟ TGV 320กม./ชม. เป็นหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลก ใช้เวลาเดินทางเข้าปารีสเพียง 1ชม. 50 นาที สู่มหานครปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือ บนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ 
 • ให้คณะได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งแบรนด์เนมนานาชนิด ณ ห้างสรรพสินค้าแกลอเรียลาฟาแยต galeries Lafayette เป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังของฝรั่งเศส

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

  Best weatern cdg hotel/หรือใกล้เคียง (พักปารีส2คืน)


พระราชวังแวย์ซายย์-ห้องกระจก-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์(โมนาลิซ่า)- ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ชมวิวมหานครปารีส

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เข้าชมภายใน ”พระราชวังแวร์ซายย์”  เป็นพระราชวังอันทรงคุณค่า และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีชื่อเสียงในด้านความฟุ่มเฟือย เพราะใช้หินอ่อนสร้างถึง 60 ชนิด ใช้ทองคำหลายสีหลายชนิด ถูกสร้างด้วยความอุตสาหะของสถาปนิกชื่อดัง 3 ท่าน คือ เลอโล ,โมสาร์ท, และเลอโนร์ท ที่ร่วมกันออกแบบพระราชังตามบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14 เสียค่าใช้จ่าย500 ล้านฟรังค์ จุคนได้10000 คน กินเวลา30 ปี 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำคณะเข้าชมผลงานศิลปะระดับโลกภายใน”พิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ” Musee du Louvre (พิเศษสุด! ทางบริษัทได้จัดเตรียมไกด์ประจำพิพิธภัณฑ์ นำชม และบรรยาย ซึ่งท่านจะได้รับความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งนี้ ไม่ใช่ปล่อยคณะให้เดินเที่ยวชมกันเองโดยไม่มีไกด์บรรยาย )
 • นำคณะชมศิลปะชิ้นสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะ ภาพเขียนลาชาก็อง La Jaconde หรือ”ภาพโมนาลิซ่า” ภาพวาดของ เลโอนาร์ด เดอ วินซี จิตกรเอกที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • ***ช้อปปิ้งห้างดิวตี้ฟรีDUTYFREEที่ถูกที่สุดในปารีส***
 • นำคณะ”ล่องเรือชมบรรยากาศอันโรแมนติกสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนน์”พร้อมชมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์

อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหารค่ำ)

Best weatern cdg hotel/หรือใกล้เคียง (พักปารีส2คืน)


    ชมกรุงปารีส-จตุรัสทรอคาเดโร-ประตูชัยปารีส-สวนตุยเลอรี- จตุรัสเลอคองคอร์ด(ลานเลือด)-สนามบินชาร์ลเดอร์โกล-กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นั่งรถชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามรอบกรุงปารีส จัตุรัสทรอคาเดโร จุดชมวิวยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟลที่สวยที่สุด ท่านสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทั้งหมดอย่างชัดเจน
 • ประตูชัยฝรั่งเศส L’Arc de Triomphe ตั้งอยู่กลางจตุรัสชาร์ส เดอ โกลล์ Place Charles de Gaulle หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว Place de l'Étoile ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย ผ่านชมสวนตุยเลอรี อดีตพระราชวังอันเก่าแก่ใจกลางกรุงปารีส
 • จัตุรัสเลอร์คองคอร์ด หรือ ลานเลือด โดดเด่นด้วยเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียิปต์ ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าแล้ว ยังมีรูปปั้น และน้ำพุถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี คศ.1789
 • นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอิน และทำ TAX REFUND
  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG931 (บินตรง)

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

08-16 ก.ย.61
79,900
16,000
15-23 ก.ย.61
79,900
16,000
22-30 ก.ย.61
79,900
16,000
29 ก.ย.-07 ต.ค.61
79,900
16,000
06-14 ต.ค.61
82,900
16,000
11-19 ต.ค.61
82,900
16,000
14-22 ต.ค.61
82,900
16,000
20-28 ต.ค.61
82,900
16,000
27ต.ค.-04 พ.ย.61
82,900
16,000
03-11 พ.ย.61
78,900
15,000
10-18 พ.ย.61
78,900
15,000
17-25 พ.ย.61
78,900
15,000
24 พ.ย.-02 ธ.ค.61
78,900
15,000
01-09 ธ.ค.61
79,900
15,000
08-16 ธ.ค.61
79,900
15,000
15-23 ธ.ค.61
79,900
16,000
20-28 ธ.ค.61
87,900
20,000
22-30 ธ.ค.61
87,900
20,000
23-31ธ.ค.61
87,900
20,000
25 ธ.ค.61-02 ม.ค. 62
85,900
20,000
27 ธ.ค.61-04 ม.ค.62
85,900
20,000
29 ธ.ค.61-06 ม.ค.62
87,900
20,000
30 ธ.ค.61-07 ม.ค.62
87,900
20,000
01-09 ม.ค.62
105,900
20,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*