PROMOTION 4 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน
 • PROMOTION 4 อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : WT-EU07
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 14 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 79,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ธันวาคม 61 - มิถุนายน 62ทัวร์ยุโรป

อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)
 

  สนามบินสุวรรณภูมิ-โรม(อิตาลี) 

 • สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 3 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ และบริการ
 • เหิรฟ้าสู่กรุงโรม...โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG944 (บินตรง)

  โรม-สนามกีฬาโคลอสเซี่ยม-ตามรอย DAVINCI CODE-จตุรัสนาโวน่า-วิหารแพนธีออน-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน-วาติกัน-มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์-ฟลอเรนซ์/ปิซ่า

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานฟูมิซิโน กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 • นำคณะออกเดินทางเข้าสู่ใจกลาง”กรุงโรม”Rome ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นลาซีโอและประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศ
 • เดินเที่ยวชม พร้อมถ่ายภาพคู่กับ”สนามกีฬาโคลอสเซียม”1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สัญลักษณ์อันโดดเด่นที่สุดของกรุงโรม New 7 Wonders สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรม
 • ภาพคู่กับ “ประตูชัยคอนสแตนติน”สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของ “ถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม” รถโค้ชนำคณะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญต่างๆรอบกรุงโรม อาทิ เซอร์คัส แม็กซิมัส เป็นสนามกีฬาที่ใช้สำหรับแข่งรถม้า ผ่านชมซากอารยธรรมอันยิ่งใหญ่ของจักวรรดิโรมันบริเวณโรมันฟอรั่ม ชมจตุรัสเวเนเซีย ที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม
 • นำคณะชมความสวยงามของ น้ำพุจตุมหานที น้ำพุแห่ง 4 
 • จากนั้นนำคณะเข้าชมภายใน”วิหารแพนธีออน”ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศอิตาลี สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่จากยุคโรมัน มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 กว่าปี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะเดินทางเข้าสู่”นครรัฐวาติกัน” นครรัฐที่เล็กที่สุดในโลก ซึ่งเป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก นครรัฐวาติกันมีพลเมืองประมาณ 900 คน
 • ชม ”มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์” สิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการออกแบบโดย ไมเคิลแองเจลโล 

 บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

  Nil Hotel Florence / Galilei Hotel / Grand Duomo / Abitalia Pisa / ระดับใกล้เคียง


  หอเอนเมืองปิซ่า1ใน7สิ่งมหัศจรรย์-เวนิสเมสเตร้-นั่งเรือเข้าเวนิส-จตุรัสซานมาโค-วิหารเซ็นต์มาร์ค-สะพานถอนหายใจ-เดินชมเมือง-เมสเตร้/เวโรน่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า แคว้นทัสกานี พร้อมเช้าชม หอเอนเมืองปิซ่า”1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก บริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา หรือ กัมโป เดย์ มีราโกลี คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก 4 อย่าง ได้แก่ มหาวิหารปิซา(Duomo)หอเอน(Torre)หอศีลจุ่ม(Baptistery)และสุสาน (Camposanto)จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ในปี ค.ศ.1987 จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางขึ้นสู่ท่าเรือตรอนเชตโต้ พร้อมนั่งเรือเหมาลำเข้าสู่“เกาะเวนิส” ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เมืองเวนิสได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริก (Queen of the Adriatic), เมืองแห่งสายน้ำ (City of Water), เมืองแห่งสะพาน (City of Bridges), และเมืองแห่งแสงสว่าง (The City of Light)
 • นำคณะเดินทางเข้าสู่ท่าเรือตรอนเชโต้ พร้อมลงเรือเข้าสู่เมืองเวนิสอันแสนโรแมนติกซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของคู่รักจากทั่วโลก
 • เรือนำท่านสู่ ”เกาะซานมาร์โค” ศูนย์กลางของเมืองเวนิส นำคณะเดินทางเข้าสู่บริเวณ จตุรัสซานมาโค 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 Crown Plaza/Double Tree By Hilton/Novotel Venezia / หรือระดับใกล้เคียง


   เวนิส เมสเตร้-มิลาน-มหาวิหารแห่งมิลาน-FOXTOWN-ลูเซิร์น(สวิสฯ)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลอมบาร์ดี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ มิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม
 • ถ่ายภาพคู่กับ”มหาวิหารแห่งมิลาน”หรือมิลานดูโอโม สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปัจจุบันเป็น โบสถ์แคธอลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับสี่ของโลก 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ระหว่างทางให้ท่านได้ช้อปปิ้งเอาท์เล็ทที่ถุกที่สุดในสวิสเวอร์แลนด์ FOX TOWN OUTLET พบกับสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายกว่า 160 ร้านค้าในราคาลดพิเศษมากว่า 250 ร้านค้า อาทิ Prada ,Gucci, D&G, Armani, Diesel, Bally,Calvin Klein, Boss, Gant, Prada, Ralph Lauren, Diesel, Esprit, Adidas, Nike, Replay, Superga, Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La Perla, Fendi, Tod's, Hogan, Versace and Valentino.
 • นอกจากนั้นยังมีบาร์ให้ท่านได้นั่งดื่ม จิบกาแฟ พร้อมร้านอาหารแบบยุโรปให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกรับประทานมากมาย
 • ชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง 

 อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหารค่ำ)

 Ameron Flora Hotel/Radisson Blu/Astoria หรือระดับใกล้เคียง


  หมู่บ้านกรินเดลวาลด์-ไคลน์ไชเด็ก-ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE) -จุดชมวิวสฟิงซ์-ลานหิมะพลาโต้-ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี-เลาท์เทอร์บรุนเน่นน์-หมู่บ้านน้ำตก(สวิส2คืน)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ล่วง
 • นั่งรถไฟชมวิว2ขบวน ท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูง แห่งแอลป์แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูงถึง 3,464 เมตร
 • พร้อมนำคณะลงรถไฟ ณ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป Top of Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง4,158 เมตร ปี 2001องค์การ Unesco ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟราเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • เข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง1,000ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง สัมผัสหิมะลานพลาโตและลานสฟิงส์บนยอดเขา 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่เส้นทาง “เลาเทิร์นบรุนเน่นท์” เส้นทางแสนสวยแห่งเทือกเขาแอลป์ พร้อมชมบรรยากาศของหมู่บ้าน,ทุ่งหญ้า,น้ำตก
 • นำคณะเดินเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่น Lauterbrunnen เมืองแห่งขุนเขาของสวิสเซอร์แลนด์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเขตการปกครองอินเตอร์ลาเคน โอเบอร์ฮาสลิ (Interlaken-Oberhasli) ของรัฐเบิร์น (Bern) เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามมาก
 • น้ำตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโดยน้ำตกมีความสูง ประมาณ 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป

อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหารค่ำ)

  City Oberland Hotel/Metropole Hotel หรือระดับใกล้เคียง


นั่งรถไฟด่วนTGV-ปารีส(ฝรั่งเศส)-พิพิธภัณฑ์ลูฟร์(โมนาลิซ่า)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี 

อาหารมื้อเที่ยวอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมอาหาร)

 • นำคณะนั่งรถไฟ TGV 320กม./ชม. เป็นหนึ่งในรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลก ใช้เวลาเดินทางเข้าปารีสเพียง 1ชม. 50 นาที สู่มหานครปารีสเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือ บนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จ
 • เข้าชม ”พิพิธภัณฑ์ลูร์ฟ” Musee du Louvre  ซึ่งแต่เดิมเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก
 • นำคณะชมศิลปะชิ้นสำคัญที่สุดในโลก ”ภาพโมนาลิซ่า” ภาพวาดของ เลโอนาร์ดเดอวินซี ช้อปปิ้ง DUTY FREE ที่ถูกที่สุดในปารีส

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

  Mucure Hotel / Novotel Hotel / Holiday Inn หรือระดับใกล้เคียง


พระราชวังแวย์ซายย์-ห้องกระจก-ช้อปปิ้งห้างแกลอเรียลาฟาแยต-ล่องเรือแม่น้ำแซนน์-ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล-เดินเล่นถนนชองเอลิเซ่

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เข้าชมภายใน ”พระราชวังแวร์ซายย์”  เป็นพระราชวังอันทรงคุณค่า และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีชื่อเสียงในด้านความฟุ่มเฟือย เพราะใช้หินอ่อนสร้างถึง 60 ชนิด ใช้ทองคำหลายสีหลายชนิด ถูกสร้างด้วยความอุตสาหะของสถาปนิกชื่อดัง 3 ท่าน คือ เลอโล ,โมสาร์ท, และเลอโนร์ท ที่ร่วมกันออกแบบพระราชังตามบัญชาของพระเจ้าหลุยส์ที่14 เสียค่าใช้จ่าย500 ล้านฟรังค์ จุคนได้10000 คน กินเวลา30 ปี 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • ให้คณะได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งแบรนด์เนมนานาชนิด ณ ห้างสรรพสินค้าแกลอเรียลาฟาแยต galeries Lafayette เป็นห้างสรรพสินค้าชื่อดังของฝรั่งเศส ปัจจุบันมีห้างสาขา 61 แห่ง เนื้อที่ของห้างประมาณ 500,000 ตร.ม. มีพนักงานทั้งสิ้นประมาณ10,863 คน โดยเฉลี่ยแล้วมีลูกค้าเข้าออกห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ประมาณ 1,000,000 คน/วัน กับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ Calvin Klein , Camper , D&G , G-StarGeox , Tommy Hilfiger
 • นำคณะ”ล่องเรือชมบรรยากาศอันโรแมนติกสองฝากฝั่งแม่น้ำแซนน์”พร้อมชมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม , พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์
 • รายการแถมพิเศษ!!! นำคณะขึ้นลิฟท์สู่ชั้น2ของ”หอไอเฟล”เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบมหานครปารีส หอไอเฟลเป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส 

อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัย(ไม่รวมอาหารค่ำ)

  Mucure Hotel / Novotel Hotel / Holiday Inn หรือระดับใกล้เคียง


    ชมกรุงปารีส-จตุรัสทรอคาเดโร-ประตูชัยปารีส-สวนตุยเลอรี- จตุรัสเลอคองคอร์ด(ลานเลือด)-สนามบินชาร์ลเดอร์โกล-กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นั่งรถชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามรอบกรุงปารีส จัตุรัสทรอคาเดโร จุดชมวิวยอดนิยมในการชมวิวหอไอเฟลที่สวยที่สุด ท่านสามารถมองเห็นตัวหอไอเฟลได้ทั้งหมดอย่างชัดเจน
 • ประตูชัยฝรั่งเศส L’Arc de Triomphe ตั้งอยู่กลางจตุรัสชาร์ส เดอ โกลล์ Place Charles de Gaulle หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม จัตุรัสแห่งดวงดาว Place de l'Étoile ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส และในปัจจุบันยังเป็นสุสานของทหารนิรนามอีกด้วย ผ่านชมสวนตุยเลอรี อดีตพระราชวังอันเก่าแก่ใจกลางกรุงปารีส
 • จัตุรัสเลอร์คองคอร์ด หรือ ลานเลือด โดดเด่นด้วยเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียิปต์ ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าแล้ว ยังมีรูปปั้น และน้ำพุถือเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี คศ.1789
 • นำคณะออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอร์โกล เพื่อทำการเช็คอิน และทำ TAX REFUND
  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ..โดยสายการบินไทย Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG931 (บินตรง)

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 • ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

01-09 ธ.ค.61
82,900
15,000
08-16 ธ.ค.61
82,900
15,000
15-23 ธ.ค 61
82,900
15,000
20-28 ธ.ค.61
89,900
18,000
22-30 ธ.ค.61
89,900
18,000
23-31 ธ.ค.61
89,900
18,000
25 ธ.ค.61-02ม.ค.62
89,900
20,000
27ธ.ค.61-04 ม.ค.62
89,900
20,000
29 ธ.ค.61-06 ม.ค.62
89,900
20,000
30 ธ.ค.61- 07 ม.ค.62
89,900
20,000
05-13 ม.ค.62
89,900
20,000
12-20 ม.ค.62
89,900
20,000
19-27 ม.ค.62
89,900
15,000
26ม.ค.-03ก.พ.62
89,900
15,000
02-10 ก.พ.62
79,900
15,000
09-17 ก.พ.62
79,900
15,000
16-24 ก.พ.62
79,900
15,000
23ก.พ.-03มี.ค.62
79,900
15,000
2-10 มี.ค.62
79,900
15,000
9-17 มี.ค.62
82,900
15,000
16-24 มี.ค.62
82,900
15,000
23-31 มี.ค.62
82,900
15,000
26 มี.ค.- 3 เม.ย.62
83,900
15,000
28 มี.ค.- 5 เม.ย.62
85,900
15,000
30 มี.ค.- 7 เม.ย62
85,900
15,000
6-14 เม.ย62
94,900
18,000
7-15 เม.ย62
94,900
18,000
9-17 เม.ย62
94,900
18,000
11-19 เม.ย62
94,900
18,000
13-21 เม.ย62
94,900
18,000
20-28 เม.ย62
89,900
18,000
27 เม.ย- 5 พ.ค.62
89,900
18,000
4-12 พ.ค.62
89,900
18,000
11-19 พ.ค.62
89,900
18,000
18-26 พ.ค.62
89,900
18,000
25 พ.ค.- 2 มิ.ย.62
89,900
18,000
1-9 มิ.ย.62
89,900
18,000
8-16 มิ.ย.62
89,900
18,000
15-23 มิ.ย.62
89,900
18,000
22-30 มิ.ย.62
89,900
18,000
29 มิ.ย. - 7 ก.ค. 62
89,900
18,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*