GRAND PINKMOSS JAPAN (KIX-HND)
 • GRAND PINKMOSS JAPAN (KIX-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPW04-1
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 50,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 62



ทัวร์ญี่ปุ่น
GRAND PINKMOSS JAPAN
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. นารา วัดโทไดจิ โกเบ กระเช้าชินโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
2. เกียวโต ฟูชิมิอินาริ ปราสาททองคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ ถนนสายกาน้ำชา
3. อุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัด กระเช้าโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ
4. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกพิงค์มอส รถไฟชินคันเซน ช้อปปิ้งชินจูกุ
5. ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่า ดอกเรพซีด ช้อปปิ้งโอไดบะ

  กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) THAI AIRWAYS (TG) เคาน์เตอร์ C/D (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ***โปรดสังเกตป้าย “IAM TOUR”***
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622

  สนามบินคันไซ – นารา- วัดโทไดจิ - โกเบ – ขึ้นกระเช้าชินโกเบ – ฮาเบอร์แลนด์ – โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 • ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย...ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ เช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ วัดโทไดจิ
 • ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่“สวนกวาง”บริเวณรอบๆ วัดเป็นที่อาศัยของกวางน่ารักมากมาย 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ (Shin-Kobe Ropeway) เป็นกระเช้าที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปทางทิศใต้ของภูเขารอคโคะ (Mount Rokko) เส้นทางของกระเช้าจะผ่าน สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ (Nunobiki Herb Garden) และสามารถชมทัศนียภาพที่งดงามเมืองโกเบจากสถานีกระเช้าด้านบน ด้านบนตกแต่งเป็นสวนสไตล์ฝรั่งเศสอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจด้านบน
 • จากนั้นนำท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์ เมืองแห่งท่าเรือ จุดชมวิวอันงดงาม และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง รวมถึงแหล่งรวมความบันเทิงซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของเมืองท่าเรือ และ โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้น) 

***อิสระอาหารอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

ANA CROWN PLAZA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ - ปราสาททอง คินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ ถนนสายกาน้ำชา – นาโงย่า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิ เดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มศาสนาลัทธิต่างๆ และวัดเป็นจำนวนมากของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ศาลโทริอิ มีลักษณะเป็นซุ้มประตูสีแดงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร...อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยา

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางชม ปราสาททอง หรือเรียกกันว่า คินคาคุจิ ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำโอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่ได้รับการดูแลและอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยม 
 • นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ที่ยื่นออกมาเหนือหุบเขา ทำให้เห็นวิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง ข้างใต้อาคารหลักคือ “น้ำตกโอตะวะ”
 • วัดคิโยมิซิ เป็นสถานที่ที่มีผู้มาเยี่ยมชมมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด จึงมีพ่อค้านำสินค้ามาขายในบริเวณวัดมากมาย สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องราง เครื่องหอม ธูป เทียน หรือกระดาษเสี่ยงทายโชคชะตา 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  นาโงย่า – ฮาโกเน่ – ล่องเรือโจรสลัด – กระเช้าโอวาคุดานิ – ชิมไข่ดำ – พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮาโกเน่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ ฟูจิ-ฮาโกเน่-อิสึ ที่ผู้มาเยือนสามารถชื่นชมความงามแห่งธรรมชาติ และดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสันที่เบ่งบานตลอดทั้งปี ทิวทัศน์ที่สวยงามหลากหลาย รวมไปถึงภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบอะชิ และ โอวาคุดานิ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคาร

 • นำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการ ล่องเรือโจรสลัด ยังบริเวณ ทะเลสาบอาชิ (LONG CRUISE 40 นาที ) สัมผัสบรรยากาศและชมความงามของทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อกว่า 3,000 ปีที่แล้ว
 • จากนั้นนำท่านเดินทาง นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาโอวาคุดานิ หุบเขานรก ที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้เลยทีเดียว 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

FUJINOBOU KAEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

  ) ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะขึ้นได้ถึงชั้นไหน) - ชมทุ่งดอกพิงค์มอส - นั่งรถไฟชินคันเซนสู่โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ  หากอากาศเปิดสามารถขึ้นได้ถึง “ชั้น 5” เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ
 • นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือที่รู้จักกันในนาม "Shibazakura" ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดใน
  โลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน รถไฟชินคันเซนเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1964 ด้วยความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีความเร็วสูงที่สุดในขณะนั้นเชื่อมเมืองใหญ่ๆเข้าด้วยกันด้วยระยะทางกว่า 2,459 กิโลเมตรและสามารถขนส่งผู้โดยสารกว่า 151 ล้านคนเลยทีเดียว
 • เดินทางสู่ กรุงโตเกียว นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้า 
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

   ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่า ณ สวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน อ่าวโตเกียว – โอไดบะซีไซด์มอลล์ - สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเที่ยว ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน (HITACHI SEASIDE PARK) ชม ทุ่งดอกนีโมฟีล่า ดอกไม้พันธุ์เล็กในตระกูล Hydrophullaceae ที่ขึ้นเลียบกับพื้นดิน โดยลักษณะสีของดอกตรงกลางจะเป็นสีขาวและจากกลางไปถึงสุดของกลีบจะเป็นสีฟ้าสดใสค่อนไปทางน้ำเงิน
 • ด้านล่างตรงส่วนพื้นที่ราบติดกับเนินเขานีโมฟีล่า จะเป็นที่ตั้งของ ทุ่งดอกเรพ พืชในตระกูลเดียวกับมัสตาร์ดที่มีดอกเป็นพวงสีเหลืองสวยงามชูช่อขึ้นมาจากพื้นอยู่ระดับประมาณเหนือเอวของคนทั่วไป ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กัน (ปิดวันจันทร์ และปิดวันอังคาร หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นช่วง 26 มี.ค.-31 พ.ค.และ 1-31 ต.ค. เปิดทำการทุกวันค่ะ)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ เพื่อรับประทานอาหารค่ำถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง 
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

  ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่า ณ สวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน อ่าวโตเกียว – โอไดบะซีไซด์มอลล์ - สนามบินฮาเนดะ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ



อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

25APR-1MAY’19
66,900
10,000
26APR-2MAY’19
66,900
10,000
30APR-6MAY’19
66,900
10,000
1-7 MAY’19
66,900
10,000
8-14 MAY’19
64,900
10,000
9-15 MAY’19
64,900
10,000
15-21 MAY’19
65,900
10,000
16-22 MAY’19
65,900
10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*