TOKYO FLOWERS DELUXE-A (NRT,HND-HND)
 • TOKYO FLOWERS DELUXE-A (NRT,HND-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPW03-1
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 58,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 62ทัวร์ญี่ปุ่น
 TOKYO FLOWERS DELUXE-A
6 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. ชมครบดอกไม้สวย ช่วงดอกไม้หลายชนิดบานพร้อมกันปลายเม.ย. – ต้นพ.ค.
2. เที่ยวนิกโก้ หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ ศาลเจ้าโทโชกุ ประตูเมยง
3. สวนดอกไม้อาชิคาหงะ ชมดอกวิสทีเรีย สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ดอกนีโมฟีล่า ดอกเรพซีด
4. ภูเขาไฟฟูจิ ชมทุ่งดอกพิงค์มอส นั่งรถไฟชินคันเซนสู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
6. คาวาโกเอะ หมู่บ้านโบราณสีดำ ตลาดปลาโทโยสุ ช้อปปิ้งโอไดบะ

  กรุงเทพฯ – นาริตะ/ฮาเนดะ

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 640 / TG 682 

   คะสุมิงะอุระ – ชมทุ่งดอกนีโมฟีล่า ณ สวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน - นิกโก้ -หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ประตูโยเมมง

 • เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาริตะ/ ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว
 • นำท่านเที่ยว ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน (HITACHI SEASIDE PARK) ชม ทุ่งดอกนีโมฟีล่า (1) ดอกไม้พันธุ์เล็กในตระกูล Hydrophullaceae ที่ขึ้นเลียบกับพื้นดิน โดยลักษณะสีของดอกตรงกลางจะเป็นสีขาวและจากกลางไปถึงสุดของกลีบจะเป็นสีฟ้าสดใสค่อนไปทางน้ำเงิน และมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษอีกอย่างหนึ่งว่า Baby blue-eyes
 • ด้านล่างตรงส่วนพื้นที่ราบติดกับเนินเขานีโมฟีล่า จะเป็นที่ตั้งของ ทุ่งดอกเรพ (2) พืชในตระกูลเดียวกับมัสตาร์ดที่มีดอกเป็นพวงสีเหลืองสวยงามชูช่อขึ้นมาจากพื้นอยู่ระดับประมาณเหนือเอวของคนทั่วไป ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กัน (ปิดวันจันทร์ และปิดวันอังคาร หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นช่วง 26 มี.ค.-31 พ.ค.และ 1-31 ต.ค. เปิดทำการทุกวันค่ะ)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • เดินทางสู่ เมืองนิกโก้ จังหวัดโทะชิงิ เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านจำลองช่วงเวลาในสมัยเอโดะของญี่ปุ่น เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสร้างเมืองและวิถีชีวิตของคนในยุคนั้น
 • จากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น 

 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

KINUKAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  เมืองอาชิคางะ – สวนดอกฟูจิ (ดอกวิสทีเรีย) – ทะเลสาบคาวะคุจิโกะ นั่งกระเช้าคาชิคาชิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่น - แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอาชิคางะ เป็นเมืองๆที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น
 • เข้าชม สวนดอกไม้อาชิคางะ (Ashikaga Flower Park) สวนสาธารณะขนาด 20 เอเคอร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของ ดอกฟูจิ (Fuji Flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (3) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนปลายเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกปี ดอกวิสทีเรีย เป็นไม้เถาที่มีกลิ่นหอมฟุ้ง มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย เช่นเกาหลี จีน ญี่ปุ่น รวมถึงทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา โดยวิสทีเรียมีประมาณสืบสายพันธ์ ดอกสีขาว ชมพู ม่วงคราม รวมถึงพันธุ์ไฮเบิร์ดสีแดง นอกจากนี้แล้วภายในสวยยังมีดอกไม้และต้นไม้อื่นๆที่สวยงามไม่แพ้กันอีกด้วย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ในวันที่อากาศดีทะเลสาบไม่มีคลื่นลม หากมองที่พื้นน้ำจะเห็นเงาสะท้อนของฟูเขาไฟฟูจิเป็นรูปกลับหัวด้วย… จากนั้นนำท่านขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ หลังจากอิ่มหนำกับบรรยากาศแล้ว นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม หลังจากล่องเรือนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านให้ท่านผ่อนคลายหลังจากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อย

 บริการอาหารกลางค่ำ ณ ภัตตาคาร

FUJI NOBO KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • หลังอาหารค่ำ พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

  ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะขึ้นได้ถึงชั้นไหน) – ทุ่งดอกพิงค์มอส – กรุงโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน) หากอากาศเปิดสามารถขึ้นได้ถึง “ชั้น 5” เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของภูเขาไฟที่สามารถมองเห็นทะเลสาบทั้งห้ากระจายอยู่โดยรอบและเทือกเขาเจแปนแอลป์ที่ทอดตัวยาวขนานกับเส้นทางขึ้นสู่ภูเขาไฟ
 • นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกพิงค์มอส (5) หรือที่รู้จักกันในนาม "Shibazakura" ในช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้จะบานและหน้าตาดูคล้ายกับดอกซากุระ ... ส่วนในฤดูอื่นจะมีใบสีเขียวแทนดูคล้ายต้นหญ้า ดังนั้นจึงเรียกกันว่า "ชิบะซากุระ" 

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ. ภัตตาคาร

 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านนั่ง นั่งรถไฟชินคันเซน สู่ย่านชินจูกุ หรือรถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพสองข้าง
 • เดินทางสู่ กรุงโตเกียวนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้า
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  คาวาโกะเอะ – หมู่บ้านโบราณสีดำ – ย่านคาชิยะโยะโคะโจะ - ตลาดปลาโท - โยสุ - โอไดบะซีไซด์ มอลล์ - สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกะเอะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติ้ลเอะโดะ” อันเนื่องมาจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรยากาศโดยรอบ เมืองนี้ยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณสีดำ เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน ยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโทโยสุ (Toyosu) ตั้งอยู่ใกล้กับโอไดบะ(Odaiba) เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ที่ถูกสร้างมาแทนที่ตลาดปลาซึกิจิ(Tsukiji Fish Market) ที่เปิดทำการมากว่า 80 ปี 
 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ เพื่อรับประทานอาหารค่ำถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง 
 • ***อิสระอาหารเที่ยงและอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

24-29 APR’19
58,900
8,000
25-30 APR’19
58,900
8,000
26 APR-1 MAY’19
59,900
8,000
27 APR-2 MAY’19
59,900
8,000
1-6 MAY’19
58,900
8,000
2-7 MAY’19
58,900
8,000
3-8 MAY’19
58,900
8,000
8-13 MAY’19
58,900
8,000
9-14 MAY’19
58,900
8,000
10-15 MAY’19
58,900
8,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*