FUKUOKA WISTERIA DELUXE (FUK-FUK)
 • FUKUOKA WISTERIA DELUXE (FUK-FUK)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPW01
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 62ทัวร์ญี่ปุ่น
FUKUOKA WISTERIA DELUXE
6 วัน 4 คืน 
By THAI AIRWAYS (TG)

  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C(ประตูทางเข้าหมายเลข2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์C

  สนามบินฟุกุโอกะ – สวนดอกไม้คาวาชิ ฟูจิ การ์เด้น - อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย -โออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบบปุ – พักรีสอร์ท แช่ออนเซ็น

 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2
  ชั่วโมง)
 • ถึงสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…นำท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคิวชู
 • นำท่านสู่ สวนคาวาชิ ฟูจิ การ์เด้น เป็นสวนที่ปลูกวิสทีเรียโดยเฉพาะ จะเปิดให้เข้าชมเฉพาะช่วงที่ดอกวิสทีเรียบานในฤดูใบไม้ผลิ และช่วงที่ใบเปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น ภายในมีต้นวิสทีเรียปลูกไว้กว่า 150 ต้น มีทั้งหมด 22 สายพันธุ์ 
 • อุโมงค์ดอกวิสทีเรียทั้ง  และ โดมวิสทีเรีย นอกจากนี้ที่สุดทางของอุโมงค์จะยังได้พบกับต้นวิสทีเรียที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี ปัจจุบันที่สวนแห่งนี้นอกจากชาวญี่ปุ่นแล้ว ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคา

 • เดินทางสู่ เมืองโออิตะนำเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้นำมาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ 
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบบปุตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

BEPPU WAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • ***จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น***

  จิโกกุ เมกุริ – สวนดอกไม้คุจุ - ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้า) – ทุ่งหญ้าคุซะเชนริ – คุมาโมโต้

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางชม จิโกกุเมกุริหรือ “บ่อน้ำแร่นรก”สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำราม กึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา 
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้คุจุ(Kuju Flower Park) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจูเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟอะโสะที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางสู่การ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟที่มีความสูง 1,592
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ เป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ประมาณ 785,000 ตารางเมตร ที่ถูกปกคลุมไปดว้ยผืนหญ้าสีเขียวขจีตั้งอยู่ใกลกับภูเขาไฟอะโซะ เหมาะแก่การถ่ายภาพและชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม 

 บริการอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร

SEKIA HOTEL KUMAMOTO หรือระดับเดียวกัน


ปราสาทคุมาโมโต้ - SAKURA NO BABA JOSAIEN - นั่งเรือเฟอรารี่สู่นางาซากิ – สวนสนุก Huis Ten Bosch – เทศกาลประดับไฟ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทคุมาโมโต้ลูกค้าสามารถเดินชมความสวยงามบริเวณรอบๆและถ่ายรูปกับตัวปราสาท (อาจติดนั่งร้าน)ได้ค่ะสร้างขึ้นในปี 1607 โดยคะโต คิโยมาสะ หอคอยทั้ง 49 หลังของปราสาทเป็นเครื่องไม้ทั้งหมด และส่วนใหญ่ก็ถูกเผาทำลายลงในปี 1877 ตอนเกิดสงครามจนถูกบูรณะขึ้นใหม่และได้จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งหอสังเกตุการณ์ คูน้ำ และกำแพงหิน ล้วนสะท้อนถึงความยิ่งใหญ่อลังการในครั้งอดีตของปราสาทหลังนี้ทั้งสิ้น
 • นำท่านไปช้อปปิ้งย่าน SAKURA NO BABA JOSAIEN เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์
  ที่ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาของปราสาทคุมาโมโต้(Kumamoto Castle)ที่ออกแบบและตกแต่งสไตล์ย้อนยุคให้เข้ากับบรรยากาศเมืองเก่าของปราสาท ซึ่งจะมีร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ขนมขึ้นชื่อของเมืองคุมาโมโต้ และร้านอาหารต่างๆมากมาย มีการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ นับว่าเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะแวะมาจับจ่ายซื้อของฝาก

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • ออกเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองคุมาโมโต้เพื่อนำท่านเดินทางโดย นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ ท่าเรือชิมาบาระเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง...จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองนางาซากิ
 • .นำท่านเดินทางสู่ ฮูส เทน บอช (Huis Ten Bosch)หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลองเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น สนุกสนานกับการเดินเที่ยวชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกทิวลิป นางเอกของฮูส เทน บอช ที่ชูช่อแบ่งบานอวดสายตานักท่องเที่ยวไปทั่วบริเวณ 
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวตามอัธยาศัยค่ะ***

NIKKO HUISTEN BOSCH หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


  สวนสันติภาพ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ท่าเรือนางาซากิ (DEJIMA WALF NAGASAKI) - ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ –ช้อปปิ้งเทนจิน

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยัง สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกกันว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา”เพื่อรำลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น และชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่จัดแสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหักพังและเครื่องใช้บางชิ้นยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือนางาซากิอิสระเดินเล่นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย …
  อิสระรับประทานอาหารกลางวันที่ท่าเรือ โดยท่าเรือแห่งนี้มีร้านข้าวหน้าปลาดิบที่มีชื่อเสียง (KAISEN ICHIBA) ราคาไม่แพงอีกด้วย
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงที่ท่าเรือนางาซากิ***
 • เดินทางสู่ เมืองฟุกุโอะกะนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียวและเสียชีวิตลง 
 • นำท่าน ช้อปปิ้งย่านเทนจินย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน ถือเป็นแหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู 
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

HAKATA MIYAKO HOTELหรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 •  เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะโดยเที่ยวบิน TG 649
 •  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

30 APR-5 MAY’19

62,900

11,000

1-6 MAY’19

62,900

11,000

2-7 MAY’19

62,900

11,000

3-8 MAY’19

62,900

11,000

4-9 MAY’19

62,900

11,000

7-12 MAY’19

62,900

11,000

8-13 MAY’19

62,900

11,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*