FUJI ALPS FLOWERS DELUXE (NGO-HND)
 • FUJI ALPS FLOWERS DELUXE (NGO-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPS05-3
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน 62ทัวร์ญี่ปุ่น
FUJI ALPS FLOWERS DELUXE

6 วัน 3 คืน(NGO-HND)
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. กำแพงหิมะ เส้นทางคุโรเบะ อัลไพน์รูท
2. ชมซากุระที่ ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ (ซากุระแถบนี้บานกลางเมย.ของทุกปี)
3. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
4. สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ
5. ชมดอกทิวลิป สวนโชวะคินเอน สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ชานกรุงโตเกียว

  กรุงเทพฯ – นาโงย่า

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 644

  สนามบินนาโงย่า – เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 

 • เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว...
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า...
 • นำท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

CROWNRE PLAZA ANA TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – กำแพงหิมะ -พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปู

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 • จากนั้นนำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ ...ระหว่างทางท่านจะผ่าน กำแพงหิมะขนาดมหึมากว่า 20 เมตร ซึ่งมีกำแพงขนาดสูงเฉพาะช่วงปลายเม.ย.เท่านั้น หลังจากนี้กำแพงจะเตี้ยลงเรื่อยๆ เพราะหิมะเริ่มละลาย ....
 • นำท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ
 • นำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว ...อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย...
 • นำท่าน เดินทางผ่านอุโมงค์ ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านโดยสาร เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา สู่สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้เก็บเกี่ยวความประทับใจตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า ซึ่งในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงภูเขาไฟฟูจิ

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

BENIYA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

  ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าขึ้นได้ถึงชั้นไหน) – ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – นั่งรถไฟชินคันเซน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่าน ชมดอกซากุระริมทะสาบคาวาคุจิโกะ (BUS STOP NO.18) โดยปกติดอกซากุระจะบานในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นก่อน ซึ่งบริเวณทะเลสาบคาวาคุจิโกะเป็นที่ราบสูง จะอบอุ่นช้ากว่าที่อื่น ดอกซากุระจึงบานหลังจากดอกซากุระในโตเกียวร่วงไปหมดแล้ว ซึ่งจะบานจะ FULL BLOOM ช่วงกลางเมษ.ของทุกปีค่ะ...โดยจุดใกล้ Konohana Art Museum จะเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุด...ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม หลังจากล่องเรือนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านให้ท่านผ่อนคลายหลังจากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อย
 • นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซน สู่ย่านชินจูกุ (นั่งรถไฟชินคันเซน 1 สถานีและนั่งรถไฟท้องถิ่น) หรือรถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพสองข้างทาง
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้า เนื่องจากมีตึกสูงๆ อยู่มากมาย ชินจูกุ..เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ชมดอกไม้สวนโชวะคินเอน – โอไดบะซีไซด์มอลล์ – สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเข้าชม ชมดอกไม้สวนโชวะคินเอน สวนชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ชานกรุงโตเกียว สวน SHOWA KINEN เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่ปลายเดือน 3 เป็นต้นไป จะมีดอกไม้นานาพันธุ์แข่งกันเบ่งบานอย่างสวยงาม

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ เพื่อรับประทานอาหารค่ำถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

16-21 APR’19
61,900
8,000
17-22 APR’19
59,900
8,000
18-23 APR’19
59,900
8,000
19-24 APR’19
59,900
8,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*