FUKUOKA FLOWERS DELUXE(FUK-FUK)
 • FUKUOKA FLOWERS DELUXE(FUK-FUK)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPS02
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 64,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 4-9 เมษายน 62ทัวร์ญี่ปุ่น
FUKUOKA FLOWERS DELUXE

6 วัน 4 คืน
By THAI AIRWAYS (TG)

สนามบินสุวรรณภูมิ   

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 THAI
  AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ
  และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

สนามบินฟุกุโอกะ – ชมซากุระสวนนิชิ - โออิตะ – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบบปุ – พักรีสอร์ท แช่ออนเซ็น

 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง)

 • ถึงสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนนิชิ(Nishi Park/Nishi Koen) สวนนิชินับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ดีที่สุดของเมือง ที่สำคัญยังติด 1 ใน 100 จุดที่ดีที่สุดสำหรับชมดอกซากุระของญี่ปุ่นอีกด้วย ภายในจะมีต้นซากุระปลูกอยู่บนเนินเขาของสวนจำนวนมาก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ เมืองโออิตะนำเดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน หมู่บ้านหัตกรรม แห่งต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์และโครงการ หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ และที่เมืองไทยได้นำมาเป็นต้นแบบและปรับปรุงเป็น หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ภายในหมู่บ้านมีร้านค้าการฝีมือมากมาย ชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ และสะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ชมทะเลสาบเก่าแก่โบราณ ชมปลาพันธุ์ที่หายากนานาชนิดอยู่อาศัย ในทะเลสาบอย่างธรรมชาติ อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย…
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบบปุ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของเกาะคิวชูเป็นเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ที่เป็นบ่อโคลน จัดเป็นเมืองที่มีรีสอร์ทน้ำแร่มากที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถลองแช่น้ำแร่หลายหลากชนิดได้...

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

BEPPU WAN ROYALHOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • ***จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ แช่ออนเซ็น***

จิโกกุ เมกุริ - สวนดอกไม้คุจุ - ภูเขาไฟอะโสะ (กระเช้า) – ทุ่งหญ้าคุซะเชนริ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางชม จิโกกุเมกุริหรือ “บ่อน้ำแร่นรก”สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุที่นักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาด บ่อน้ำแร่เหล่านี้จะส่งเสียงคำราม กึกก้องพร้อมกับพ่นควันและโคลนร้อนๆ พวยพุ่งขึ้นสูง อยู่ตลอดเวลา กล่าวกันว่าความลึกของแต่ละบ่อนั้น มีความลึกถึง 120 เมตร และมีความร้อนกว่า 98 องศาเซลเซียส...
 • นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้คุจุ(Kuju Flower Park) เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาะคิวชู บนพื้นที่กว่า 130 ไร่ มีดอกไม้มากกว่า 3 ล้านดอก จากกว่า 500 สายพันธ์ อยู่ที่บริเวณเชิงเขาทิศใต้ของเทือกเขาคูจู(Kuju Mountain) จังหวัดโออิตะ(Oita) ภายในสวนจะมีทางเดินขนาดใหญ่วนรอบไปทั่วทุ่งดอกไม้หลายชนิด เช่น ดอกลาเวนเดอร์(lavender), บลูเบอร์รี่(blue berries), ดอกทิวลิป(tulips), ดอกทานตะวัน, ดอกป้อปปี้(poppies), ดอกมอสสีชมพู(Pink Moss) หรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ชิบะซากุระ(Chibasakura)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจูเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟอะโสะ ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เดินทางสู่ยอดภูเขาไฟ นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดภูเขาไฟที่มีความสูง 1,592 เมตร มีปากปล่องอยู่ห้าแห่งและจะระเบิดทุกสองหรือสามปี แต่ไม่รุนแรงนัก และบริเวณปากปล่องภูเขาไฟจะมีควันคุกรุ่นออกมาตลอดเวลา
 • นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งหญ้าคุซะเซนริ เป็นพื้นที่ราบขนาดใหญ่ประมาณ 785,000 ตารางเมตร ที่ถูกปกคลุมไปดว้ยผืนหญ้าสีเขียวขจีตั้งอยู่ใกลกับภูเขาไฟอะโซะ เหมาะแก่การถ่ายภาพและชมวิวทิวทัศน์ที่งดงาม
 • ท่านเดินทางสู่เมืองคุมาโมโต้

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

TAKACHIHO HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ช่องเขาทาคาชิโฮ - ล่องเรือ (มีค่าบริการเพิ่ม) - นั่งเรือเฟอรารี่สู่นางาซากิ – สวนสนุก Huis Ten Bosch – เทศกาลประดับไฟ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ช่องเขาทาคาชิโฮ (高千穂峡, Takachiho-kyō)ตั้งอยู่ไม่ไกลกับภูเขาไฟอะโซะ(Aso)ของเมืองทาคาชิโฮในจังหวัดมิยาซากิ นับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดมิยาซากิ(Miyazaki)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางสู่ ท่าเรือเมืองคุมาโมโต้เพื่อนำท่านเดินทางโดย นั่งเรือเฟอร์รี่สู่  ท่าเรือชิมาบาระเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง
 • นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองนางาซากิ...
 • นำท่านเดินทางสู่ ฮูส เทน บอช (Huis Ten Bosch)หมู่บ้านฮอลแลนด์จำลองเพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่น สนุกสนานกับการเดินเที่ยวชมสวนดอกไม้นานาพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ดอกทิวลิป ที่ชูช่อแบ่งบานอวดสายตานักท่องเที่ยวไปทั่วบริเวณ หรือเลือกถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับสถาปัตยกรรมของสิ่งก่อสร้างภายในที่ล้วนแล้วแต่เป็นศิลปะดั้งเดิมของฮอลแลนด์เลือกเดินชมพิพิธภัณฑ์ภายในฮูซ เทน บอช อาทิ Ornamental จัดแสดงเครื่องแก้วและโคมไฟสวยๆมากมาย Porelain Museum จัดแสดงเครื่องถ้วยชามและลายครามต่างๆ  สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆภายในเฮ้าส์ เทน บอช การแสดงโชว์ต่างๆ
 • ชมเทศกาลประดับไฟ สุดยิ่งใหญ่อลังการซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปลายตุลา จนถึงต้นพฤษภาคมของปีถัดไป
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวตามอัธยาศัยค่ะ***

NIKKO HUISTEN BOSCH หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สวนสันติภาพ – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ท่าเรือนางาซากิ (DEJIMA WALF NAGASAKI) - ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ –ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยัง สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกกันว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา”เพื่อรำลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงคราม
 • ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่จัดแสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือนางาซากิอิสระเดินเล่นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***
 • เดินทางสู่ เมืองฟุกุโอะกะนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าดาไซฟุสร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียวและเสียชีวิตลง
 • นำท่าน ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ ร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านเสื้อผ้าบูติก และร้านค้ามากมายที่อยู่ใต้ดิน ถือเป็นแหล่งดาวน์ทาวน์หมายเลขหนึ่งของเกาะคิวชู
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

HAKATA MIYAKO HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะโดยเที่ยวบิน TG 649
 • ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

4-9 APR’19
64,900
10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*