GRAND THEME PARK (NRT-KIX)
 • GRAND THEME PARK (NRT-KIX)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPS01-6
 • สายการบิน : Air Asia X (XJ)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 58,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 14-20 เม.ย. 62ทัวร์ญี่ปุ่น
GRAND THEME PARK (NRT-KIX)

 (ดิสนีย์แลนด์+ฟูจิคิว + ยูนิเวอร์แซล)
7 วัน 4 คืน
By Air Asia X (XJ)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
2. เที่ยว FUJI Q & THOMAS LAND อยู่บริเวณเดียวกัน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)
3. โรงแรมระดับ 3.5 ดาว ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า
4. นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากเกียวโตไปโอซาก้า เพื่อช้อปปิ้งชินไซบาชิ ไม่เสียเวลาเดินรถ
5. เทศกาลประดับไฟและเทศกาลดอกทิวลิปที่นาบะนะโนะ ซาโตะ

กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

 • พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ 4
  (ประตูทางเข้าหมายเลข 3 ) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์
 •  นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600

  สนามบินนาริตะ – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 • ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
 • นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ
 • ***อิสระอาหารกลางวันกลางวันตามอัธยาศัย***
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

SMILE NIHONBASHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ (BUS STOP NO.18) - FUJI Q HIGHLAND & THOMAS LAND แช่ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปู

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่าน ชมดอกซากุระริมทะสาบคาวาคุจิโกะ (BUS STOP NO.18) โดยปกติดอกซากุระจะบานในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นก่อน ซึ่งบริเวณทะเลสาบคาวาคุจิโกะเป็นที่ราบสูง จะอบอุ่นช้ากว่าที่อื่น ดอกซากุระจึงบานหลังจากดอกซากุระในโตเกียวร่วงไปหมดแล้ว ซึ่งจะบานจะ FULL BLOOM ช่วงกลางเมษ.ของทุกปีค่ะ...โดยจุดใกล้ Konohana Art Museum จะเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุด...ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นเร้าใจ ณ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (FUJI Q HIGHLAND) (เปิด - ปิด 09.00-17.00 น.) สวนสนุกที่มีขนาดใหญ่วิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นศูนย์รวมเครื่องเล่นที่มีความหวาดเสียวติดอันดับโลก (รวมค่าเข้าฟูจิคิวและโทมัสแลนด์ แต่ไม่รวมค่าเครื่องเล่นค่ะ) โดยเครื่องเล่นที่ห้ามพลาด
 • ***อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวค่ะ***

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

MOTOSU VIEW HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”

ภูเขาไฟฟูจิ - นาบานะโนะ ซาโตะ TULIP FESTIVAL – ชมเทศกาลประดับไฟ - นาโงย่า

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำทุกท่านเดินทางสู่ นาบานะโนะซาโตะ ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น โดยเฉพาะช่วงปลายมีค. – ต้น เมษ.ของทุกปี เป็นช่วง เทศกาลดอกทิวลิป เบ่งบาน เชิญท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการชมไฟค่ะ***

CYPRESS GARDEN NAGOYA HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


เกียวโต – ปราสาททองคินคาคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – รถไฟชินคันเซ็น - โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิ เดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มศาสนาลัทธิต่างๆ และวัดเป็นจำนวนมากของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย เนื่องจากเกียวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองจึงยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก...
 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาททองคินคาคุจิ (Kinkaku) เดิมเป็นสถานตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซังปราสาทนี้ สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ . 1955 หลังจากที่ได้ ถูกไฟไหม้ ไปเมื่อปี ค.ศ . 1950 ซึ่งได้ถอดแบบจำลองโครงสร้างจากของจริงในยุคศตวรรษที่ 14

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ศาลโทริอิ มีลักษณะเป็นซุ้มประตูสีแดงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร...อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุด ในโลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน (นั่งชินคันเซนจากเกียวโตสู่โอซาก้า 1 สถานี ต่อด้วยรถไฟท้องถิ่น ออกสถานีนัมบะ EXIT 14) ...
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อนำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่นสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ นครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

OSAKA DAIICHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - สนามบินคันไซ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมในค่าบริการแล้ว) ใหม่ล่าสุด!!! The Wizarding World of Harry Potter และโซนมินเนียน (ไม่รวมค่า FAST TRACK)... สวนสนุกระดับโลก ตระการตา กับ โลกภาพยนตร์แห่งฮอลลีวู๊ด ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นล้ำสมัยหลากชนิด ตื่นเต้น ระทึกใจกับภาพยนตร์เรื่องดังที่ท่านชื่นชอบ
 • ***อิสระตามอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611

  สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

 • ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

11-17 APR’19
61,900
9,000
12-18 APR’19
61,900
9,000
13-19 APR’19
60,900
9,000
14-20 APR’19
57,900
9,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*