JAPAN ALPS BIG FUN (NRT-KIX)
 • JAPAN ALPS BIG FUN (NRT-KIX)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPS01-10
 • สายการบิน : Air Asia X (XJ)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 10 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 58,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 12-18/13-19/14-20 เม.ย. 62ทัวร์ญี่ปุ่น
JAPAN ALPS BIG FUN
7 วัน 4 คืน (NRT-KIX)
โตเกียว – เกียวโต - โอซาก้า
By AIR ASIA X

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. ชมดอกซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ
2. ปราสาทมัตสึโมโต้ จิโกกุดานิ ลิงแช่ออนเซน
3. เส้นทางทาเทยาม่า คุโรเบะ กำแพงหิมะ
4. ชมดอกทิวลิปสวนนะบะนะโนะซาโตะ เกียวโต ฟูชิมิอินาริ
5. นั่งชินคันเซนสู่โอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ (ประหยัดเวลากว่านั่งรถ)
6. ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ
7. โรงแรมระดับ 3.5 ดาว อาหารดีทุกมื้อ ไกด์มืออาชีพ รับประกันความประทับใจ

  กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

 • พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก  เคาน์เตอร์ 4 (ประตูทางเข้าหมายเลข 3 ) 
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 600

สนามบินนาริตะ - ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ (BUS STOP NO.18) - ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะขึ้นได้ถึงชั้นไหน) – พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปู

 • ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... 
 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโตเกียว…
 • นำท่าน ชมดอกซากุระริมทะสาบคาวาคุจิโกะ (BUS STOP NO.18) โดยปกติดอกซากุระจะบานในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นก่อน ซึ่งบริเวณทะเลสาบคาวาคุจิโกะเป็นที่ราบสูง จะอบอุ่นช้ากว่าที่อื่น ดอกซากุระจึงบานหลังจากดอกซากุระในโตเกียวร่วงไปหมดแล้ว ซึ่งจะบาน FULL BLOOM ช่วงกลางเมษ.ของทุกปีค่ะ...โดยจุดใกล้ Konohana Art Museum จะเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุด...ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน)

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

ปราสาทมัตสึโมโต้ – ยามานุชิ จิโกกุดานิ – Snow Monkey Park

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือ ปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ นอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK และนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น SNOW MONKEYกลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอย่างใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่ชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์
 • นำท่านเดินทางข้ามสู่เมืองโอมาชิ

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

OMACHI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – กำแพงหิมะ 

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ ...ระหว่างทางท่านจะผ่าน กำแพงหิมะขนาดมหึมากว่า 20 เมตร ซึ่งมีกำแพงขนาดสูงเฉพาะช่วงปลายเม.ย.เท่านั้น หลังจากนี้กำแพงจะเตี้ยลงเรื่อยๆ เพราะหิมะเริ่มละลาย
 • ชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ
 • นำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ที่ไม่มีเสากลางตลอดช่วง 1,710 เมตร สู่ สถานีคุโรเบไดระ จากนั้นนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขาจาก สถานีคุโรเบะไดระไปยังสถานีคุโรเบะโกะ ระยะทางประมาณ 800 เมตร ซึ่งเป็นเคเบิ้ลคาร์แห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ลอดภูเขาตั้งแต่ต้นจนสุดเส้นทาง ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงหิมะที่ตกรุนแรงมากในฤดูหนาว 
 • นำท่าน เดินทางผ่านอุโมงค์ ที่ลอดใต้ภูเขาทาเทยาม่าที่มีความ ยาว 3.6 กิโลเมตร นับเป็นอุโมงค์ที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • โดยสาร เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา สู่สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถปรับอากาศ ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น 
 • นำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นหนึ่งในสามภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อคนญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์อันสวยงามน่าประทับใจจากยอดเขาทาเทยาม่า

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

DORMY INN TOYAMA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ชมดอกทิวลิปสวนนะบะนะโนะซาโตะ – เกียวโต – ฟูชิมิอินาริ – นั่งรถไฟชินคันเซน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่งาน ชมดอกทิวลิปสวนนะบะนะ โนะ ซาโตะ เมืองคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ณ สวนดอกไม้นะบะนะโนะซาโตะ เป็นสถานที่จัดแสดงไฟในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น ด้วยการจัดแสดงไฟที่สวยงาม, อลังการ, มีเอกลักษณ์ และจำนวนไฟที่ใช้จัดแสดงนั้นมากมายจนเป็นที่กล่าวขาน อีกทั้งการจัดแสดงไฟนั้น ยังมีการปรับแต่งให้สวยงามและแตกต่างกันไปในแต่ละปี
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยว เพื่อความสะดวกในการชมดอกไม้ค่ะ***
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิ
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ..อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน (นั่งชินคันเซนจากเกียวโตสู่โอซาก้า 1 สถานี ต่อด้วยรถไฟท้องถิ่น ออกสถานีนัมบะ EXIT14 )  
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อนำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่นสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ นครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

OSAKA FUJIYA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ - สนามบินคันไซ

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมในค่าบริการแล้ว) ใหม่ล่าสุด!!! The Wizarding World of Harry Potter และ โซนมินเนียน (ไม่รวมค่า FAST TRACK)...
 • ***อิสระตามอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611

สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

 • ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

12-18 APR’19
62,900
9,000
13-19 APR’19
61,900
9,000
14-20 APR’19
58,900
9,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*