HOKKAIDO LAVENDER (CTS-CTS)
 • HOKKAIDO LAVENDER (CTS-CTS)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPM01-1
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 10-15/24-29 ก.ค.62 ,สิงหาคม 62HOKKAIDO LAVENDER DELUXE
6 Days 4 Nights (CTS-CTS)
BY THAI AIRWAYS (TG)

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2)
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG 670 

สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอเมอน สกายพาร์ค – โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ บ่อโคลนเดือด – หมู่บ้านซามูไร ดาเตะจิไดมูระ - แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

 • ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร่ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระ...
 • นำท่านสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่าน ชมจิโกกุดานิ หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านซามูไร ดาเตะ จิไดมูระ ที่เที่ยวสุดฮิตของเมืองโนโบริเบ็ทสึ หมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า400ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”

ภูเขาไฟอุสึ – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • ชม ภูเขาไฟอุสึ โดยการนั่งกระเช้าเคเบิ้ลภูเขาไฟที่ยังมีกลุ่มควันของกำมะถันบริเวณปากปล่องลอยพุ่งตลอดเวลา ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ
 • ชมฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาโชวะชินซัง เป็นศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาลมากกว่า 50 ตัว ให้ท่านได้สนุกสนานกับการให้อาหารหมี
 • เดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน มีทั้งน้ำพุร้อนกลางแจ้งและถนนสำหรับเดินเล่นที่มีร้านขายของฝากตลอดสองข้างทาง…ทะเลสาบโทยะถือเป็นอีกแห่งหนึ่งที่สามารถชมซากุระได้หลากหลายมุม ถนนรอบๆทะเลสาบโทยะจะมีต้นซากุระเรียงรายกว่า 1,000 ต้น ตลอดระยะทาง 43 กิโลเมตร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 • นำท่านสู่ โอตารุ เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เลืองลือ ด้วยมีลำคลองสายเล็กๆ ไหลผ่านรอบเมือง 
 • ชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมืองมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923 เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสู่เรือขนถ่าย
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 JOZANKEI VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” 

ฟุราโนะ – ฟาร์มโทมิตะ – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองบิเอ – ทุ่งดอกไม้หลากสี – บ่อน้ำสีฟ้า – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ   

รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโนะ เพื่อเที่ยวชม ฟาร์มดอกไม้โทมิตะ ฟาร์มแห่งแรกของเมืองฟุราโนะ ที่ริเริ่มการปลูก ดอกลาเวนเดอร์ขึ้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองฟุราโนะที่ต้องไปเยือน เดือน มิถุนายน ท่านจะสัมผัสกับ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ (ต้น ก.ค.- ต้น ส.ค.) คล้ายๆดอกลาเวนเดอร์ ที่แข่งกันชูช่อเบียดกันแน่นเต็มฟาร์มบนภูเขา ส่งกลิ่นหอมคลุ้งกระจายไปทั่วทุ่ง และยังมีดอกไม้อื่นๆอีกนานาพันธุ์ให้ท่านได้ถ่ายภาพแห่งความประทับใจกับทุ่งดอกไม้สีรุ้งที่อยู่ใกล้กัน เชิญท่านชิมไอศกรีมลาเวนเดอร์ ที่ทำจากดอกลาเวนเดอร์แท้ๆมีรสชาติหอมหวานไม่เหมือนใครหรือไม่ควรพลาด!!!เชิญท่านลิ้มลอง “เมล่อน” เนื้อสีส้ม รสชาติหวานฉ่ำ 

รับประทานอาหารเที่ยง ณ. ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของเมืองนี้อยู่ที่ภาพวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา 
 • นำท่านชมความงดงามของ ทุ่งดอกไม้หลากสีชิคิไซ ให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอย่างเต็มอิ่ม กับสวนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น Flower Paradise พบกับความงามของเหล่ามวลดอกไม้ที่แข่งกัน อวดสีสันกันเหมือนพรมหลากสีที่เบ่งบานพร้อมกันในฤดูร้อนของฮอกไกโด
 • นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำสีฟ้า (BLUE POND) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เพิ่งเริ่มมีชื่อเสียงได้ไม่นานของฮอกไกโด ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบิเอะ
 • นำเดินทางสู่เมือง ซัปโปโร
 • นำท่านช้อปปิ้ง ย่าน ซึซึกิโนะ ย่านที่ถือว่าคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ 

บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ลิ้มลอง “ปูสุไว” หรือ “ปูยักษ์ฮอกไกโด” “ ปูทาราบะ ” “ปูขน” ตัวโตๆ สดๆ รวมทั้งอาหารทะเลอื่นๆ รับประทานกับพร้อมผักสดนานาชนิด ของหวาน เครื่องดื่ม

  APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ทำเนียบรัฐบาล – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลานิโจ – โรงงาน  ช็อกโกแลตอิชิยะ – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซับโปโร – ช้อปปิ้งเจอาร์ ทาวเวอร์

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า 
 • นำชม หอนาฬิกาซัปโปโร หรือ “โทไคได” เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง
 • นำท่านสู่ สวนโอโดริ เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ปลายสุดของถนนเป็นที่ตั้งของหอเสาทีวีสูง 147.2 เมตร ภายในบริเวณนี้มีร่องไม้ดอก น้ำพุ และประติมากรรมเป็นชิ้นๆ ตั้งประดับอยู่ 
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดปลาเก่าแก่แห่งเมืองซัปโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ไข่ปลาแซลมอน ไข่หอยเม่น ปูขน ปลาสดๆ ที่นี่ยังมีร้านอาหารเป็นสิบๆร้านให้ท่านเลือกชิม เมนูยอดฮิตคือ “อูนิ ดงบุริ” 
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยง ณ. ตลาดปลานิโจ***
 • นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ บิสกิตที่มีชื่อที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบขนมซึ่งที่นี่จัดไว้เป็นโซน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา รวมทั้งวิธีการทำช็อคโกแล็ตแบบสดๆ 
 • ท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่ในซัปโปโร สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1870 เป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังที่ส่งออกไปทั่วประเทศนำท่าน ช้อปปิ้ง ณ JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ 
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง*** 

APA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน  TG 671
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ

ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

10-15 JUL’19
59,900
9,000
24-29 JUL'19
59,900
9,000
24-29 JUL'19
59,900
9,000
6-11 AUG’19
59,900
9,000
7-12 AUG’19
60,900
9,000
8-13 AUG’19
60,900
9,000
9-14 AUG’19
59,900
9,000
20-25 AUG’19
59,900
9,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*