YES’ SNOW TOKYO (NRT-HND)
 • YES’ SNOW TOKYO (NRT-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPC05
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 7 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 50,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ธันวาคม 62 YES' SNOW TOKYO
6 วัน 3 คืน
By THAI AIRWAYS (TG)
พักโตเกียว 2 คืน นั่งชินคันเซน เล่นหิมะฟูจิเท็น

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. เล่นสกี ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท วิวภูเขาไฟฟูจิ นั่งกระเช้าคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
2. บ้านนินจา โอชิโนะ ชิโนบิโนะ ซาโตะ สัมผัสการนั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว
3. บ้านกัสโต อิยาชิโนะซาโตะ เมืองโบราณคาวาโกะเอะ
4. พักใจกลางกรุงโตเกียวระดับ 4 ดาว 2 คืน //อาหารดีทุกมื้อ//บุฟเฟ่ต์ขาปู

  กรุงเทพฯ – นาริตะ/ฮาเนดะ

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 640 / TG 682

สนามบินนาริตะ/ ฮาเนดะ –หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ–นั่งกระเช้า ฟูจิพาโนรามา – ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ – พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

 • เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาริตะ/ ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว ...
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ พาทุกท่านย้อนเวลาไปสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นในอดีต หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของบ้านสไตล์ญี่ปุ่น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบที่มีภาพภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลัง เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้า Mt.Fuji Panoramic Ropeway (กระเช้าคาจิคาจิ) สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ หลังจากอิ่มหนำกับบรรยากาศแล้ว
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม หลังจากล่องเรือนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านให้ท่านผ่อนคลายหลังจากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อย

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติในห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ที่ให้ท่านได้ทานกันอย่างไม่อั้น

KUWARUBI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”

  ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท - บ้านนินจา โอชิโนะ ชิโนบิโนะ ซาโตะ - นั่งรถไฟชินคันเซน –กรุงโตเกียว– ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่ ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท ลานสกีที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจ
 • นำท่านเดินทางสู่ บ้านนินจา โอชิโนะ ชิโนบิโนะ ซาโตะ แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ มีสวนใหญ่สไตล์ญี่ปุ่น ที่ปลูกดอกไม้ไว้นานาพรรณ มองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ สำหรับตัวบ้านนินจา จะมีด่านต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเคลียร์ มีร้านชา ฟุจิมิ คาเฟ่ญี่ปุ่น จัดตกแต่งเป็นร้านน้ำชาสไตล์โบราณ ร่มแดง+เก้าอี้แดง ได้อารมณ์ ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่นมากๆ หรือหากอยากแต่งกายชุดนินจาถ่ายรูปก็มีบริการ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านนั่ง นั่งรถไฟชินคันเซน สู่ย่านชินจูกุ (นั่งชินคันเซน 1 สถานีต่อด้วยรถไฟท้องถิ่น) หรือรถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

METROPOLITANT HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี (ไม่รวมค่าโมโนเรลไปกลับดิสนีย์ซี ท่านละ 500 เยน) เพิ่มท่านละ 3,000 บาท / เด็กอายุไม่เกิน 4  ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย / เด็กอายุ 4 ปีแต่ไม่เกิน 12  ปี ท่านละ 2,000 บาท รวมค่ารถไฟในการเดินทาง
 • สำหรับท่านที่ เลือกอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียว
 • **อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวอย่างจุใจ **

METROPOLITANT HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


คาวาโกะเอะ – หมู่บ้านโบราณสีดำ – ย่านคาชิยะโยะโคะโจะ – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ - สะพานเรนโบว์ – ถ่ายภาพกับกันดั้ม - สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกะเอะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง “ลิตเติ้ลเอะโดะ” อันเนื่องมาจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรยากาศโดยรอบ เมืองนี้ยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณสีดำ เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาทคาวาโกะเอะใน ยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี
 • นำท่านสู่ ย่านคาชิยะโยะโคะโจะ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ" ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุกกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้อตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ที่มี“Aqua city” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียวแน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟมากมายร้านขายของที่ระลึกที่กำลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัยและถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง
 • นำท่านสู่ห้าง Diver City เพื่อถ่ายภาพกับกันดั้ม หุ่นตัวนี้คือ RX-0 Unicorn Gundam ถือเป็นกันดั้มตัวล่าสุดในจักรวาล UC 
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

4-9 DEC’19

50,900

8,000

5-10 DEC’19

50,900

8,000

6-11 DEC’19

50,900

8,000

12-17 DEC’19

50,900

8,000

13-18 DEC’19

49,900

8,000

14-19 DEC’19

49,900

8,000

19-24 DEC’19

51,900

8,000

20-25 DEC’19

53,900

8,000

21-26 DEC’19

53,900

8,000

22-27 DEC’19

53,900

8,000

 

*หมายเหตุ เงื่อนไขการการเดินทางนี้ เป็นเพียงฉบับรวม
กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดจากไฟล์ PDF จากโปรแกรมเพื่ออ่านเงื่อนไขฉบับเต็ม*