JAPAN GRAND SURPRISE (NRT-KIX)
 • JAPAN GRAND SURPRISE (NRT-KIX)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPC05-8
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 78,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62ทัวร์ญี่ปุ่น
JAPAN GRAND SURPRISE
โตเกียว–โอซาก้า 7 วัน 5 คืน

By THAI AIRWAYS (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. วัดอาซากุสะ โอไดบะ ถ่ายรูปคู่กันดั้ม ช้อปปิ้งชินจูกุ
2. เล่นสกีฟูจิเทน กระเช้าชมวิวคาชิคาชิ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิที่ทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
3. หมู่บ้านทรงกัสโต้อิยาชิโนะซาโตะ มาโกะเมะ เทศการประดับไฟนาบะนะโนะ ซาโตะ
4. เกียวโต ฟูชิมิอินาริ นั่งรถไฟชินคันเซน ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5. อิสระซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ใหม่ล่าสุด!!! โซนมินเนียน แฮรี่พอตเตอร์
6. ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งริงกุเอ๊าท์เลท

   กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG642

  สนามบินนาริตะ – วัดอาซะกุสะ – ถนนนากามิเสะ – สะพานอะซุมิบาชิ - โอไดบะ – ถ่ายรูปกับกันดั้ม - ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 • ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ เช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
 • นำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่
 • นำท่านไปยังจุดถ่ายรูป ณ.สะพานอะซุมิบาชิ เบื้องหลังเป็นหอคอยโตเกียว สกายทรี หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลกริมแม่น้ำสุมิดะ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ เพื่อรับประทานอาหารค่ำถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง
 • นำท่าน ถ่ายภาพคู่กับกันดั้ม หลังจากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร พร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ATAGOYAMA TOKYU REI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – กระเช้า Kachi Kachi – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 • เดินทางสู่ ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท ลานสกีที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉาก อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบที่มีภาพภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลัง เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ หลังจากอิ่มหนำกับบรรยากาศแล้ว…
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม หลังจากล่องเรือนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านให้ท่านผ่อนคลายหลังจากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อย

 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม

MOTOSU VIEW HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


บ้านทรงกัสโต้ อิยาชิโนะซาโตะ – เมืองโบราณมาโกะเมะ - นาโงย่า – เทศกาลประดับไฟ นาบานะโนะ ซาโตะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ พาทุกท่านย้อนเวลาไปสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นในอดีต หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของบ้านสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย พร้อมสามารถถ่ายภาพวิวความงดงามของ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านแห่งนี้อีกด้วย...

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณมาโกะเมะ ย้อนกลับไปราว 400 ปีก่อน ผู้คนที่เดินทางระหว่างโตเกียวกับเกียวโต จะต้องเดินเท้าเป็นเวลานานกว่า 10 วัน ซึ่งหนึ่งในเส้นทางสำคัญที่เชื่อมระหว่างโตเกียวกับเกียวโตก็คือถนนนากาเซ็นโด (Nakasendo) และมาโกเมะจุกุ (Mogome-juku) ก็คือชื่อของหนึ่งในจุดพักแรมที่มีมากกว่า 60 แห่งบนเส้นทางสายนี้ สองฟากฝั่งของเส้นทางปูด้วยพื้นหินนี้ เต็มไปด้วยร้านรวงและสถาปัตยกรรมเก่าแก่เรียงรายอยู่ จึงรู้สึกราวกับกำลังเดินทางอยู่ในสมัยก่อนจริง ๆ เลยทีเดียว
 • เดินทางสู่ เมืองนาโงย่า นำท่านเดินทางสู่งาน เทศกาลประดับไฟ นะบะนะ โนะ ซาโตะ หรือ งานประดับไฟ เมืองคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ณ สวนดอกไม้นะบะนะโนะซาโตะ เป็นสถานที่จัดแสดงไฟในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการชมไฟค่ะ***

SUNROUTE PLAZA NAGOYA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นั่งชินคันเซน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิ
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านนั่ง นั่งรถไฟชินคันเซน สู่ย่านชินไซบาชิ เป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพสองข้างทาง
 • เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ ขีดจำกัดกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมาย ย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

HINODE HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


   อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเจแปน

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโดยรถไฟสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ใหม่ล่าสุด!!! โซน Minion Park โซนใหม่ล่าสุดของสวนสนุก ที่ได้รับการยืนยันว่าใหญ่ที่สุดในโลก ในโซนนี้ท่านจะได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Despicable Me; Minion Mayhem รวมทั้งเพลิดเพลินกับการเดินซื้อสินค้าที่ระลึก และขนมรูปทรงมิเนี่ยนแสนน่ารัก นอกจากนี้มีเวลาให้ท่านได้เข้า The Wizarding World of Harry Potter... ไม่รวมค่าบริการ FAST TRACK
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

HINODE HOTEL OSAKA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  ปราสาทโอซาก้า – ริงกุเอ๊าเลท - สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า
 • ***อิสระอาหารเที่ยง เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***
 • นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ริงกุเอ๊าเลท แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “ แบรนด์เนม ” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

29 DEC’18 - 4 JAN’19
78,900
10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*