JAPAN SNOW BIG FUN (KIX-HND)
 • JAPAN SNOW BIG FUN (KIX-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPC04-4
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 63,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กุมภาพันธ์-มีนาคม 63ทัวร์ญี่ปุ่น
JAPAN SNOW BIG FUN

โอซาก้า-เกียวโต-ทาคายาม่า-โตเกียว

7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ เครื่องเล่นใหม่ล่าสุด มินเนียน และ แฮรี่พอตเตอร์
2. ชมเทศกาลดอกบ๊วย ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโตะ
3. สัมผัสหิมะ เมืองทาคายาม่า หมู่บ้านทรงกัสโต้ ชิราคาวะโกะ
4. เล่นสกี วิวภูเขาไฟฟูจิ ไร่สตรอเบอรี่
5. นั่งชินคันเซนสู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ ช้อปปิ้งโอไดบะ ถ่ายรูปคู่กับกันดั้ม

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C/D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

  สนามบินคันไซ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ชินไซบาชิ

 • ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ  ใหม่ล่าสุด!!! โซน Minion Park โซนใหม่ล่าสุดของสวนสนุก ที่ได้รับการยืนยันว่าใหญ่ที่สุดในโลก ในโซนนี้ท่านจะได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Despicable Me; Minion Mayhem รวมทั้งเพลิดเพลินกับการเดินซื้อสินค้าที่ระลึก และขนมรูปทรงมิเนี่ยนแสนน่ารัก 
 • อิสระให้ท่านเลือกชมโชว์ต่างๆ มากมายที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันสร้างสีสันตลอดวัน นอกจากนั้น ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน ของค่าย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆ อีกมากมาย ให้ท่านได้ถ่ายรูปร่วมกับเหล่าตัวการ์ตูนเป็นที่ระลึก สนุกสุดเหวี่ยงกันต่อกับตั๋วเต็มวันไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อมเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกลิขสิทธิ์เฉพาะ “ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ เจแปน” เท่านั้น
 • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
 • นำท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ นครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ชื่อดังของญี่ปุ่นนั้นเอง

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ANA CROWN PLAZA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


เกียวโต – ศาลเจ้าคิตาโนะ เทนมานกุ – เทศกาลชมดอกบ๊วย (PLUM TREE) - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาโงย่า - เทศกาลประดับไฟ นาบะนะโนะซาโตะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิ
 • นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคิตาโนะ เทนมานกุ เป็นหนึ่งในสองศาลเจ้าเทนมานกุที่สำคัญที่สุดในญี่ปุ่น ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนมีนาคมของทุกปี เป็นช่วง เทศกาลชมดอกบ๊วย ซึ่งท่านสุกาวะระ มิชิซาเนะนั้นชื่นชอบมาก จนมีเรื่องเล่าว่าต้นบ๊วยที่ศาลเจ้าเทนมานกุที่เกาะคิวชู เกิดจากเมล็ดจากต้นที่เกียวโตลอยไป ที่นี่จึงเป็นจุดชมดอกบ๊วย และใบไม้แดงที่สวยงามจุดหนึ่งด้วย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่งาน นาบะนะ โนะ ซาโตะ หรือ งานประดับไฟ เมืองคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ณ สวนดอกไม้นะบะนะโนะซาโตะ เป็นสถานที่จัดแสดงไฟในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเดินชมการแสดงไฟค่ะ***

NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ที่ว่าการทาคายาม่า - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – พักออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

 • นำท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย
 • นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ...

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ประกอบกับความงดงามทางธรรมชาติที่จะแปรเปลี่ยนไปตามฤดูกาลต่างๆ 

 บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารโรงแรม พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

BENIYA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • หลังอาหารค่ำ พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – ไร่สตอเบอรี่ นั่งรถไฟชินคันเซนสู่โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท ลานสกีที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉาก
 • อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านไปเพลิดเพลินกับการเลือกชมและซื้อสตรอเบอร์รี่ ไร่สตรอเบอรี่ ของชาวญี่ปุ่นที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน และได้รับการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ทำให้ผลของสตรอเบอร์รี่นั้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวานกว่าบ้านเราหลายเท่า ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บสตรอเบอร์รี่และที่สำคัญ คือท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถเด็ดจากต้นด้วยตัวเอง และยังซื้อกลับมาเป็นของฝากแก่คนที่บ้านได้
 • นำท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน รถไฟชินคันเซนเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1964 ด้วยความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

SHINAKAWA PRINCE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


 วัดอาซะกุสะ – ถนนนากามิเสะ- สะพานอะซุมิบาชิ – ชิบูย่า – ถ่ายภาพคู่กับฮาจิโกะ – โอไดบะซีไดเวอร์ซิตี้ – ถ่ายภาพคู่กับกันดั้ม  – สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง หรือประตูฟ้าคำรณ” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่ 
 • นำท่านไปยังจุดถ่ายรูป ณ.สะพานอะซุมิบาชิ เบื้องหลังเป็นหอคอยโตเกียว สกายทรี หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลกริมแม่น้ำสุมิดะตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะด้วยรูปทรงทันสมัยใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ระบบดิจิตอลและบริเวณที่ความสูง 350 เมตร เป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาสำหรับการไหว้พระ ขอพร หรือเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆมากมายในบริเวณนั้น
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ชิบูย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียว
 • นำท่าน ถ่ายภาพคู่กับฮาจิโกะ รูปปั้นสุนัขแสนรู้ ที่กลายเป็นจุดนัดพบยอดฮิตสำหรับหนุ่มสาวโตเกียว
 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ เพื่อรับประทานอาหารค่ำถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง 
 • นำท่าน ถ่ายภาพคู่กับกันดั้ม หลังจากนั้นอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร พร้อมกันณ.จุดนัดหมาย
 • ***อิสระเที่ยงและอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

14-20 FEB’20

65,900

10,000

21-27 FEB’20

63,900

10,000

1-7 MAR’20

63,900

10,000

7-13 MAR’20

63,900

10,000

14-20 MAR’20

63,900

10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*