HOKKAIDO SNOW SURPRISE (CTS-CTS)
 • HOKKAIDO SNOW SURPRISE (CTS-CTS)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPC01
 • สายการบิน : Air Asia X (XJ)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 27 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 / 28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63ทัวร์ญี่ปุ่น
HOKKAIDO SNOW SURPRISE

แช่ออนเซน อิสระกิจกรรมสกี เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2020
6 วัน 4 คืน 
By Air Asia X (XJ)

กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง

 • พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) (ประตูทางเข้าหมายเลข 3) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โดยสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Air AsiaX) เที่ยวบินที่ XJ 620(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)…บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอเมอน สกายพาร์ค – โกกุดานิ บ่อโคลนเดือด – ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

 • ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
 • นำท่านสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นนิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน
 • นำท่าน ชมจิโกกุดานิ หรือ “หุบเขานรก”
 • นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาเช่นกัน…

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (Noboribetsu Bear Park) ตั้งอยู่บนยอดเขาโนโบริเบ็ทสึ ซึ่งปัจุบันหมีสีน้ำตาลนั้นใกล้สูญพันธุ์และหาพบได้ยาก มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จะมีพื้นที่สร้างบรรยากาศที่จำลองใกล้คล้ายคลึงกับธรรมชาติสำหรับหมีสีน้ำตาลที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยตัว นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับหมีสีน้ำตาลให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึกอีกด้วย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

SEKISUITEI HOTEL

 • **พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”**

ทะเลสาบโทยะ – อิสระกิจกรรมที่สกีรีสอร์ท – โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน มีทั้งน้ำพุร้อนกลางแจ้งและถนนสำหรับเดินเล่นที่มีร้านขายของฝากตลอดสองข้างทาง...
 • นำท่านเดินทางสู่ RUSUTSU SKI RESORT ซึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นสกีรีสอร์ทที่สมบูรณ์แบบในระดับ 4 ดาว ภายในรีสอร์ทยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับหิมะในแบบต่างๆ มากมาย รวมทั้งมีคอร์สสอนสกี และมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีออนเซ็นทั้ง In Door และ Out Door อีกด้วย…อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เลืองลือด้วยมีลำคลองสายเล็ก ๆ ไหลผ่านรอบเมืองให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายของเมืองท่าอันงดงามแลบรรยากาศแสนโรแมนติก...เดินชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมืองมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

SONIA OTARU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ยอดเขาโมอิวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ Mount Moiwa เป็นหนึ่งในภูเขาเล็ก ๆ ในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมืองซัปโปโร ภูเขาแห่งนี้เป็นที่นิยมสำหรับการชมวิวของเมืองซัปโปโร โดยเฉพาะช่วงพระอาทิตย์ตกดินเป็นต้นไป...ขึ้นสู่ยอดเขาโดย นั่งกระเช้า ขึ้นไปที่ระดับความสูง 3 ใน 4 ของภูเขา…จากนั้นเปลี่ยนมา นั่งมินิเคเบิ้ลคาร์ เพื่อขึ้นไปยังสถานีด้านบนยอดเขา บนยอดเขามีดาดฟ้าชมวิว ร้านอาหาร The Jewel ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพทั่วเมืองซัปโปโร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร...
 • นำท่านสู่ ย่าน ซึซึกิโนะ ย่านที่ถือว่าคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ
 • นำท่านสู่ ย่านทานุกิโคจิ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

KARAKSA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ทำเนียบรัฐบาล – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลานิโจ  – ช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • นำชม หอนาฬิกาซัปโปโร หรือ “โทไคได” เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง
 • นำท่านสู่ สวนโอโดริ เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดปลาเก่าแก่แห่งเมืองซัปโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ไข่ปลาแซลมอน ไข่หอยเม่น ปูขน ปลาสดๆ ที่นี่ยังมีร้านอาหารเป็นสิบๆร้านให้ท่านเลือกชิม
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงที่ตลาดปลานิโจ***
 • นำท่าน ช้อปปิ้ง ณ JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร

KARAKSA SAPPORO HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินดอนเมือง

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน XJ 621
 • ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

27 DEC'19 - 1 JAN'20
55,900
10,000
28 DEC'19 - 2 JAN'20
54,900
10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*