YES AUTUMN FUJI (NGO-HND)
 • YES AUTUMN FUJI (NGO-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA06
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 6 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 48,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62 ทัวร์ญี่ปุ่น YES AUTUMN FUJI
6 วัน 3 คืน 
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

 1. เมืองทาคายาม่า LITTLE KYOTO หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวะโกะ
 2. ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ นั่งรถไฟชินคันเซน สู่กรุงโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
 3. อิสระ 1 วันเลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียว ดิสนีย์แลนด์
 4. วัดอาซากุสะ ตลาดปลาโทโยสุ ช้อปปิ้งโอไดบะ

  สนามบินสุวรรณภูมิ

 •  คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 Thai Airways (TG) ประตู 2 แถว C/D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

  สนามบินนาโงย่า– ทาคายาม่า - ซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ –  พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 • ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 644 อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมรับบริการจากสายการบิน ช
 • ถึงสนามบิน สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระช
 • นำท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์ “กัสโช-สึคุริ” ซึ่งมีเอกลักษณ์ตรงหลังคาสามเหลี่ยมทำมุมกว่า 45 องศาและมุงด้วยหญ้าซูซุกิหนาประมาณ 1 เมตร 
 • นำท่านเดินสู่จุดชมวิว อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

 บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

BENIYA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • หลังอาหารค่ำ พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

  ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะขึ้นได้ถึงชั้นไหนค่ะ)  – ทะเลสาบ คาวาคูจิโกะ – รถไฟชินคันเซน – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น เดิมที่ชาวญี่ปุ่นเชื่อกันว่าภูเขาไฟฟูจิเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่สถิตของเทพเจ้าจึงเป็นแดนต้องห้ามสำหรับสตรีมานานนับร้อยๆปี 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านถ่ายภาพริมทะเลสาบ คาวาคูจิโกะ หนึ่งในทะเลสาบทั้ง 5 ที่รายล้อมภูเขาไฟฟูจิ อันมีภาพภูเขาไฟฟูจิเบื้องหลัง อิสระทุกท่านเก็บภาพบรรยากาศความประทับใจตามอัธยาศัย
 • นำท่านนั่ง นั่งรถไฟชินคันเซน สู่ย่านชินจูกุ (นั่งรถไฟชินคันเซน 1 สถานีและนั่งรถไฟท้องถิ่น) หรือรถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพสองข้างทาง
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนีย์แลนด์

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ท่านจะได้พบสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ หรือช้อปปิ้งซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจและอีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ความมันส์กันอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อสินค้านานาชนิดของนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย
 • สำหรับท่านที่ เลือกอิสระในเมืองโตเกียว ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางจากมัคคุเทศก์ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง หรือช้อปปิ้งในย่านการค้าอันทันสมัยของมหานครโตเกียวศูนย์รวมวัยรุ่นแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง 
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวอย่างจุใจ ***

METROPOLITAN HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


 วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาโทโยสุ- ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – สะพานเรนโบว์ - สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านสู่ วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง หรือประตูฟ้าคำรณ” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่
 • นำท่านไปยังจุดถ่ายรูป ณ.สะพานอะซุมิบาชิ เบื้องหลังเป็นหอคอยโตเกียว สกายทรี หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลกริมแม่น้ำสุมิดะตรงข้ามบริเวณใกล้กับทางด้านหน้าของวัดอาซากุสะด้วยรูปทรงทันสมัยใช้เป็นหอคอยส่งสัญญาณวิทยุ โทรทัศน์ระบบดิจิตอลและบริเวณที่ความสูง 350 เมตร เป็นจุดชมวิวมุมสูงของกรุงโตเกียวแห่งใหม่ 
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโทโยสุ (Toyosu) ตั้งอยู่ใกล้กับโอไดบะ(Odaiba) ที่นี่นั้นเป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ที่ถูกสร้างมาแทนที่ตลาดปลาซึกิจิ(Tsukiji Fish Market) ที่เปิดทำการมากว่า 80 ปี
 • ***อิสระอาหารเที่ยงที่ตลาดปลา ตามอัธยาศัย ***
 • นำท่านช้อปปิ้ง โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ ที่มี“Aqua city” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียวแน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟมากมายร้านขายของที่ระลึกที่กำลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัยและถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด”
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

   สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

4-9 OCT’19

48,900

8,000

11-16 OCT’19

51,900

8,000

12-17 OCT’19

51,900

8,000

19-24 OCT’19

50,900

8,000

25-30 OCT’19

50,900

8,000

26-31 OCT’19

50,900

8,000

1-6 NOV’19

48,900

8,000

2-7 NOV’19

48,900

8,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*