ROMANTIC R IN AUTUMN (HND-NGO)
 • ROMANTIC R IN AUTUMN (HND-NGO)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA06-2
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 66,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤศจิกายน 62ทัวร์ญี่ปุ่น
ROMANTIC ROUTE IN AUTUMN

ชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมดอกซากุระ สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ ขึ้นกระเช้าคาชิคาชิ
2. ใบไม้เปลี่ยนสีที่ปราสาทมัตสึโมโต้ จิโกกุดานิลิงหิมะ (ลิงแช่ออนเซน)
3. สวิสเซอร์แลนด์ญี่ปุ่น คามิโคจิ หมู่บ้านมรดกโลกทรงกัสโต้ ชิราคาวะโกะ
4. เมืองปลาคาร์ฟฮิดะฟุรุคาวะ ชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโอบาระ เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโตะ
5. ใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครันเค ช้อปปิ้งย่านโอสุและซาคาเอะ ช้อปปิ้งสนามบินนาโงย่า

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C/D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

  สนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ – ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นกับสภาพอากาศว่าขึ้นได้ถึงชั้นไหน) – กระเช้า Kachi Kachi - ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ แช่ออนเซ็น

 • เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาริตะ/ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว
 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบที่มีภาพภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลัง เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม

รับประทานอาหาร ณ. ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ที่ให้ท่านได้ทานกันอย่างไม่อั้น

BENIYA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

  มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ – ยามานุชิ – SNOW MONKEY PARK 

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนางาโนะซึ่งถูกห้อมล้อมด้วยขุนเขาสูงใหญ่
 • เดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1593 โดยขุนนางในตระกูลอิชิกาวะ เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยและวางแผนการรบ โดยมีกำแพงสูงและคูน้ำล้อมรอบปราสาท

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ Jigokudani Yaen-Koen หรือที่เรียกกันเป็นภาษาอังกฤษว่า Snow Monkey Park ตั้งอยู่ในจังหวัดนางาโนะ ทางตอนกลางของประเทศญี่ปุ่น ลิงหิมะญี่ปุ่น คือลิงกัง เป็นลิงพื้นเมืองของหมู่เกาะญี่ปุ่น

 บริการอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร

OKUHIDA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  คามิโคจิ – สะพานคัปปะ – ชิราคาวะโกะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ คามิโคจิ ถือเป็นมงกุฏอัญมณี แห่งเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น จุดชมทัศนียภาพอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,500 เมตร มีฉากหลังอันงดงามของเทือกเขา แอลป์ที่อยู่สูงขึ้นไปอีก 1,500 เมตร และความงดงามของแม่น้ำอาซูสะสีฟ้าอมเขียวอยู่เบื้องล่าง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995
 • เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า

 บริการอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร

TAKAYAMA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


เมืองปลาคาร์ฟ ฮิดะ ฟุรุคาวะ – โอบาระ – ภูเขาซากุระ – นาบะนะ โนะซาโตะ – เทศกาลประดับไฟ - นาโงย่า

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านสู่ เมืองปลาคาร์ฟ ฮิดะ ฟุรุคาวะ ตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุ (Gifu) เป็นเมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางเหนือของเมืองทาคายาม่า (Takayama)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ โอะบะระ เป็นเขตที่อยู่ในเมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนาโกย่า อีกทั้งยังเป็นเขตที่มีซากุระ 4 ฤดู (Shikizakura) ซึ่งเป็นซากุระที่แตกต่างกับพันธุ์อื่น
 • นำท่านชม ภูเขาซากุระ (senmi shikizakura no sato) เป็นภูเขาที่มีซากุระบานปกคลุมทั้งลูก สลับกับใบไม้แดงสีสดใสละลานตา
 • นำท่านเดินทางสู่งาน นาบะนะ โนะ ซาโตะ หรือ งานประดับไฟ เมืองคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ณ สวนดอกไม้นะบะนะโนะซาโตะ เป็นสถานที่จัดแสดงไฟในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น

 บริการอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร

NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  หุบเขาโครันเค – ชมใบไม้เปลี่ยนสี – นาโงย่า – OASIS21 – ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ – สนามบินชุบุเซ็นแทร์

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านชมความงาม หุบเขาโครันเค ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไอชิโคเง็น เมือง โทโยตะ มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องความงามของใบไม้เปลี่ยนสี โดยเฉพาะบนภูเขาอิโมริ ที่เต็มไปด้วยเมเปิลราว 4,000 ต้น ในยามที่ฤดูใบไม้ร่วงมาถึง
 • นำท่านสู่ ย่านซาคาเอะ (SAKAE) ถือเป็นย่านการค้าแห่งใหญ่และทันสมัยที่สุดของนาโงย่า เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ รวมไปถึงสาขาของร้านแบรนด์เนมมากมายที่มารวมตัวกันอยู่ที่นี่
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงและค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

    สนามบินชุบุเซ็นแทร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

13-19 NOV’19

66,900

10,000

14-20  NOV’19

66,900

10,000

15-21 NOV’19

66,900

10,000

16-22 NOV’19

66,900

10,000

20-26 NOV’19

66,900

10,000

22-28 NOV’19

66,900

10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*