GRAND THEME PARK (KIX-HND)
 • GRAND THEME PARK (KIX-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA05
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 64,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 62ทัวร์ญี่ปุ่น
GRAND THEME PARK (KIX-HND)

 (ดิสนีย์แลนด์+ฟูจิคิว + ยูนิเวอร์แซล)
7 วัน 4 คืน
By THAI AIRWAYS (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. เที่ยว 3 สวนสนุก รวมค่าเข้า โตเกียวดิสนีย์แลนด์ และยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
2. เที่ยว FUJI Q & THOMAS LAND อยู่ในบริเวณเดียวกัน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น)
3. ครบสูตร เที่ยว 2 เมือง โตเกียว และโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
4. เที่ยวเกียวโต ปราสาททองคินคาคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
5. นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่โตเกียว (ประหยัดเวลากว่านั่งรถ) ช้อปปิ้งชินจูกุ
6. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ เทศกาลประดับไฟที่นาบะนะโนะ ซาโตะ

กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622

สนามบินคันไซ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ชินไซบาชิ

 • ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมในค่าบริการแล้ว) ใหม่ล่าสุด!!! The Wizarding World of Harry Potter และ โซนมินเนียน (ไม่รวมค่า FAST TRACK)...
 • ***อิสระอาหารกลางวันกลางวันตามอัธยาศัย***
 • นำท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ นครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ANA CROWN PLAZA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


เกียวโต – ศาลเจ้า ฟูชิมิ อินาริ -ปราสาททองคินคาคุจิ – ฟูชิมิ อินาริ – NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION – นาโงย่า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิ เดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มศาสนาลัทธิต่างๆ และวัดเป็นจำนวนมากของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย เนื่องจากเกียวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองจึงยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก...
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว
 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาททองคินคาคุจิ (Kinkaku) เดิมเป็นสถานตากอากาศของ โชกุนโยชิมิสึ (Yoshimitsu) แห่งตระกูลอาชิคางะ จากภาพยนตร์เรื่อง เณรน้อยเจ้าปัญญา – อิคคิวซังปราสาทนี้ สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ . 1955

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำทุกท่านเดินทางสู่ นาบานะโนะซาโตะ ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้ ภายในสวนจะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการชมการแสดงไฟค่ะ***

phicon icon-bed" color="#00baf2" fontsize="20"] NAGOYA CASTLE HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะขึ้นได้ถึงชั้นไหน) – กระเช้าคาชิ คาชิ - ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ – พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบที่มีภาพภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลัง เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ หลังจากอิ่มหนำกับบรรยากาศแล้ว
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม
 • หลังจากล่องเรือนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านให้ท่านผ่อนคลายหลังจากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อย

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

FUJI NOBOU KAEN หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

FUJI Q HIGHLAND & THOMAS LAND - นั่งรถไฟชินคันเซนสู่โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นเร้าใจ ณ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (FUJI Q HIGHLAND) (เปิด - ปิด 09.00-17.00 น.) สวนสนุกที่มีขนาดใหญ่วิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นศูนย์รวมเครื่องเล่นที่มีความหวาดเสียวติดอันดับโลก (รวมค่าเข้าฟูจิคิวและโทมัสแลนด์ แต่ไม่รวมค่าเครื่องเล่นค่ะ) โดยเครื่องเล่นที่ห้ามพลาด

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดใน
  โลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน (นั่งรถไฟชินคันเซ็น 1 สถานีจากสถานีโอดาวะระต่อด้วยรถไฟท้องถิ่น)
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้า เนื่องจากมีตึกสูงๆ อยู่มากมาย ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี – โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ - สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม 

 • นำท่านเดินทางสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี
 • ***อิสระตามอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ ถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง

  สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

10-16 OCT’19

65,900

10,000

11-17 OCT’19

65,900

10,000

12-18 OCT’19

65,900

10,000

17 - 23 OCT’19

65,900

10,000

18-24 OCT’19

65,900

10,000

19-25 OCT’19

65,900

10,000

25-31 OCT’19

64,900

10,000

1-7 NOV’19

64,900

10,000

8-14 NOV’19

64,900

10,000

15-21 NOV’19

64,900

10,000

22-28 NOV’19

64,900

10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*