AUTUMN THEME PARK (KIX-HND)
 • AUTUMN THEME PARK (KIX-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA05-1
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 64,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 62ทัวร์ญี่ปุ่น
AUTUMN THEME PARK
โตเกียว–โอซาก้า 7 วัน 4 คืน(KIX-HND)
(โตเกียวดิสนีย์แลนด์+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)
By THAI AIRWAYS (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.สวนสนุกยูนิเวอร์แซล โซนใหม่มินเนี่ยน และแฮรี่พอตเตอร์
2.ฟูชิมิ อินาริปราสาททองคินคาคุจิ (วัดอิคคิวซัง) เทศกาลประดับไฟนาบะนาโนะ ซาโตะ
3.ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ 40 นาที และขึ้นกระเช้าโอวาคุดานิ (ดีกว่านั่งรถ)
4.ภูเขาไฟฟูจิ หมู่บ้านอิยาชิโนะซาโตะ นั่งรถไฟชินคันเซนสู่ชินจูกุ
5.สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ โอไดบะซีไซด์มอลล์

   กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C /D (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

  สนามบินคันไซ – ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ – ชินไซบาชิ

 • ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมในค่าบริการแล้ว) ใหม่ล่าสุด!!! โซน Minion Park โซนใหม่ล่าสุดของสวนสนุก ที่ได้รับการยืนยันว่าใหญ่ที่สุดในโลก ในโซนนี้ท่านจะได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Despicable Me; Minion Mayhem รวมทั้งเพลิดเพลินกับการเดินซื้อสินค้าที่ระลึก และขนมรูปทรงมิเนี่ยนแสนน่ารัก
 • ***อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย***
 • นำท่านเดินทางสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ นครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า 
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

ANA CROWN PLAZA หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  เกียวโต– ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - ปราสาททอง คินคาคุจิ - นาโงย่า – เทศกาลประดับไฟ นะบะนะโนะ ซาโตะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิ เดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มศาสนาลัทธิต่างๆ และวัดเป็นจำนวนมากของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย เนื่องจากเกียวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สอง จึงยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางชม ปราสาททอง หรือเรียกกันว่า คินคาคุจิ ตัวปราสาทโดดเด่นด้วยสีทองส่องประกายระยับยามกระทบแสงอาทิตย์ เงาปราสาททาบลงบนผืนน้ำคล้ายกับมีปราสาทใต้น้ำอีกหนึ่งหลัง ให้ท่านได้เก็บภาพอย่างใกล้ชิดกับตัวปราสาทและบรรยากาศโดยรอบ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่งาน เทศกาลประดับไฟ นะบะนะ โนะ ซาโตะ หรือ งานประดับไฟ เมืองคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ณ สวนดอกไม้นะบะนะโนะซาโตะ เป็นสถานที่จัดแสดงไฟในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น ด้วยการจัดแสดงไฟที่สวยงาม, อลังการ, มีเอกลักษณ์ และจำนวนไฟที่ใช้จัดแสดงนั้นมากมายจนเป็นที่กล่าวขาน
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการชมการแสดงไฟค่ะ***

NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


อุทยานฮาโกเน่ – ทะเลสาบอาชิ - ล่องเรือโจรสลัด – กระเช้าโอวาคุดานิ -ชิมไข่ดำ – พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน่ อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและมีบ่อน้ำพุร้อนซุกซ่อนอยู่มากมายและเป็นจุดที่แม่น้ำฮายากาวะกับซุคุโมะไหลมาบรรจบกันถึง 16 แห่ง โดยระหว่างทางแวะชม ทะเลสาบฮามานะ ตั้งอยู่ในเมืองฮามามัทซึ 
 • นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทางด้วยการ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ทั้งยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้ดีอีกแห่งหนึ่งด้วย อิสระให้ท่านชื่นชมความงดงามของธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่าน นั่งกระเช้าสู่โอวาคุดานิ หรือหุบเขานรกที่เกิดขึ้นจากการปะทุขึ้นมาของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อหลายพันปีก่อน ทำให้เกิดควันและบ่อน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน น้ำและควันเหล่านี้จะมีส่วนผสมของกำมะถันที่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่ด้วยโดยความร้อนของน้ำที่ผุดขึ้นมานั้นสามารถต้มไข่ให้สุกได้และจะทำให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดำ 

 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

FUJI NOBOU KAEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • จากนั้น พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

  ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะขึ้นได้ถึงชั้นไหน) – หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ – นั่งรถไฟชินคันเซ็นสู่กรุงโตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน)
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิยาชิโนะ ซาโตะ พาทุกท่านย้อนเวลาไปสัมผัสกับชีวิตของชาวบ้านญี่ปุ่นในอดีต หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของบ้านสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าสินค้าพื้นบ้าน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านนั่ง นั่งรถไฟชินคันเซน สู่ย่านชินจูกุ หรือรถไฟหัวกระสุนได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง ระหว่างทางเชิญท่านเพลินตากับทัศนียภาพสองข้างทาง
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

SHINAKAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


 สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี – โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ - สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์  ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมาย
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***
 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ ถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง

    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

10-16 OCT’19

65,900

10,000

11-17 OCT’19

65,900

10,000

12-18 OCT’19

65,900

10,000

17-23 OCT’19

65,900

10,000

18-24 OCT’19

65,900

10,000

19-25 OCT’19

65,900

10,000

25-31 OCT’19

64,900

10,000

1-7 NOV’19

64,900

10,000

8-14 NOV’19

64,900

10,000

15-21 NOV’19

64,900

10,000

22-28 NOV’19

64,900

10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*