NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)
 • NIKKO AUTUMN DELUXE (NRT-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA03-2
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 54,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม – พฤศจิกายน 62ทัวร์ญี่ปุ่น
NIKKO AUTUMN DELUXE
6 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1. นิกโก้อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสวยงาม ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
2. ทุ่งดอกไม้ Hitachi Seaside Park หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์
3. หมู่บ้านโบราณสีดำ คาวาโกเอะ ศาลเจ้าเมจิ ช้อปปิ้งฮาราจูกุ ชินจูกุ

กรุงเทพฯ – นาริตะ/ฮาเนดะ

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 640 / TG 682

  สนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ – นิกโก้ - หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ แช่ออนเซ็น

 • เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาริตะ/ ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้...
 • ชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น แล้วตื่นตากับซุ้ม ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่นและยังเป็นศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ่น 
 • นำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เป็นสะพานโค้งสีแดง ทอดข้ามแม่น้ำไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก ชื่อว่าสะพานชินเคียว หรือ สะพานอสรพิษคู่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • เดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านจำลองช่วงเวลาในสมัยเอโดะของญี่ปุ่นระหว่างปี 1603-1867 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสร้างเมืองและวิถีชีวิตของคนในยุคนั้น โดยภายในมีพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และนอกจากนั้นยังมีโรงละครอยู่ทั้งหมดถึง 4 แห่ง

 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ที่ให้ท่านได้ทานกันอย่างไม่อั้น

GRAND AIJU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”

  วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ – ถ่ายรูปกับทะเลสาบชูเซนจิ – เส้นทางอิโระฮะซากะ – น้ำตกริวซุ - น้ำตกเคง่อน – กระเช้าอาเคชิไดระ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ เมืองที่ถูกจัดอันดับความสวยงามไว้เป็นระดับโลกโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย ประหนึ่งดังแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้าแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่งดงามมาก
 • นำท่านเดินทาง ผ่านชมทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกริวซุ ซึ่งมีความหมายว่า น้ำตกหัวมังกร ในภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคม ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม น้ำตกเคง่อน ที่เป็นน้ำตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งน้ำเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน้ำท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้นไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาลที่กำลังผลัดใบ…นำท่านขึ้นชมโดย กระเช้าที่สถานี Akechidaira เพื่อชมวิวมุมสูงแบบพาโนราม่า…ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ อิบารากิ

 บริการอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร

OKURA IBARAKI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  อิบารากิ - สวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน – ทุ่งดอกหญ้าแดง - คาวาโกะเอะ ลิตเติ้ลเอะโดะ - หมู่บ้านโบราณสีดำ – ย่านคายะโยะโคะโจะ –โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเที่ยว ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน (HITACHI SEASIDE PARK) ชมลาน “ต้นโคเชีย” (KOCHIA) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดอกหญ้าแดง ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับสีสันที่แสดงถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ของประเทศญี่ปุ่น สีแดง ส้ม ที่ตัดกับ สีฟ้าครามของท้องฟ้า ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และ ถือเป็น ช่วงที่มีสีสันของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ช่วงเดือนตุลาคมยังมี “ทุ่งดอก คอสมอส” ผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้างมีร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านขนม และของที่ระลึกต่าง ๆ ให้ท่านเดินเล่นภายในสวนตามอัธยาศัย..

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกะเอะ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเขตของจังหวัดไซตามะ เมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองลิตเติ้ลเอะโดะ” อันเนื่องมาจากสภาพของการก่อสร้างบ้านเรือน และบรรยากาศโดยรอบ เมืองนี้ยังคงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดในสมัยเอะโดะ (江戸時代ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1603-1868)...
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณสีดำ เป็นหมู่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในเขตของปราสาท คาวาโกะเอะใน ยุคสมัยเอะโดะ การสร้างอาคารบ้านเรือนเป็นแบบที่เรียกว่า “คุระซึคุริ” เป็นอาคารไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ปัจจุบันได้มีการดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึกมากมาย ท่านสามารถซึมซับบรรยากาศความเป็นญี่ปุ่นแท้...
 • นำท่านสู่ ย่านคาชิยะโยะโคะโจะ ย่านนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นในนามของ "ถนนขนมหวานญี่ปุ่นโบราณ" ที่มีร้านขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมให้เลือกซื้อกันหลากหลายชนิด อาทิ ลูกกวาด คุกกี้ ขนมเค้ก ขนมแป้งทอด เป็นต้น ให้ท่านได้ชิมขนมหวานญี่ปุ่นดั้งเดิม พร้อมเลือกซื้ออย่างอิสระ
 • เดินทางสู่ กรุงโตเกียว...
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้า เนื่องจากมีตึกสูงๆ อยู่มากมาย ชินจูกุเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว
 • **อิสระอาหารอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวอย่างจุใจ **

SHINAKAWA PRINCE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ศาลเจ้าเมจิ – ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ตลาดปลาสึกิจิ – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ สะพานเรนโบว์ - สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งเป็นศาลเจ้าอันเก่าแก่ของลัทธิชินโต ตั้งแต่สมัยเอโดะ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว โดยทุกๆ ปี จักรพรรดิของญี่ปุ่นต้องไปแสดงสารอวยพรให้แก่ประชาชนที่นี่ ...
 • นำท่านสู่แหล่งที่วัยรุ่นนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ช้อปปิ้งย่านวัยรุ่นฮาราจูกุ แหล่งรวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า ของวัยรุ่นญี่ปุ่น หากคุณคือคนที่กำลังมองหาซื้อเสื้อผ้าแบบแปลกๆ หรือ แนว COS-PLAY ท่านยังสามารถหาซื้อได้จากที่นี่อีกด้วย หรือ ถ้าต้องการเห็นวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแบบแปลกๆ ก็สามารถมาดูได้ที่นี่ในวันอาทิตย์...
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาสึกิจิ เป็นตลาดขายปลา ผัก และผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางโตเกียว ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดขายส่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดากว่าสิบตลาดที่ขายส่งปลา ผัก ผลไม้ เนื้อและดอกไม้เข้าสู่มหานครโตเกียว ตลาดสึกิจิมีชื่อเสียงในฐานะที่เป็นหนึ่งในตลาดปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ทางทะเลเข้าออกวันละกว่า 2000 ตันต่อวัน ภาพของปลาสด หอย สัตว์ทะเลต่าง และบรรยากาศที่วุ่นวายไปด้วยสกู๊ตเตอร์ รถบรรทุก พ่อค้าแม่ค้าและผู้เข้ามาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคับคั่ง ทำให้ตลาดปลาสึกิจิกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว
 • **อิสระรับประทานอาหารเที่ยง ณ. ตลาดปลา**
 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ ที่มี“Aqua city” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียวแน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟมากมายร้านขายของที่ระลึกที่กำลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย
 • **อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ**

    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

4-9 OCT’19

54,900

8,000

11-16 OCT’19

56,900

8,000

12-17 OCT’19

56,900

8,000

19-24 OCT’19

56,900

8,000

25-30 OCT’19

54,900

8,000

26-31 OCT’19

54,900

8,000

1-6 NOV’19

54,900

8,000

2-7 NOV’19

54,900

8,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*