FUKUOKA AUTUMN DELUXE (FUK-FUK)
 • FUKUOKA AUTUMN DELUXE (FUK-FUK)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA02
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62 ทัวร์ญี่ปุ่น

FUKUOKA  AUTUMN  DELUXE  
6 วัน 4 คืน (FUK-FUK)
โดยสายการบินไทย (TG)

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

สนามบินฟุกุโอกะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – นั่งกระเช้าขึนยอดเขาอินาเสะ           

 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648
 • ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่านสู่ เมืองซากะ...นำท่านสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สร้างขึ้นในปี 1688 เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ประจำตระกูลนาเบะซิมะ ผู้ปกครองเมืองซากะ ในสมัยเอโดะ เป็นศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่และสำคัญเป็นอันดับ 3 รองมาจาก ศาลเจ้าฟุชิมิอินาริในเกียวโต และศาลเจ้าคะซะม่าอินาริในอิบาระกิ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ จุดชมวิวนยอดเขาอินาเสะ จุดชมวิวบนยอดเขาอินาเสะ ตั้งอยู่ที่ความสูง 333 เมตร มองเห็นเมืองนางาซากิทั้งเมืองโดยเฉพาะทิวทัศน์บริเวณท่าเรือและอ่านนางาซากิ บ้านเรือนตั้งเรียงรายลดหลั่นกันไปบนภูมิประเทศซึ่งเป็นภูเขา

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

S-PERIA NAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


สวนสันติภาพนางาซากิ – สะพานเมงาเนะบาชิ – ย่านไชน่าทาวน์ – ล่องเรืองชมปลาโลมาอามาคุสะ – แช่ออนเซ็น

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสันติภาพนางาซากิ (Nagasaki Peace Park) ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1955 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ระลึกถึงเหตุการณ์ระเบิดปรมาณูที่กองทัพสหรัฐอเมริกาทิ้งลงมาที่เมืองนางาซากิเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1945 ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในสวนมีอนุสาวรีย์และประติมากรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม
 • นำท่านชม สะพานแว่นตาเมงาเนะบาชิ (Megane Bashi) และหินรูปหัวใจ เป็นสะพานเก่าแก่ที่ทอดผ่านแม่น้ำนากาชิมะซึ่งไหล่ผ่านกลางเมืองนางาซากิ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1634 โดดเด่นเพราะเป็นสะพานโค้ง 2 ช่วงที่เงาสะท้อนในผิวน้ำจะดูคล้ายรูปแว่นตา ตรงพื้นสะพานจะมีหินรูปหัวใจ ซึ่งเชื่อกันว่าหากคู่รักได้สัมผัสหินก่อนนี้ด้วยกัน ความรักจะยั่งยืน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม ย่านไชน่าทาวน์ นางาซากิ (Nagasaki Chinatown) เป็น 1 ใน 3 แห่งของชุมชนชาวจีนขนาดใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่นี่เป็นแหล่งชุมชนชาวจีนที่อพยพมาตั้งรกราก เข้ามาค้าขายในประเทศญี่ปุ่น ตึกรามบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเปิดเป็นร้านค้า ร้านอาหารจีน สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในชุนชน เช่น ศาลเจ้า วัด ซุ้มประตู ล้วนถูกสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ชมบรรยากาศแบบจีนแท้...
 • นำท่าน ล่องเรือชมโลมาอาคาคุสะ อามาคุสะมีหมู่เกาะเล็กใหญ่มากกว่า 120 เกาะ ที่นี่มีสะพาน 5 แห่งของอามาคุสะที่เชื่อมต่อถนนจาก สะพานประตูสวรรค์อิสึสึบาชิ ไปยัง สะพานมัตสึชิม่า เส้นทางถูก เรียกว่า อามะกุสะเพิร์ลไลน์ เราสามารถพบกับโลมาบันโดได้ที่ทะเลของอามะคุสะแห่งนี้ คนญี่ปุ่นเรียกทัวร์ชมโลมานี้ว่า อิรุกะครูซซิ่ง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของทะเล และชมวิวของสะพานอามะคุสะพร้อมกับดูปลาโลมา

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

KOMATSUYA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


คุมะมงสแควร์ – ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น – ช้อปปิ้งห้างคาแนล

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านชม คุมะมงสแควร์ สถานที่ทำงานของ หมีคุมะมง หรือที่ได้รับฉายาว่า "หมีหมื่นล้าน" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดคุมาโมโตะ พลาดไม่ได้กับสินค้าที่ระลึกรูป "หมีคุมะมง" ในแบบต่าง ๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อหา
 • นำท่านเดินทางสู่ ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น (Sakurano Baba Josaien) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ติดกับปราสาทคุมาโมโต้ ถนนร้านค้าซากุระโนะโคจิ เป็นสถานที่อัดแน่นไปด้วย เสน่ห์แห่งคุมาโมโต้ ทั้งร้านค้าจำหน่าย อาหารและของฝากมากมายกว่า 23 ร้าน และยังเป็นศูนย์ รวมวัฒนธรรมที่อยู่ใกล้ ๆ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ ให้ได้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าใน ห้างคาแนล ซิตี้ อาณาจักรหรูแห่งการช้อปและความบันเทิงหลายรูปแบบที่รวมไว้ใน ที่เดียว ทั้ง โรงหนัง, game center, โรงแรมและร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้งแบรนด์ญี่ปุ่นแท้และแบรนด์ต่างประเทศรวมกว่า 250 ร้าน มีร้านอาหารมากมายหลายประเภท และบนชั้น 5 มี Ramen Stadium หรือบางคนจะเรียกว่าศูนย์อาหารที่ขายเฉพาะราเมง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละคร “รักคุณเท่าฟ้า”
 • อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ

BEPPU SUKINO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


ศาลเจ้ดาไซฟุ –มาริโนเอะ ซิตี้ เอาท์เลต – อามิวพลาซ่า –ซุ้มอาหารสไตล์ยาไต

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้า ดาไซฟุ สร้างขึ้นในปี 1591 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักปราชญ์และกวีเอกซูงาวาระ มิจิซาเนะ ผู้ถูกเนรเทศจากราชสำนักโตเกียวและเสียชีวิตลง
 • นำท่านสู่ ศูนย์การค้าริมทะเลมาริโนเอะ ซิตี้ เอาท์เลต ช้อปปิ้งมอลล์ริม ทะเลแห่งใหญ่นี้ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกของเมืองฮากะตะ ส่วนใหญ่จะ เป็นแบรนด์ท้องถิ่น แต่ก็มีแบรนด์อินเตอร์บางส่วน อย่าง Coach, Gap, Beams, Wacoal, Triumph ช็อปจะมีทั้งที่เป็นเอาท์เล็ตและเป็นช็อปธรรมดา ซึ่งส่วนใหญ่เน้น แฟชั่นดีไซน์ ทั้งรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า ชุดกีฬา นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้และของตกแต่งบ้าน ของใช้สำหรับเด็ก และ Game Zone และนอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่น ชิงช้าสวรรค์ไว้คอยให้บริการอีกด้วย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ อามิวพลาซ่า ฮากาตะ (AMU Plaza Hakata) เป็นศูนย์การค้า ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสุดเอกลักษณ์มากมาย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง นอกจากนี้ บนชั้น 9F และชั้น 10F ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเมนูอาหารแสนอร่อยที่ “City Dining Kuten (ซิตี้ ไดนิ่ง คูเต็น)” อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย...
 • นำท่านสู่ ย่านซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไตริมแม่น้ำ (Yatai Food Stall) รถเข็นขายอาหารหรือที่เรียกกันว่ายาไต (Yatai)เป็นหนึ่งในของขึ้นชื่อของเมืองฟุกุโอกะ โดยทั่ว ๆไปร้านแบบยาไตมักจะมีที่นั่งได้แค่ 6-10 ที่นั่งเท่านั้น ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินได้เร็ว ๆ แต่อยู่ท้อง ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 ร้าน แต่บริเวณที่ น่าสนใจที่สุดจนปัจจุบันกลาย เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไปแล้ว 
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวค่ะ***

RICHMOND HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


สนามบินฟุกุโอกะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ โดยเที่ยวบิน TG 649
 • ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

2-7 OCT’19

59,900

10,000

10-15 OCT’19

59,900

10,000

11-16 OCT’19

59,900

10,000

12-17 OCT’19

59,900

10,000

17-22 OCT’19

59,900

10,000

18-23 OCT’19

59,900

10,000

19-23 OCT’19

59,900

10,000

23-28 OCT’19

59,900

10,000

24-29 OCT’19

59,900

10,000

25-30 OCT’19

59,900

10,000

26-31 OCT’19

59,900

10,000

2-7 NOV’19

59,900

10,000

6-11 NOV’19

59,900

10,000

13-18 NOV’19

59,900

10,000

20-25 NOV’19

59,900

10,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*