HIROSHIMA AUTUMN DELUXE (FUK-KIX)
 • HIROSHIMA AUTUMN DELUXE (FUK-KIX)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA02-2
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 14 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 67,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 62ทัวร์ญี่ปุ่น
HIROSHIMA AUTUMN DELUXE
7 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

  กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) THAI AIRWAYS (TG) เคาน์เตอร์ C/D (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ***โปรดสังเกตป้าย “IAM TOUR”***

  สนามบินฟุกุโอกะ – สวนดอกไม้ Nokonoshima – ยามากุจิ – สะพานคินไตเคียว – ฮิโรชิมา 

 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 648 
 • ถึง สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
 • เดินทางสู่ เกาะโนโคโนะชิมะ เป็นสถานที่ๆขึ้นชื่อในเรื่องของการชมดอกไม้ ผู้มาเยือนสามารถอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้ และยังสามารถชมวิวทะเลจากบนเกาะได้อีกด้วย
 • นำท่านชม สวนดอกไม้โนโคโนะชิมะ ดอกไม้ในสวนแห่งนี้นั้น บานเกือบตลอดทั้งปี เนื่องจากมีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนไปตามฤดูกาล ดอกคอสมอสบาน กลาง ต.ค. – ต้นพ.ย.  ดอกดาห์เลียบาน กลางก.ย.-ปลายต.ค. ดอก Scarlet Sage บานส.ค. – ต้นธ.ค. ของทุกปีค่ะ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองยามากุจิ เพื่อนำท่านชม สะพานคินไตเคียว ซึ่งเป็นสะพานโบราณแบบญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าสวยติดอันดับ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น เป็นสะพานไม้ 5 โค้งสร้างขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปีพ.ศ.2216 โดยเจ้าเมืองไดเมียวฮิโรโยชิ คิคคาว่า (Hiroyoshi Kikkawa) ทอดข้ามแม่น้ำนิชิกิ (Nishiki River) ไปยังปราสาทอิวาคุนิ(Iwakuni Castle) 
 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ANA CROWN PLAZA HIROSHIMA หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


  นั่งเรือเฟอรี่สู่เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า - สวนสันติภาพ – Atomic Bomb Dome - พิพิธภัณฑ์สงคราม – อนุสาวรีย์ซาดาโกะ – โอคายาม่า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางโดยการ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะมิยาจิม่า เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศของการเดินทาง "มิยาจิม่า" แปลว่า "เกาะที่มีศาลเจ้า" ในสมัยโบราณ เกาะแห่งนี้รู้จักกันดีในอีกชื่อหนึ่งว่าเกาะ "อิซึคุชิม่า" ที่แปลว่า "เกาะต้องห้าม" ท่านจะได้พบเสาโทริอิของศาลเจ้าอิซึคุชิม่าตั้งอยู่กลางน้ำ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังมี ศาลเจ้าอิทสึคุชิม่า ที่สวยงาม ซึ่งเป็นศาลเจ้าที่มีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกันและยื่นออกไปในทะเล
 • อิสระให้ท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านระลึกถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ยัง สวนสันติภาพ ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่เรียกกันว่า “สงครามมหาเอเชียบูรพา” เพื่อรำลึกถึงสันติภาพและความโหดร้ายของสงครามในครั้งนั้น
 • ชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่จัดแสดงซากคอนกรีตที่เหลือจากการถูกระเบิดโจมตีทางอากาศในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยสถานที่แห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดลูกนั้น โดยซากปรักหักพังและเครื่องใช้บางชิ้นยังคงอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูเป็นอนุสรณ์
 • นำท่านชม อนุสาวรีย์ซาดาโกะ อนุสรณ์สันติภาพที่สร้างให้แก่เด็ก ที่เสียชีวิตจาก เหตุการณ์ระเบิดนิวเคลียร์ ในสงครามโลกครั้งที่ 2 อนุสาวรีย์ของเธอจะเป็นเด็กผู้หญิงชูนกกะเรียนอยู่ เด็กและผู้คนทั่วโลกต่างมาเยี่ยมชม และพับนกมาเพื่อรำลึกถึงเด็กๆที่ล่วงลับจากเหตุการณ์ที่น่าสลดใจในคราวนั้น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอคายาม่า

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ANA CROWN PLAZA OKAYAMA หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


  โอคายาม่า - สวนโคะระกุเอ็น – นั่งเรือเฟอรี่สู่เกาะโชโดชิมะ – หุบเขาคังคาเค (กระเช้า) – Olive Park – Nijushi no Hitomi Movie Village – นั่งเรือเฟอรี่สู่ทาคามัตสึ 

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนโคะระกุเอ็น สวนแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนที่งดงามและสงบเงียบ เป็นหนึ่งในสามของสวนที่มีทัศนียภาพที่สวยงามเลื่องชื่อที่สุดของญี่ปุ่นและยังเป็นจุดที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามดึงดุดใจแห่งหนึ่งของประเทศอีกด้วย มีดอกไม้ในแต่ละฤดูกาลให้ท่านได้ชื่นชม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางโดยการ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะโชโดชิมะ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของทะเล Seto Inland Sea ซึ่งมีชายหาดบรรยากาศเมดิเตอร์เรเนียน วิวริมชายฝั่งทะเลที่สวยงาม และภูเขาที่มีหุบเขาชื่อเสียงโด่งดังแห่งหนึ่ง คือ หุบเขาคังคาเค 
 • นำท่าน ขึ้นกระเช้า หุบเขาคังคาเค ซึ่งเป็นหุบเขาที่งดงามใจกลางเกาะโชโดชิมะ ซึ่งถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 ใน 3 หุบเขาที่งดงามที่สุดของญี่ปุ่น โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้จะเปลี่ยนสีในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ โอลีฟ พาร์ค สวนสาธารณะที่มีเส้นทางเดินผ่านเนินเขา ตกแต่งด้วยแบบจำลองกังหันลมสไตล์กรีก เป็นแหล่งผลิตมะกอกและน้ำมันมะกอก และได้รับฉายาเป็น Olive Island 
 • จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านถ่ายทำภาพยนตร์นิจูชิโนฮิโตมิ สถานที่ภาพยนตร์เรื่อง Twenty-Four Eyes ในปี 1954 ที่ถ่ายทำบนเกาะโชโดชิมะ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตของคุณครูและนักเรียนที่เติบโตขึ้นบนเกาะแห่งนี้ในช่วงลัทธิชาตินิยมของญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่าน นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เมืองทาคามัตสึ

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

CLEMENT TOKUSHIMA HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


  โทะกุชิมะ – IYA VALLEY -สะพานเถาวัลย์คู่ – ล่องเรือชมหุบเขาโอโบเคะ 

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทะกุชิมะ เป็นจังหวัดที่อยู่ทางตะวันออกสุดของเกาะชิโคคุ ถูกล้อมด้วยขุนเขาถึง 3 ทิศทาง มีแต่เพียงทิศตะวันออกที่ติดทะเลเชื่อมต่อกับแหลมมุโรโตะ เป็นส่วนหนึ่งของ อุทยานแห่งชาติ Anan Kaigan มีชายหาดที่น้ำทะเลสะอาด คลื่นลมแรงเหมาะแก่การโต้คลื่น 
 • นำท่านเดินทางสู่ IYA VALLEY เพื่อชม สะพานเถาวัลย์คู่ หรือเรียกว่า สะพานโอคุ-อิยะ คาซูระบาชิ ในอดีตเป็นสะพานแขวนที่สร้างจากเถาวัลย์ไว้สำหรับขนย้ายสินค้าหรือขนย้ายผู้คนข้ามแม่น้ำเหนือหุบเขาอิยะ 

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์ ล่องเรือชมหุบเขาโอโบเคะ โดยจะล่องเรือไปในแม่น้ำโยชิโนะ เพื่อชมธรรมชาติของโขดหินต่างๆ สัตว์นานาชนิด โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที ผู้โดยสารต้องถอดรองเท้าและนั่งบนเรืออย่างสงบตลอดระยะเวลาที่ล่องเรือ
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

 บริการอาหารค่ำณ ภัตตาคาร

NIKKO HIMEJI HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน


    ปราสาทฮิเมจิ – โกเบ – ขึ้นกระเช้าชินโกเบ – ฮาร์เบอร์แลนด์ – โอซาก้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม ปราสาทฮิเมจิ หรือ “ปราสาทนกกระยางขาว” ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทำให้ได้รับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าขนาดใหญ่แห่งภูมิภาคคันไซ
 • นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ (Shin-Kobe Ropeway) เป็นกระเช้าที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปทางทิศใต้ของภูเขารอคโคะ (Mount Rokko) เส้นทางของกระเช้าจะผ่าน สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ (Nunobiki Herb Garden) และสามารถชมทัศนียภาพที่งดงามเมืองโกเบจากสถานีกระเช้าด้านบน ด้านบนตกแต่งเป็นสวนสไตล์ฝรั่งเศสอิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจด้านบน
 • จากนั้นนำท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์ เมืองแห่งท่าเรือ จุดชมวิวอันงดงาม และเป็นแหล่งช้อปปิ้ง รวมถึงแหล่งรวมความบันเทิงซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของเมืองท่าเรือ และ โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้น) ที่มีความสูง 108 เมตร เป็นหอคอยชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองโกเบได้ถึง 360 องศา
 • เดินทางสู่ โอซาก้า
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

ANA CROWN PLAZA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


   ตลาดคุโระมง ครัวแห่งโอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโระมง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ครัวแห่งโอซาก้า” เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  มีอาหารยอดนิยม เช่น ข้าวหน้าปลาฮงมากุโระซันโชกุ จากร้านมากุโระยะคุโรกิน, มุราซากิอุนิ, สเต็กลูกเต๋าเนื้อโกเบ จากร้านมารุเซ็นโชคุนิคุเต็น ของอร่อยมากมายเหล่านี้เป็นเหตุผลที่ทำให้ตลาดได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในบรรดาลูกค้าชาวต่างชาติที่ได้มาลิ้มลองอาหารวัตถุดิบสดใหม่ของญี่ปุ่นกันที่นี่ 
 • นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์
 • ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

17-23 OCT’19

68,900

16,000

18-24 OCT’19

68,900

16,000

19-25 OCT’19

68,900

16,000

1-7 NOV’19

67,900

16,000

8-14 NOV’19

67,900

16,000

15-21 NOV’19

67,900

16,000

22-28 NOV’19

67,900

16,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*