HOKKAIDO AUTUMN DELUXE (CTS-CTS)
 • HOKKAIDO AUTUMN DELUXE (CTS-CTS)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA01
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 61,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กันยายน -พฤศจิกายน 62 ทัวร์ญี่ปุ่น

HOKKAIDO AUTUMN DELUXE 
6 วัน 4 คืน 
BY THAI AIRWAYS (TG)
สัมผัสฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D
 • สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670 

สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอเมอน สกายพาร์ค – โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ บ่อโคลนเดือด – หมู่บ้านซามูไร ดาเตะจิไดมูระ - แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

 • เดินทางถึงสนามบินชิโตเซ่ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย 
 • นำท่านสู่โดราเอม่อน สกายพาร์คให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระกับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน และยังมีโซนร้านค้าที่ขายของที่เกี่ยวกับโดราเอม่อน เช่น ร้านกาแฟที่จะขายขนมไทยากิซึ่งเป็นขนมคล้ายๆขนมโดรายากิที่โดราเอม่อนชื่นชอบ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
 • นำท่าน ชมจิโกกุดานิ หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย 
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านซามูไร ดาเตะ จิไดมูระ ที่เที่ยวสุดฮิตของเมืองโนโบริเบ็ทสึ หมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า400ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น 

 บริการอาหารกลางค่ำ ณ ภัตตาคาร 

MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – อุทยานไดเซทสึ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านสู่ โอตารุ เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เลืองลือ ด้วยมีลำคลองสายเล็กๆ ไหลผ่านรอบเมือง ให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายของเมืองท่าอันงดงามแลบรรยากาศแสนโรแมนติก...
 • เดินชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมืองมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสู่เขตอุทยานแห่งไดเซทซึซาน สู่เมือง อะซาฮิดาเกะ ออนเซ็น หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ตีนภูเขา อะซาฮิดาเกะ ภูเขาที่สูงที่สุดในฮอกไกโด (มีความสูง 2290 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) เพื่อนำท่านสัมผัสธรรมชาติอันงดงามของป่าไม้และภูเขาสูงแห่งฮอกไกโด

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ASAHIDAKE BEAR MONTE  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 • อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

อุทยานไดเซทสึ - ขึ้นกระเช้าเขาอะซาฮิดาเกะ – เมืองอะซะฮิคะวะ สวนสัตว์อะซะฮิยะมะ – ซัปโปโร

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านขึ้น กระเช้าอะซาฮิดาเกะ ณ ความสูง 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่ามกลางภูมิทัศน์ของป่าสน และพืชพันธุ์ไม้ป่าเมืองหนาว อิสระให้ท่านเดินท่องเที่ยว บนเขาโดยมีเส้นทาง 2 เส้นทาง โดยเส้นทางแรกจะผ่านแอ่งน้ำบนเขา สองแอ่ง คือ Kagami และ Suribashi ความงามของแอ่งน้ำทั้งสองอยู่ที่ สีเขียวของพืชพันธุ์ไม้ ตัดกับสีฟ้าของผืนน้ำ ส่วนเส้นทางที่สอง จะเน้นวิวทัวทัศน์ธรรมชาติ และลำธารสามารถเดินไปยังปากป่องภูเขาอะซาฮิดาเกะได้
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา เดินทางสู่ เมืองอะซะฮิคะวะ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะซะฮิคะวะ เมืองใหญ่อันดับสองของเกาะฮอกไกโด ที่่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม เนื่องจากมีอุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซังเป็นดั่งภาพพื้นหลังของเมืองนี้ และมีแม่น้ำกว่า 100 สายไหลผ่านเมืองนี้อีกด้วย ...
 • นำท่านสู่ สวนสัตว์อะซะฮิยะมะ ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก ไม่ว่าจะเป็นแมวน้ำลายจุด หมีขาวขั้วโลก ลิงภูเขา และนอกจากนี้ยังมีป่าซึ่งมีชิมแพนซี และอุรังอุตังอยู่ โดยสัตว์เหล่านี้จะถูกปล่อยให้ใช้ชีวิตอิสระ ไม่ได้อยู่ในกรง และตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ใต้น้ำที่ท่านจะได้ชมเพนกวินว่ายน้ำได้อย่างใกล้ชิดถึง 360 องศา….
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ทำเนียบรัฐบาล – สวนโอโดริ – ตลาดปลานิโจ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านซึซึกิโนะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า 
 • นำท่านสู่ สวนโอโดริ เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ 
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดปลาเก่าแก่แห่งเมืองซัปโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ไข่ปลาแซลมอน ไข่หอยเม่น ปูขน ปลาสดๆ ที่นี่ยังมีร้านอาหารเป็นสิบๆร้านให้ท่านเลือกชิม 
 • **อิสระรับประทานอาหารเที่ยง ที่ตลาดปลานิโจ**
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่ในซัปโปโร สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1870 เป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังที่ส่งออกไปทั่วประเทศและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง 
 • นำท่านช้อปปิ้ง ย่านซึซึกิโนะ ย่านที่ถือว่าคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมือง ซัปโปโร รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

FUJINOBO KAEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • ได้เวลาอันสมควรแล้วนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่
 • ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ด้วยเที่ยวบิน TG 671
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

10-15 SEP’19
61,900
10,000
17-22 SEP’19
61,900
10,000
24-29 SEP’19
61,900
10,000
25-30 SEP’19
61,900
10,000
1-6 OCT’19
63,900
10,000
8-13 OCT’19
65,900
10,000
9-14 OCT’19
65,900
10,000
15-20 OCT’19
65,900
10,000
16-21 OCT’19
63,900
10,000
17-22 OCT’19
65,900
10,000
18-23 OCT’19
65,900
10,000
22-27 OCT’19
63,900
10,000
23-28 OCT’19
63,900
10,000
24-29 OCT’19
63,900
10,000
29 OCT-3 NOV'19
63,900
10,000
1-6 NOV’19
61,900
10,000
5-10 NOV’19
61,900
10,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*