JAPAN FAMILY BIG FUN-C (NRT-HND)
 • JAPAN FAMILY BIG FUN-C (NRT-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA01-3
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 10 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 61,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม 62 ทัวร์ญี่ปุ่น

JAPAN FAMILY BIG FUN-C

(NRT-HND)
7 วัน 4 คืน 
BY THAI AIRWAYS (TG)
นิกโก้มรดกโลก ใบไม้เปลี่ยนสี เที่ยวครบที่สวย

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์
1. นิกโก้อุทยานแห่งชาติ ที่มีความสวยงามมากๆในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี
2. ศาลเจ้าโทโชกุ สะพานชินเคียว หมู่บ้านนินจาเอโดะวันเดอร์แลนด์
3. ทะเลสาบซูเซนจิ ใบไม้เปลี่ยนสีที่น้ำตกริวซุ น้ำตกเคง่อน เส้นทางสายอิโระฮะซากะ
4. ทุ่งดอกโคเชีย Hitachi Seaside Park พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ 7 ชั้น
5. ช้อปปิ้งของแม่และเด็กที่ AKACHAN HONPRO สาขาใหญ่ ช้อปปิ้งชินจูกุ โอไดบะ
6. อาหารดี โรงแรม 4 ดาว FREE WIFI ON BUS มีไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ
7. สำหรับเด็กเล็ก ขอ BABY SEAT บนรถบัสได้ฟรี (กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ)

กรุงเทพฯ – นาริตะ/ฮาเนดะ

 • คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 640 / TG 682

สนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ – นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชกุ – ประตูโยเมยง – สะพานชินเคียว - หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ - พักรีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ แช่ออนเซ็น

 • เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาริตะ/ฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว ...
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้...
 • นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าประจำตระกูลโทกุงาวะที่โด่งดังในอดีตและ ยังเป็นสุสานของ “โทกุงาวะ อิเอยะสุ” โชกุนผู้พลิกชะตาชีวิตของชาวญี่ปุ่น พร้อมสักการะเทพเจ้าคุ้มครองและปกป้องลูกหลานของตระกูลและบรรดาผู้เลื่อมใส ชมเจดีย์ 5 ชั้น สถานที่รวบรวมพระธรรมคำสอน บทสวดมนต์ และสิ่งของมีค่า แล้วชมงานแกะสลัก อันเป็นโบราณวัตถุล้ำค่าที่มีมากกว่า 5,000 ชิ้น แล้วตื่นตากับซุ้ม ประตูโยเมมง อันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์ศิลป์ของญี่ปุ่นและยังเป็นศิลปะชิ้นเอกและมีชื่อเสียงของประทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีประติมากรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, มังกร หัวเราะ เป็นต้น ให้ท่านได้เลือกมุมประทับใจบันทึกภาพความงามตามอัธยาศัย...
 • นำท่านถ่ายรูปกับ สะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge) เป็นสะพานโค้งสีแดง ทอดข้ามแม่น้ำไดยะ ตรงเชิงปากทางขึ้นสู่แหล่งมรดกโลก ชื่อว่าสะพานชินเคียว หรือ สะพานอสรพิษคู่

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาเอโดะ วันเดอร์แลนด์ เป็นหมู่บ้านจำลองช่วงเวลาในสมัยเอโดะของญี่ปุ่นระหว่างปี 1603-1867 เพื่อบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสร้างเมืองและวิถีชีวิตของคนในยุคนั้น โดยภายในมีพิพิธภัณฑ์ ร้านขายของที่ระลึก และนอกจากนั้นยังมีโรงละครอยู่ทั้งหมดถึง 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีการแสดงจากนักแสดงที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ที่ต้องซึมซับบทบาทของคนยุคนั้นจริงๆ โดยการแสดงนั้นมีตั้งแต่ละครย้อนยุคที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ของชาวเมือง หรือแม้กระทั่งชาวซามูไร รวมถึงการแสดงศิลปะแบบโบราณอีกด้วย

 บริการอาหารกลางค่ำ ณ ภัตตาคาร 

GRAND AIJU HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่ คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ – ถ่ายรูปกับทะเลสาบชูเซนจิ – เส้นทางอิโระฮะซากะ – น้ำตกริวซุ - น้ำตกเคง่อน – กระเช้าอาเคชิไดระ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาตินิกโก้ เมืองที่ถูกจัดอันดับความสวยงามไว้เป็นระดับโลกโดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย ประหนึ่งดังแวนโก๊ะสาดสีลงบนผืนผ้าแห่งต้นไม้ใบหญ้าเป็นอีกเมืองหนึ่งที่งดงามมาก...
 • นำท่านเดินทาง ถ่ายรูปกับทะเลสาบชูเซ็นจิ เชิงเขานันไต เกิดจากทะเลสาบที่ก่อตัวจากการระเบิดของหินละลายจากภูเขาไฟนันไตในอดีต ซึ่งเป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี (โดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วง ซึ่งอาจจะมีลมพัด ทำให้รู้สึกหนาวมากขึ้น ควรเตรียมเสื้อหนาวและเสื้อกันลมมาให้พร้อม)
 • เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัสที่ขึ้นเขาสูงชันและโค้งหักศอกอันเป็นความมหัศจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่ละโค้งจะมีชื่อโค้งเป็นของตัวเอง..ซึ่งระหว่างเส้นทางจะใช้ เส้นทางอิโระฮะซากะ เป็นทางโค้งหักศอกที่มีถึง 48 โค้ง ทำให้ท่านสามารถชมทัศนีย์ภาพที่สวยงามของขุนเขาและแมกไม้ที่แตกต่างตามแต่ละฤดูกาล
 • นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกริวซุ ซึ่งมีความหมายว่า น้ำตกหัวมังกร ในภาษาญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูคาวะซึ่งจะไหลลงสู่ทะเลสาบชูเซนจิ น้ำตกแห่งนี้ขนาบข้างด้วยต้นไม้ที่หนาแน่ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงประมาณต้นเดือนตุลาคม ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านชม น้ำตกเคง่อน ที่เป็นน้ำตกสูงราว 100 เมตร ที่สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งน้ำเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน้ำท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้นไปอีกโดยบริเวณรอบทะเลสาบมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อชมความงามของฤดูกาลที่กำลังผลัดใบ…
 • นำท่านขึ้นชมโดย กระเช้าที่สถานี Akechidaira เพื่อชมวิวมุมสูงแบบพาโนราม่า…ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ อิบารากิ

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

OKURA IBARAKI HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


อิบารากิ - สวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน – ทุ่งดอกหญ้าแดง – OARAI AQUARIUM – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเที่ยว ชมสวนดอกไม้ฮิตาชิไคอิน (HITACHI SEASIDE PARK)
  ชมลาน “ต้นโคเชีย” (KOCHIA) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดอกหญ้าแดง ซึ่งท่านจะเพลิดเพลินกับสีสันที่แสดงถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง ของประเทศญี่ปุ่น สีแดง ส้ม ที่ตัดกับ สีฟ้าครามของท้องฟ้า ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา และ ถือเป็น ช่วงที่มีสีสันของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย นอกจากนี้ช่วงเดือนตุลาคมยังมี “ทุ่งดอก คอสมอส” ผลิบานภายรอบบริเวณลานดอกไม้กว้างมีร้านอาหารร้านกาแฟ ร้านขนม และของที่ระลึกต่าง ๆ ให้ท่านเดินเล่นภายในสวนตามอัธยาศัย...(ความสวยงามของดอกไม้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะบานเต็มที่วันไหน และร่วงวันไหนค่ะ)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ OARAI AQUARIUM ภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอะอะระอิ จังหวัดอิบารากิ ตัวพิพิธภัณฑ์เป็นตึก 7 ชั้นขนาดใหญ่ริมทะเล มีสัตว์น้ำทะเลประมาณ 580 ชนิด และปลามากกว่า 68,000 ตัว เช่น ปลาพระอาทิตย์ นากทะเล และปลาอื่น ๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะปลาฉลาม เพราะที่นี่มีมากที่สุดในญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีการแสดงโชว์ปลาโลมากับสิงโตทะเล ที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่ ซึ่งจะจัดขึ้น 4 รอบต่อวัน ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการแสดงแบบไดนามิกของโลมากับสิงโตทะเล โดยมีวิวด้านหลังเป็นมหาสมุทแปซิฟิก*** 14.00 น. นำท่านชมการแสดงโลมาแสนรู้ที่บริเวณชั้น 4***...ยังมีบริเวณที่เป็น KIDS LANDS สำหรับคุณหนูๆอีกด้วย อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร พร้อมกัน ณ.จุดนัดหมาย
 • เดินทางสู่ กรุงโตเกียว...
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้า เนื่องจากมีตึกสูงๆ อยู่มากมาย ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
 •  ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


เดินทางด้วยรถไฟสู่ โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือ ดีสนีย์ซี (กรุณาเลือกล่วงหน้า)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางด้วยรถไฟสู่ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ
 • ***อิสระตามอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

METROPOLITAN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


AKACHAN HONPRO สาขาที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียว – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ สะพานเรนโบว์ - สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแม่และเด็กที่ร้าน AKACHAN HONPRO ร้านขายเสื้อผ้าเด็ก สินค้าเครื่องใช้ของเด็ก และคุณแม่ที่มีสาขาอยู่หลายแห่งในญี่ปุ่น โดยนำท่านสู่สาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโตเกียว อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ เพื่อรับประทานอาหารค่ำถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง
 • ***อิสระอาหารอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

10-16 OCT’19

61,900

10,000

11-17 OCT’19

61,900

10,000

12-18 OCT’19

61,900

10,000

16-22 OCT’19

60,900

10,000

17-23 OCT’19

61,900

10,000

18-24 OCT’19

61,900

10,000

19-25 OCT’19

61,900

10,000

23 -29 OCT’19

60,900

10,000

24 -30 OCT’19

60,900

10,000

25-31 OCT’19

60,900

10,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*