ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา
  • ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา

  • รหัสโปรแกรมทัวร์ : ITC-TW01-XW-T38
  • สายการบิน : Nokscoot (XW)
  • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
  • รวมมื้ออาหาร : 7 มื้อ
  • ระดับโรงแรม :
  • ราคาเริ่มต้น : 11,888 บาท
  • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม 62 - มกราคม 63ทัวร์ไต้หวัน      

ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว
จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา

5 วัน 3 คืน
โดยสายการบิน Nokscoot (XW)

โปรแกรมการเดินทาง

  ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

  ไทจง-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี

ไทเป - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 -ตลาดซีเหมินติง

สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมืองอัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

19-23 ตุลาคม 62

14,888

4,500

20-24 ตุลาคม 62

14,888

4,500

30ตุลาคม-3พฤศจิกายน 62

14,888

4,500

1-5พฤศจิกายน 62

14,888

4,500

6-10 พฤศจิกายน 62

14,888

4,500

8-12 พฤศจิกายน 62

14,888

4,500

13-17 พฤศจิกายน 62

14,888

4,500

15-19 พฤศจิกายน 62

14,888

4,500

20-24 พฤศจิกายน 62

14,888

4,500

22-26 พฤศจิกายน 62

14,888

4,500

27พฤศจิกายน-1ธันวาคม 62

14,888

4,500

29พฤศจิกายน-3ธันวาคม 62

14,888

4,500

4-8 ธันวาคม 62

17,888

4,500

6-10 ธันวาคม 62

17,888

4,500

11-15 ธันวาคม 62

15,888

4,500

13-17 ธันวาคม 62

15,888

4,500

18-22 ธันวาคม 62

15,888

4,500

20-24 ธันวาคม 62

15,888

4,500

25-29 ธันวาคม 62

17,888

4,500

27-31 ธันวาคม 62

22,888

4,500

28 ธ.ค.62-1 ม.ค.63

24,888

5,500

30 ธ.ค.62-3 ม.ค.63

24,888

5,500

1-5 มกราคม 63

18,888

4,500

3-7 มกราคม 63

15,888

4,500

8-12 มกราคม 63

15,888

4,500

10-14 มกราคม 63

15,888

4,500

15-19 มกราคม 63

15,888

4,500

17-21 มกราคม 63

14,888

4,500

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*