GRAND SWISS 9 DAYS
 • GRAND SWISS 9 DAYS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : IAM-SW01
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 17 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 106,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 3-11 เมษายน 62ทัวร์ GRAND SWISS 9 DAYS
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

 

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิส) – น้ำตกไรน์ – สไตน์ อัม ไรน์ – อัพเพนเซล-เซนต์ มอริทช์

 • ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
 • เดินทางถึง สนาบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์แลนด์...หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮาเซ่น...
 • นำท่านชม น้ำตกไรน์ (Rhien Falls) น้ำตกที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป...
 • จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) เมืองเก่าแก่ริมฝั่งแม่น้ําไรน์ ที่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางอันสวยงามเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซล (Appenzell) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ์ (Ebenalp) อยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศ ซึ่งไกล้กับประเทศลิคเทนสไตน์ (Liechtenstein) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวด้วยจั่วหน้าบ้านลักษณะโค้งมน และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของที่นี่…
 • นำท่านเดินเล่นชมตัวเมืองอัพเพนเซล ให้ท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง และย่านตึกเก่าของเมืองและให้ท่านอิสระถ่ายวิวทิวทัศน์รอบเมืองอัพเพน ตามอัธยาศัย…
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริทช์ (St.Moritz) เมืองตากอากาศที่แพงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

EUROPA HOTEL หรือเทียบเท่า


เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟ BERNINA EXPRESS – ทิราโน่ (อิตาลี) -โคโม่ – ล่องเรือทะเลสาบโคโม่

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางโดยรถไฟสาย BERNINA EXPRESS (เส้นทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลก) จากเมืองเซนต์มอริทซ์ สู่ เมืองทิราน่า (Tirano) ของประเทศอิตาลี รถไฟสาย BERNINA EXPRESS เป็นรถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแค่ปี ค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษแบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า
 • เดินทางถึง เมืองทิราโน
 • จากนั้นนำท่านเดินเล่นชมเมืองทิราโน่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ (Como) ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมของอิตาลีที่มีชื่อเสียง และมีทะเลสาบโคโม่ (Lago di Como) ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี
 • นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ ท่านจะได้พบกับทัศนียภาพที่สวยงามของภูเขาและหมู่บ้าน ที่พัก วิลล่า ที่สวยงามระหว่างที่ท่านล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบโคโม่ 

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

CRUISE HOTEL COMO หรือเทียบเท่า


  โคโม่ – เบลลินโซน่า(สวิส) – อันเดอร์แมท – รถไฟ GLACIER EXPRESS เซอร์แมท

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเบลลินโซน่า (Bellinzona) เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑล ทีชีโน เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า "เมืองแห่งปราสาท" โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ แม่น้ำทีชีโน (Ticino River) โดยถัดขึ้นไปเหนือแม่น้ำจะเป็นเทือกเขาแอลป์
 • นำท่านเดินชมเมือง เบลลินโซน่า ซึ่งท่านจะพบกับเมืองในยุคกลางที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลังไว้ได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวสำคัญก็คือปราสาท เพราะเมืองนี้มีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่งด้วยกัน คือ Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกโลกด้วย อิสระให้ทุกท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย…
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) เมืองเล็ก ๆ น่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท โดยรถไฟสาย กลาเซียร์เอ็กซเพรส (Glacier Express) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึง เมืองเซอร์แมท (Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้ รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และเดินเท่านั้น…อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

GORNERGRAT-DORF HOTEL หรือเทียบเท่า


  นั่งกระเช้าขึ้นแมทเทอร์ฮอร์น(ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) – มองเทรอซ์ – เวเว่ -โลซานน์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้า ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการขึ้นสู่ ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ
 • นําท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ “ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ” ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นําไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนักได้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • .นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองสวยริมทะเลสาบได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” เลอมังค์ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามตลอดสองข้างทาง
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอก ปราสาทชิลยอง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณที่มีอายุร่วม 800 ปีที่มีชื่อเสียงมาก...
 • เดินทางสู่ เมืองเวเว่ (Vevey) เมืองที่ ชาลี แชปปลิ้น อดีตตลกเอกของโลก รักและหลงใหลบั้นปลายของชีวิตรวม 25 ปี เขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
 • นำท่านแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก…จากนั้นนำท่านเดินสู่ เมือง โลซาน (Lausanne) ตามเส้นทางแสนสวยที่มีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ ภูเขา เนินเขาสลับสล้าง สู่เมืองโลซานน์ เมืองตาก อากาศที่สำคัญของสวิส เมืองทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงพระเยาว์ ขอเชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนสวยริม ทะเลสาบเลอมัง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

MOEVENPICK LAUSANNE HOTEL หรือเทียบเท่า


อีวัวร์ (ฝรั่งเศส) – เจนีวา – เบิร์น – อินเทอลาเก้น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางเลียบทะเลสาบข้ามพรมแดนสู่ฝรั่งเศส...
 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน อีวัวร์ (Yvoire) เป็นเมือง Unseen ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva)
 • นำชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติเมืองที่ตั้งองค์กรระดับโลก อาทิองค์การการค้าโลก (WTO)…
 • นำท่านชม น้ำพุเจทโด (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรีย์การรวมชาติและนาฬกิาดอกไม้ อิสระเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของประเทศ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดีเหมือนเมื่อหลายร้อยปีก่อนจนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม…

 • ถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาของประเทศ และ หอนาฬกิาประจำเมือง

 • แวะ ชมบ่อหมีสีน้ำตาล สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น อิสระให้ท่านเพลิดเพลินเดินเล่นหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาสัย...

 • จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่งดงามทั้งทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวย ๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ..

 • อิสระให้ท่านเดินท่านเล่น ชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่มีร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX,PATEX PHILIPPE,PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขายของที่ระลึก, มีดสวิสร้านช็อคโกแล็ต เป็นต้น หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

 • ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า


ยอดเขาจุงฟราวน์ – หมู่บ้านเมอเรน – หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ - เลาน์เทอบรุนน์เน่น – อินเทอลาเก้น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดลวาลด์ แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่ สถานีไคลน์ไชเด็ก รถไฟที่จะนำท่านเดินทางลอดอุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขุดเจาะไว้ที่ความสูง ถึง 3,464 เมตร
 • นำคณะลงรถไฟสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่งมีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสูงสุดคือลานน้ำแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย...
 • จากนั้นนำท่านชม ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี (ICE PALACE) ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และ ไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก พร้อมซื้อของที่ระลึกต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟราสู่ เมืองเลาเทอบรุนเน่น (Lauterbrunnen)…
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้าน เล็ก ๆ ในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่ วุ่ยวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่เสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป…
 • จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ สถานี Grutschalp…จากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งรถรางเพื่อไปยัง หมู่บ้านเมอเรน (Murren) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือก เขาเอลป์ ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯ ต่างบอกว่าที่นี้สวยยังกับสรวงสวรรค์
 • ท่านสามารถเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยัง หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ (Gimmelwald) ซึ่งระยะทางเดินเพียง 30 นาที แต่ด้วยธรรมชาติที่สวยงามยิ่งนัก ใช้เวลาเดินเล่นถ่ายรูปราว ๆ 1 ชม
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 GRAND EUROPE HOTEL หรือเทียบเท่า


  อินเทอลาเก้น – ซูริค – ชมเมือง – สนามบินซูริค – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองซูริค เพื่อเชคอินและทำคืนภาษี (Tax Refund)
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

  กรุงเทพฯ

 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

3-11 APR’19
106,000
17,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*