ITALY – SWISS 8 DAYS
 • ITALY – SWISS 8 DAYS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : IAM-EU04-IT-CH8D5N
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 14 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 84,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม 61 - มกราคม 62ทัวร์ ITALY - SWISS 8 DAYS
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

 

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

มิลาน – เกาะเวนิส – ท่าเรือทรอนเชนโต้ – เมสเตร้

 • ออกเดินทางสู่ มิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940
 • ถึงสนามบิน มาเพลซ่า นครมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว
 • นำท่านเดินทางสู่ แคว้นเวเนโต้ เพื่อนำท่านชมมหาครลอยน้ำที่เป็นเมืองแปลกและสุดจะโรแมนติค นครเวนิส  ซึ่งได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งอาเดรียติค  เมืองที่ใช้เรือแทรถใช้คลองแทนถนน มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกอีกด้วย (Unesco)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือทรอนเชนโต้ นำท่านนั่งเรือข้ามฝากสู่ มหานครเกาะเวนิส เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับสะพานถอนหายใจหรือสะพานสะอื้น ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย
 • ชม จัตุรัสเซนต์มาร์โค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ให้ทุกท่านได้สัมผัสคลองแห่งเวนิสอันแสนโรแมนติกโดยการ “นั่งเรือกอนโดร่า” Gondora ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
 • อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย  อาทิ   เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน
 • นำท่านกลับสู่เมสเตร้

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

HOLIDAY INN HOTEL MESTRE หรือระดับเทียบเท่า


เมสเตร้ – อุทยานโดโลไมท์ – ทะเลสาบมิซูลิน่า – ทะเลสาบเบรียส  คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขาโดโลไมท์ (DOLOMITE) เป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่องค์กรยูเนสโก(Unesco) รับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูลิน่า (MISURINA LAKE) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขา ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในโดโลไมท์
 • นำท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุดความประทับใจ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส (LAKE BRAIES) ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าไข่มุกแห่งโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในหุบเขาโดโลไมต์
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่(CORTINA D’AMPEZZO) เมืองสกีรีสอร์ท ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ ได้รับฉายาว่า BEST OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  VILLA ARGENTINA CORTINA หรือระดับเทียบเท่า


  โดโลไมต์ - ขึ้นกระเช้า Alpe Di Siusi – มิลาน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองออร์ติเซ่ (ORTISEI) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้า ขึ้นสู่บนเนินเขาที่เราเรียกว่า “ALPE DI SIUSI”
 • นำท่าน ขึ้นกระเช้า Funivie ortisei ท่านจะได้สัมผัสความงดงามของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โดยมีเทือกเขา SASOLUNGO MOUNTAIN RANGEที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (MILAN) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัด ให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม

รับประทานอาหารค่ำ ณ ในโรงแรม

RADISSON BLU MILAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


  มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – อินเทอร์ลาเก้น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่ ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลานหรือมิลานดูโอโม (DUOMO) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือว่าเลือกซื้อสินค้าแบร์นดเนม สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ อินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือThunersee และBrienzersee
 • ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองสวิสเซอร์แลนด์ อาทิ ช็อคโกแล็ต,มีดพับสวิส,รองเท้า,นาฬิกายี่ห้อต่างๆตามรสนิยม อาทิROLEX ,PATEK PHILIPPE ,PANERAI ,OMEGA ,TITSOT ,SWATCH เป็นต้น

 อาหารมื้อค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองและช้อปปิ้ง

City Oberland Hotel หรือระดับเทียบเท่า


  กรินเดอวาลล์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - สะพานไม้ชาเปล

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้า ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen)
 • นำท่านเดินสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
 • ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน
 • อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง,  มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า


  ลูเซิร์น – สนามบินซูริค

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (Zurich)
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 971

  ลูเซิร์น – สนามบินซูริค

 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

12 – 19 OCT’18
84,900
17,000
19 – 26 OCT’18
84,900
17,000
30 NOV-7 DEC’18
87,900
17,000
7-14 DEC’18
87,900
17,000
28 DEC’18 – 4 JAN’19
89,900
17,000
30 DEC’18 – 6 JAN’19
89,900
17,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*