FRANCE – SWISS 8 DAYS
 • FRANCE – SWISS 8 DAYS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : IAM-EU03-FR-CH8D5N
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 15 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 84,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม 61 - มกราคม 62ทัวร์ FRANCE - SWISS 8 DAYS
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

 

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

ปารีส – ชมเมือง – ขึ้นหอไอเฟล – ช้อปปิ้งชองป์ส เอลิเซ่ส์  - ล่องเรือบาโตมูซ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
 • เดินทางถึง สนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) นครปารีส ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นำท่าน แวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (Louvre Museum) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ ด้านหน้ามีปิระมิดแก้วช่วยกระจายแสงไปยังสนามที่รายล้อมอยู่รอบด้านกับห้องที่อยู่เบื้องล่าง และทำหน้าที่เป็นประตูทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ 
 • นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่าน ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2 ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสได้อย่างสวยงาม มีความสูงทั้งสิ้น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส
 • อิสระเดินเล่น ณ ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก (The most beautiful avenue in the world)
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย
 • นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Cruise) เพื่อชมสถานที่สำคัญอันสวยสดงดงามทั้งสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ สถานที่และอาคารเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะควรค่าแก่การอนุรักษ์ อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และมหาวิหารนอตเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3  จึงทำให้เมืองปารีสโดดเด่นมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

Novotel Paris Centre Tour Eiffel Hotel หรือเทียบเท่า


ปารีส –  พระราชวังแวร์ซายส์ – ย่านมงมาร์ต – แกลลอรี่ลาฟาแยต

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางไปยัง แวร์ซายส์ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14
 • นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใหญ่ที่สุดในปฐพี ชมความอลังการของพระราชวังซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงครามและสันติภาพ รวมถึงเรื่องราวและความเป็นมาของอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณอุทยานอันร่มรื่นและหลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ ย่านศิลปะของปารีส ตั้งอยู่ตอนเหนือของปารีส ในสมัยก่อนพวกศิลปินจะมาปักหลักกันที่นี่ นอกจากกลิ่นอายของความเข้มขลังทางด้านศิลปะที่ท่านจะได้สัมผัสแล้ว ยังมีร้านรวงสุดแนวร้านกาแฟสวย ๆ ให้ท่านได้นั่งจิบกาแฟนลยามบ่าย
 • นำท่านชม มหาวิหารซาเคร เกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) เป็นโบสถ์และมหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 Novotel Paris Centre Tour Eiffel Hotel หรือเทียบเท่า


  ปารีส – แร็งส์ – ชมวังโต – มหาวิหารแร็งส์  – แม็ส

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ แร็งส์ (Reims) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถิ่นกำเนิดของแชมเปญ
 • นำท่าน เข้าชมพระราชวังโต Palace of Tau พระราชวังที่มีความสำคัญต่อราชวงศ์ฝรั่งเศส โดยเฉพาะเรื่องของพิธีบรมราชาภิเษก เนื่องจากเป็นสถานที่ในการพำนักของกษัตริย์ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีบรมราชาภิเษก ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติ รูปปั้น และชุดพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ฝรั่งเศส
 • นำท่าน เข้าชมมหาวิหารแร็งส์ Reims Cathedral เป็นสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค
 • นำท่าน ถ่ายรูปกับประตูชัย ประจำเมืองแร็งส์ สิ่งก่อสร้างที่ถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองแร็งส์ คนทั่วไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร Mars Gate
 • นำท่านแวะ ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ City Hall ที่มีความสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่คงความสวยงามในเมืองนี้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองแม็ส (Metz) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโมแซล (Moselle) แห่งแคว้นลอแรน (Lorraine) เมืองแม็ส ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำโมแซล (Moselle River) มาบรรจบกับแม่น้ำแซย์ (Seille River)
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทสะพาน (Bridge Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างครอบสะพานข้ามแม่น้ำแซย์ และเป็นปราสาทสะพานแห่งสุดท้ายที่ค้นพบในฝรั่งเศส ให้ท่านได้เก็บภาพปราสาทหินโบราณที่สร้างเป็นสะพานทอดข้ามแม่น้ำ
 • นำท่าน เข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ในสไตล์โกธิค เป็นมหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สูงที่สุดในฝรั่งเศส โดยตัวอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร
 • นำท่านเดินทางสู่ เพลซ ดาร์ แม็ส (Place d' Armes) อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1754-1788 เป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารสำคัญๆของเมือง อาทิเช่น ศาลาว่าการสไตล์นีโอคลาสสิค โรงแรม ตึกรัฐสภา และอื่นๆ
 • นำท่าน แวะถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz) อดีตอาคารทางการทหารที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นฮอลล์ คอนเสิร์ต (Concert halls) สร้างขึ้นในปี 1859  ปัจจุบันเป็นหนึ่งในฮอลล์ คอนเสิร์ตที่สวยที่สุดในยุโรป
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารมิวสิคบอกซ์ (Music Box) อาคารร่วมสมัยที่ออกแบบตัวอาคารได้อย่างอ่อนช้อย เป็นอีกหนึ่งอาคารสมัยใหม่ที่ออกแบบได้สวยงามยิ่ง

รับประทานอาหารค่ำ ณ ในโรงแรม

Novotel Metz Hotel หรือเทียบเท่า


  แม็ส – สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – เบิร์น (สวิส)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) เมืองหลวงอันงดงามของแคว้น อัลซาส
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก มีความสูงอยู่ที่ 142 เมตร ปัจจุบันเป็นคริสตจักรที่สูงเป็นอันดับ 6 ของโลก โดยบางส่วนของตัวอาคารนั้นสร้างขึ้นแบบสถาปัตยกรรมโรมัน นอกจากนี้แล้วภายในวิหารยังเป็นสถานที่จัดเก็บ นาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองเล็กที่มีคูคลองสายน้ำพาดผ่านจนขึ้นชื่อว่าเป็น “ลิตเติ้ลเวนิส” อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกที่สุดในโลกอีกด้วย
 • นำท่านเดินเที่ยวชม ย่านตัวเมืองเก่า (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบ้านไม้เก่าแก่ที่สร้างในแบบเรอเนสซองส์ โดยอาคารเก่าหลายหลังถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 15
 • แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St Martin's Church) โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหินสีชมพูทั้งหลัง สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิคที่สวยงาม
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

Holiday Inn Bern Westside Hotel  หรือเทียบเท่า


  กรินเดอวาลล์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อ      ปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้า ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen)
 • นำท่านเดินสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
 • นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
 • ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน
 • อิสระเลือกซื้อสินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง,  มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Radisson Blu Hotel หรือเทียบเท่า


  ลูเซิร์น – สนามบินซูริค

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค (Zurich)
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 971

  ลูเซิร์น – สนามบินซูริค

 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

12 – 19 OCT’18
84,900
17,000
19 – 26 OCT’18
84,900
17,000
30 NOV-7 DEC’18
87,900
17,000
7-14 DEC’18
87,900
17,000
28 DEC’18 – 4 JAN’19
89,900
17,000
30 DEC’18 – 6 JAN’19
89,900
17,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*