ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
 • ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-EU14-EUR 04
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 25 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 116,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 11 - 21 เม.ย. 61ทัวร์ยุโรป

ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

 

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - มหานครปารีส (ฝรั่งเศส)

 • พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย

  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - ประตูชัย - ถนนชองป์เอลิเซ่ - จัตุรัสคองคอร์ด - ล่องแม่น้ำแซนน์

 • ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
 • ถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางเข้าสู่ใจกลางมหานครปารีส
 • นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ในอดีตเป็นพระราชวังที่ใหญ่โตมากที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าฟิลิปออกุสต์ ราวคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญและใหญ่โตที่สุดในปารีส

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถาน และอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และทำให้ให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก
 • ถ่ายรูปกับหอไอเฟล จากจุดชมวิวแบบพาโนรามาที่จัตุรัสทรอคคาเดโร ผ่านชมประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้างในปีค.ศ. 1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ์นโปเลียน ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก จตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, โบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต โดดเด่นด้วยผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  พระราชวังแวร์ซายส์ - โบสถ์โนตเตรอดาม - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างสรรพสินค้า แกลเลอรีลาฟาแยต - Dinner Cruise

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้
 • นำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะชมมหาวิหารโนตเตรอดาม สร้างด้วยศิลปะแบบกอธิค ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำจุดกำเนิดของชาวปารีเชียง ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) โดดเด่นเป็นสง่าคู่บ้านคู่เมือง
 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศสในแกลลอรี ลาฟาแยตต์ ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภทน้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  มองต์มาตร์ - ขึ้นชั้น 2 หอไอเฟล - รถไฟทีจีวี - กอลมาร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่มองต์มาตร์ (Montmartre) ตั้งอยู่บนเนินเขาทางตอนเหนือของกรุงปารีส เป็นย่านศิลปะที่โด่งดังแห่งหนึ่งในอดีตประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 19 
 • จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้น 2 ของหอไอเฟลเพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครปารีส

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนจากสถานี Paris Est สู่เมืองกอลมาร์ วิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อถึงสถานีกอลมาร์ เมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็งในแคว้นอาลซัส กอลมาร์ตั้งอยู่บน “เส้นทางไวน์ของอาลซัส” และได้ชื่อว่าเป็น “capitale des vins d'Alsace”
 • นำท่านเที่ยวชมเมืองที่แสนน่ารักและโรแมนติก เมืองเก่าแก่แห่งนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่ามาท่อง เที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส บรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุคกลางและสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเก่าแก่

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 MERCURE COLMAR CENTRE UNTERLINDEN HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  กอลมาร์ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) - อิสระให้ช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางข้ามสู่พรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ที่กรุงเบิรน์ เมืองหลวงอันงามสง่าของชาวสวิส กรุงเบิร์นเป็นเมืองเก่าจากยุคกลางที่สวยงาม นับว่าเป็นเมืองโบราณเก่า แก่และโรแมนติก เหมาะแก่การเดินเที่ยวชม ความงดงามของสถาปัตยกรรม เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของ กังตองแบรนเนอร์โอเบอลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่ง มีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ เมืองเล็ก ๆ บรรยากาศเสมือนหนึ่งเมืองในหุบเขา ถนนสายหลักเรียงรายไปด้วย ร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

METROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต
 • นำท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่
  อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ด โดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • นำคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ำเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวยผ่านเมืองเวงเก้น หมู่บ้านปลอดมลพิษและหมู่บ้านเลาเทอบรุนเน่น แล้วเดินทางเข้าสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ ที่ตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

HOTEL ADMIRAL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


ลูกาโน่ - โรแมนติกบนเกาะเวนิส - จัตุรัสซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่จังหวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี อีกทั้งยังเป็นแคว้นที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคนในทุก ๆ ปี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองที่ไม่มีรถยนต์วิ่งผ่าน) เกาะเวนิส มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึ้นฝั่งที่ซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส ผ่านชม Doge Palace อันเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง
 • อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ้งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้ หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1720
 • รายการทัวร์รวมค่าใช้จ่ายในการล่องเรือกอนโดล่า เพื่อชมความโรแมนติกของนครเวนิส

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

FOURPOINT by SHERATON VENICE MESTRE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  เวนิส เมสเตร้ - หอเอนปิซ่า - ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ - จัตุรัสซินญอเรีย

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ในแคว้นทอสคาน่า

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเข้าสู่จตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรัสอัศจรรย์" หรือที่ได้รับลงทะเบียนเป็นมรดกโลกในชื่อ จตุรัสดูโอโมแห่งปิซ่า คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
 • จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ 
 • นำคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหาวิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง ใกล้กันเป็นจตุรัสซินญอเรีย 1 ใน 3 จัตุรัสที่โดดเด่นของอิตาลี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

STARHOTELS VESPUCCI หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  ฟลอเร้นซ์ - กรุงโรม - โคลอสเซียม - น้ำพุเทรวี่ - บันไดสเปน

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • คณะออกเดินทางเข้าสู่กรุงโรม ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เที่ยวชมกรุงโรมที่ยิ่งใหญ่มีอายุเก่าแก่เกือบ 2,000 ปี ค่าทัวร์รวมตั๋วเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิ่งก่อสร้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 72 ปัจจุบันได้มีการบูรณะเป็นโบราณสถานที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ทั่วโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

COURTYARD by MARRIOTT ROME CENTRAL PARK หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


  วาติกัน - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ - สนามบิน - กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกัน ซึ่งเป็นรัฐอิสระและศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการยิ่งใหญ่ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา
 • ออกเดินทางสู่สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • ออกเดินทางโดยสายการบินไทย 

 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

 • การบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

11 - 21 เม.ย. 61
116,000
14,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*