CHARMING ITALY 11 DAYS
 • CHARMING ITALY 11 DAYS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : IAM-EU01
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 24 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 110,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 8-18 ตุลาคม 62ทัวร์อิตาลี

CHARMING ITALY

11 วัน 8 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

 

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

กรุงโรม (อิตาลี) – Val d’Orcia – ปีเอนซา – San Quirico d’Orcia -เซียน่า

 • ออกเดินทางสู่ กรุงโรม (Rome) โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
 • เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว...

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่แคว้นทัสคานี (Tuscany) สู่เส้นทาง หุบเขาวาดอร์เซีย (Val D’Orcia) เส้นทางที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในแคว้นทัสคานีระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวท้องทุ่ง ที่มีบ้านชาวนา และต้นไซเปรซ ที่ยืนเด่นตามแนวท้องทุ่ง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Unesco) ให้เป็น World Cultural Landscape ซึ่งหลาย ๆทิวทัศน์แห่งนี้ถูกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนต์ของ Hollywood ให้ท่านได้เพลิดเพลินวิวระหว่างทาง

 • นำท่านสู่ หมู่บ้านปีเอนซ่า (Pienza) หรือ เพียนซา เมืองเล็กที่สวยงามยุคเรอเนสซองซ์ เป็นหมู่ที่นักท่องเที่ยวต่างหลงไหล เดิมมีชื่อเรียกว่า Corsignano และเป็นบ้านเกิดของ Pope pius II ซึ่งได้รับคัดเลือกให้เป็นพระสันตะปาปาในปี ค.ศ.1458 หลังจากได้รับตำแหน่งเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดและเปลี่ยนมาเป็นชื่อปีเอนซา หรือเพียนซา เพื่อเป็นเกียรติศักดิ์แก่ตนเอง...

 • นำท่านเดินเล่น ถ่ายรูปกับพระราชวังองค์สันตะปาปา บ้านเรือนที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดี ซึ่งเมืองปีเอนซา ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (Unesco) จากนั้นให้ท่านได้ชมวิวจากตัวเมืองมองลงไปเห็นท้องทุ่งแห่งแคว้นทัสคานี และ เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (Siena) หรือ เมืองซีเอนา เมืองใหญ่อันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี
 • นำท่านเดินเข้าสู่ จตุรัส เดล คัมโป (Piazza del Campo) เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่บ่งบอกประวัติศาสตร์ของเมืองเซียน่า ได้เป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจตุรัสที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญ ๆ จำนวนมาก...
 • นำท่าน เข้าชมมหาวิหารเมืองเซียน่า (Duomo di Siena) มหาวิหารประจำเมืองเซียน่า ที่ถุกสร้างขึ้นในปี 1200 ด้วยสไตล์กอธิคและเรเนซองส์ ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการและสวยงามมาก โดยเฉพาะด้านในของตัววิหารที่บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวบกับเมืองเซียน่าไว้ได้อย่างสวยงามและ เป็นโบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์ที่สวยที่สุดในประเทศอิตาล อีกด้วย...
 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองเก่า เซียน่า (Siena Old Town) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 1995 (Unesco)
 • นำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ ปาลาซโซ พับบลิโค (Palazzo Pubblico) เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1297 เพื่อใช้เป็นที่ทำงานของรัฐบาลเมืองเซียน่า โดยด้านข้างมีหอระฆังมานเจีย หรือ ทอร์เร เดล มานเกีย (Torre del Mangia) หอระฆังที่เก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1338 ซึ่งสมัยนั้นถือว่าเป็นสิ่งก็สร้างสูงที่สุดในอิตาลี…
 • จากนั้นให้ท่านอิสระเดินถ่ายรูปหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร...

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

PETRIO SPA RESORT หรือระดับเทียบเท่า 


เซียน่า – ซาน จิมิยาโน่ – ลุคกา – ลาสเปเซีย

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาน จิมิยาโน (San Gimignano) เมืองเล็ก ๆ ที่มี ทิวทัศน์งดงามที่สุดในแคว้นทัสคานี
 • นำท่าน ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำเมือง (San Gimignano Duomo) โบสถ์หลักประจำเมืองตั้งอยู่ใน จัตุรัสดูโอโม (Piazza Del Duomo) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก์ และมีภาพเฟรสโกตกแต่งกำแพงภายในโบสถ์ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนา ชมภายนอกพระราชวังโปโปโล (Popolo Palace) อดีตเป็นที่ตั้งของศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น้ำหนักรวม 14,500 ตัน มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉากประมาณ 3.9 เมตร ชม La Rocca ป้อมโบราณสมัยศัตวรรษที่ 14…
 • จากนั้นให้ท่านได้ลิ้มลอง ไอศครีม Gelato จากร้านดัง Gelateria di Piazza ไอศครีมที่ชนะการประกวดได้แชมป์ของอิตาลีติดต่อกันหลายครั้ง และยังเคยได้แชมป์ World ‘s Best Ice-Creams of the year มาแล้ว และเป็นที่ยอมว่า ร้านนี้คือร้านไอศครีมที่อร่อยที่สุดในโลก ก็ว่าได้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุคกา (Lucca) เมืองโบราณเล็ก ๆ ที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี โดยมีกำแพงเมืองโอบรอบที่สร้างขึ้นอายุกว่า 400 ปี เพื่อป้องกันข้าศึกเข้ามาลุกลาน ท่านจะได้สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองลุคกาเมืองเล็ก ๆ ที่แสนอบอุ่นแต่ยังคงความสมบูรณ์ของยุคกลางไว้อย่างสมบูรณ์...
 • นำท่าน ชมโบสถ์ ซาน มิเคเล่ (San Michele in Foro) โบสถ์เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่สร้างด้วยหินสีเทา เขีย ชมพู ผสมผสานกันอย่างลงตัว รังสรรค์ผลงานโดยศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของ ปุชชินี่ (Giacomo Puccini) ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย...
 • จากนั้นได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองลาสเปเซีย (La Spezia) เมืองท่าที่เป็นประตูสู่ 5 หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

NH HOTEL LASPEZIA หรือระดับเทียบเท่า 


ลาสเปเซีย – ชิงเกว่ แตร์เร – ลาสเปเซีย

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสู่เมืองชิงเกว่ แตร์เร (Cinque Terre) หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (Unesco)...
 • นำท่านชม หมู่บ้าน Riomaggiore, Vernazza, Manarol คือ 3 หมู่บ้านที่สวยที่สุดใน 5 หมู่บ้าน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ได้เวลาอันสมควร...จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาสเปเซีย (La Spezia)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

NH HOTEL LASPEZIA หรือระดับเทียบเท่า 


ช้อปปิ้งเดอะมอลล์ ลักซูรี เอ้าท์เลท – ฟลอเรนซ์ – เมสเตร้

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เดอะมอล์ล ลักซูรี เอ้าท์เลท (The Mall Luxury Outlet) เป็นศูนย์รวมสินค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋า รองเท้า นาฬิกา แว่นตา ของฝากของทีระลึกสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจากทั่วโลกต่างมารวมกันที่นี่กว่า 150 ร้านค้า อิสระทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาโปรโมชั่นที่แข่งกันลดราคาเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวกันอย่างจุใจ

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าหากมาอิตาลีแล้วไม่ได้มาเยือน ฟลอเรนซ์ ก็เหมือนว่ายังมาไม่ถึงอิตาลีอย่างแท้จริง เมืองสวยอันดับ 1 ของอิตาลี เมืองเก่าที่มีความเจริญสูงสุดในศตวรรษที่ 13-16 เมืองที่ถือเป็นต้นกำเนิดของชาวอิตาลี เป็นเมืองที่ว่ากันว่ามีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอิตาลี และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก (Unesco) อีกด้วย
 • นำท่านเดินเล่นชมเมืองเริ่มจาก ชมจตุรัสซินยอเรตตา จตุรัสกลางเมืองซึ่งปัจจุบันเป็นศาลาว่าการเมือง ณ จตุรัสแห่งนี้ท่านจะได้พบกับศิลปะมากมาย อาทิเช่น รูปปั้นเดวิดจำลอง ที่เหมือนของจริงทุกประการชมสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของเมืองและไม่มีที่ไหนเหมือน มหาวิหารซานตามาเรีย เดลฟิออเร มหาวิหารที่มียอดโดมขนาดใหญ่เป็นอีกหนึ่งสัญญาลักษณ์ของเมือง หอศีลจุ่มที่มีความสวยความงาม ชมสะพานเวคคิโอ หรือสะพานทองคำ สะพานข้ามแม่น้ำอาร์โน แห่งแรกของเมือง พิพิธภัณฑ์อุมฟิชี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บศิลปะยุคเรเนสซองว์ไว้เยอะที่สุดในโลก ท่านจะพบกับรูปปั้นบุคคลสำคัญของเมืองมากมายที่ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูป หรือ เลือกช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร...
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเมสเตร้ (Mestre)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

HOLIDAY INN HOTEL MESTRE หรือระดับเทียบเท่า 


เมสเตร้ – เกาะบูราโน่ – เกาะเวนิส – เมสเตร้

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่านสู่ หมู่เกาะบูราโน่ (Burano) หมู่เกาะเล็ก ๆ สีลูกกวาดหลากสีสัน อยู่ห่างจากเกาะเวนิสประมาณ 10 กิโลเมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับบ้านเรือนที่มีสีสันฉูดฉาด น่ารัก ๆ...นำท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านนั่งเรือกลับมาสู่ เกาะเวนิส (Venice) เมืองที่ได้รับการยอมรับว่าติดอันดับความโรมแมนติคของโลก ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนคร เวนิสระหว่างทางท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลี่ยน ให้ท่านได้ถ่ายภาพคู่กับ สะพานถอนหายใจหรือสะพานสะอื้น ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิซในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย
 • ชมจัตุรัสเซนต์มาร์โค ที่มี โบสถ์เซนต์มาร์ค เป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิซตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้เวลาอันสมควร..
 • จากนั้นนำท่านกลับสู่ เมสเตร้ (Mestre)

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

HOLIDAY INN HOTEL MESTRE หรือระดับเทียบเท่า 


เมสเตร้ – อุทยานโดโลไมท์ – ทะเลสาบมิซูลิน่า – ทะเลสาบเบรียส คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติในเขตเทือกเขา โดโลไมท์ (Dolomite) สถานที่ท่องเที่ยวที่คนไทยรู้จักน้อยมาก แต่ความสวยงามของโดโลโมท์เป็นที่เลื่องลื่อซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเพียงแห่งเดียวของอิตาลี ที่องค์กรยูเนสโกรับรองให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (Unesco) โดโลไมท์เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ 
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบ มิซูลิน่า (Misurina Lake) ทะเลสาบที่หลบซ่อนตัวในหุบเขา ที่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งในโดโลไมท์ นาท่านเดินเล่นชมวิวทะเลสาบเก็บภาพสุดความประทับใจจากนั้น

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบรียส (Lake Braies) หรือ (Pragser Wildsee) ทะเลสาบที่ได้ขึ้นชื่อว่าไข่มุกแห่งโดโลไมต์ ตั้งอยู่ในหุบเขาโดโลไมต์ และยังได้เป็นส่วนหนึ่งในมรดกโลก (Unseco) อีกด้วย ด้วยความโดดเด่นของสีน้าเขียวมรกตและมีความใสมาก บวกกับธรรมชาติรอบ ๆ ทั้งทิวต้นสนและทิวภูเขาของเทือกเขาโดโลไมต์ ทำให้ทะเลสาบแห่งนี้งดงามยิ่งนัก ให้ท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย...
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ (Cortina d’ Ampezzo) เมืองสกีรีสอร์ทที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเทือกเขาโดโลไมท์ (DOLOMITE) คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ สกีรีสอร์ท BEST OF THE ALPS เพียงแห่งเดียวของอิตาลีที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 สกีรีสอร์ทที่ดีที่สุดในโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

BOUTIQUE VILLA BLU CORTINA D’AMPEZZO หรือระดับเทียบเท่า 


คอร์ติน่า ดอมปาสโซ่ – วาลด์ เด ฟุเน่ – ออร์ติเซ่ – ขึ้นกระเช้า Alpe Di Siusi – โบลซาโน่

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชุมชน Val di funes หรือ Villnöß ชุมชนเล็ก ๆ ทางภาคตะวันตกของอุทยานโดโลไมต์ ประกอบไปด้วยหมู่บ้านเล็ก ๆ 6 หมู่บ้าน โดยมีชื่อเสียงจากการมีวิวทิวทัศน์ที่สวยที่ในเขต South Tyrol อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
 • ได้เวลาอันสมควร...นำท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) เมืองแห่งศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในแถบอุทยานโดโลไมท์ ที่อยู่ในหุบเขา มีเทือกเขาล้อมรอบสวยงามยิ่งนัก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บนเนินเขาที่เรียกว่า Alpe Di Siusi นำท่านชมวิวทิวทัศน์บนทุ่งหญ้า ราบเลียบบนภูเขา ที่ได้ขึ้นชื่อว่ากว้างใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสความงดงามอันประหลาด มหัศจรรย์ของดินแดนเทือกเขาโดโลไมท์ จากมุมสูงรอบด้าน ชมทัศนียภาพอันยิ่งใหญ่ของหุบเขา โตรกผา โดยมีเทือกเขา Sasolungo Mountain Range ที่มีรูปทรงประหลาดยอดเขาแหลมชันเป็นจุดเด่น อิสระให้ทุกท่านเพลิดเพลินกับอากาศอันบริสุทธิ์ วิวทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตา
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซ่าโน่ (Bolzano) เมืองที่ถือว่าเป็นประตูสู่ อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ (Dolomite Nation Park) เป็นเมืองหลวงของภูมิภาคทีโรลใต้
 • นำท่านเดิน ชมเมืองเก่า ชมวิหาร (Duomo) โบสถ์ (Chiesa dei Domenican) และอนุสาวรีย์ที่จัตุรัสกลางเมือง (Piazza delle Erbe) แถบถนนคนเดิน (Piazza Walther) และย่านอาเขตโบลซาโน อิสระท่านช้อปปิ้งจุใจไปกับแฟชั่นต่างประเทศและสินค้าที่ระลึกท้องถิ่น ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

FOUR POINT HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 


โบลซาโน่ – ซิร์มิโอเน่ – มิลาน

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เมืองน้อยแสนน่ารักเป็นเหมือนเกาะเล็ก ๆ เดินไปทางไหนก็เห็น ทะเลสาบกราด้า (Garda Lake) พอถึงเมืองก็จะเห็นกำแพงเมืองเก่า เดินลัดเลาะเข้าสู่ตัวเมืองเดินผ่าน ริมทะเลสาบกราด้า (Lakeside Walk) ขึ้นสู่ตัวเมืองด้านบนเป็นจุดชมวิวที่เห็นได้ทั้งเมือง...
 • นำท่านเดินเที่ยว ชมเมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) ลอดประตูกำแพงเมืองเก่าผ่าน ปราสาทเก่าแก่ประจำเมือง (Sirmione Peninsula) ทันทีที่เข้าสู่เขตเมืองเก่าท่านจะพบกับความสวยงามของเมือง ลานจัตุรัสเล็ก ๆ ในเมืองล้วนถูกล้อมรอบด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามดัดแปลงมาเป็นร้านค้า ร้านกาแฟร้านไอศกรีม และโรงแรมขนาดเล็กต่างก็แต่งแต้มสีสันได้สวยงามกลมกลืนเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยือนเมืองเก่าแห่งนี้...ให้ท่านได้เดินสำรวจและบันทึกภาพที่สวยงามของเมืองอย่างเต็มที่

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม
 • เดินทางเข้าสู่ลานจตุรัสบริเวณ มหาวิหารแห่งมิลาน หรือ มิลานดูโอโม (Duomo) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้างขึ้นด้วย หินอ่อนสีขาวในศิลปะแบบโกธิคใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปีปัจจุบันเป็นโบสถ์แคธอล์ลิกที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกและเป็นมหาวิหารใหญ่อันดับ 4 ของโลก สูง 157 เมตรกว้าง 92 เมตรเริ่มสร้างในปีค.ศ. 1386 ใช้เวลาก่อสร้าง นานถึง 500 ปีชมความงดงามยอดปราสาทที่มีปลายยอดแหลมกว่า 135 ยอด
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม สินค้าพื้นเมือง หรือของที่ระลึกต่าง ๆ ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

RADISSON BLU MILAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า 


มิลาน – สนามบินเมืองมิลาน

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • ให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันสมควร...
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิลาน เพื่อทำการเช็คอินและทำ TAX REFUND
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941

 


สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ

 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

8-18 OCT’19
110,000
25,000

         *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*