ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน
 • ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 11 วัน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : IAM-EU01
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 11 วัน 8 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 24 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 105,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 13-24 เม.ย. 62ทัวร์ยุโรป

ฝรั่งเศส  สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 11 วัน 8 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

 

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ขาออก อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเคาน์เตอร์ D16-19 สายการบินไทย

  กรุงเทพฯ – ปารีส (ฝรั่งเศส) – หอไอเฟล – ประตูชัย – ช้อปปิ้งชองป์ส เอลิเซ่ส์ – ล่องเรือบาโตมูซ

 • ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930
 • ถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รถโค้ชรอรับท่านแล้วเดินทางเข้าสู่ใจกลางมหานครปารีส
 • นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จัตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารีส
 • นำท่าน บันทึกภาพหอไอเฟล ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของกรุงปารีสได้อย่างสวยงาม หอไอเฟล ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ออกแบบโดย ท่าน กุสตาฟ ไอเฟล มีความสูงทั้งสิ้น 324 เมตร และยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของปารีส…
 • นำท่าน ถ่ายรูปกับประตูชัยอาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ สร้างในปี 1810 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดิ์นโปเลียน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระเดินเล่น ณ ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก
 • นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Cruise) เพื่อชมสถานที่สำคัญอันสวยสดงดงามทั้งสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ สถานที่และอาคารเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะควรค่าแก่การอนุรักษ์ อาทิเช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ และมหาวิหารนอตเทอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 จึงทำให้เมืองปารีสโดดเด่นมีชื่อเสียงขึ้นมาเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

  NOVOTEL CENTRE EIFFEL TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า


พระราชวังแวร์ซายส์ – ย่านมงมาร์ต – แกลลอรี่ลาฟาแยต

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้
 • นำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงต์มาร์ทร์ เป็นย่านที่อยู่บนหุบเขาสูง 130 เมตร ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง บนเขาเป็นที่ตั้งของโบสถ์ซาเครเกอร์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซียออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน ย่านมงต์มาตร์อยู่บนเนินเขาบนยอดเนินเป็นโบสถ์ซาเกรเกอร์ (Sacre Coeur) จัดเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามและโดดเด่นทีเดียว...
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

NOVOTEL CENTRE EIFFEL TOWER HOTEL หรือเทียบเท่า


ปารีส – แร็งส์ – ชมวังโต – มหาวิหารแร็งส์ – แม็ส

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ แร็งส์ (Reims) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถิ่นกำเนิดของแชมเปญ...
 • นำท่าน เข้าชมพระราชวังโต Palace of Tau พระราชวังที่มีความสำคัญต่อราชวงศ์ฝรั่งเศส
 • นำท่าน เข้าชมมหาวิหารแร็งส์ Reims Cathedral เป็นสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค
 • นำท่าน ถ่ายรูปกับประตูชัย ประจำเมืองแร็งส์ สิ่งก่อสร้างที่ถือได้ว่าเป็นอนุสาวรีย์ที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองแร็งส์ คนทั่วไปมักนิยมเรียกประตูแห่งนี้ว่า ประตูดาวอังคาร Mars Gate ได้เวลา
 • นำท่านแวะ ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ City Hall ที่มีความสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่คงความสวยงามในเมืองนี้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองแม็ส (Metz) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส
 • นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทสะพาน (Bridge Castle) ซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างครอบสะพานข้ามแม่น้ำแซย์ และเป็นปราสาทสะพานแห่งสุดท้ายที่ค้นพบในฝรั่งเศส ให้ท่านได้เก็บภาพปราสาทหินโบราณที่สร้างเป็นสะพานทอดข้ามแม่น้ำ...
 • นำท่าน เข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ในสไตล์โกธิค เป็นมหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สูงที่สุดในฝรั่งเศส
 • นำท่านเดินทางสู่ เพลซ ดาร์ แม็ส (Place d' Armes) อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1754-1788 เป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารสำคัญๆของเมือง อาทิเช่น ศาลาว่าการสไตล์นีโอคลาสสิค โรงแรม ตึกรัฐสภา และอื่นๆ...
 • นำท่าน แวะถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz) อดีตอาคารทางการทหารที่ปัจจุบันถูกใช้เป็นฮอลล์ คอนเสิร์ต (Concert halls) สร้างขึ้นในปี 1859 แล้วเสร็จในปี1864 และเปิดอย่างเป็นทางการในปี 1989 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในฮอลล์ คอนเสิร์ตที่สวยที่สุดในยุโรป...
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารมิวสิคบอกซ์ (Music Box) อาคารร่วมสมัยที่ออกแบบตัวอาคารได้อย่างอ่อนช้อย เป็นอีกหนึ่งอาคารสมัยใหม่ที่ออกแบบได้สวยงามยิ่ง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 NOVETEL METZ HOTEL หรือเทียบเท่า


แม็ส – สตราสบูร์ก – กอลมาร์ – อินเทอลาเก้น (สวิส)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองสตารสบูร์ก (Strasbourg) เมืองหลวงอันงดงามของแคว้น อัลซาส และปัจจุบันได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของแคว้น เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันในชื่อ เสียงของโบสถ์สไตล์โกธิคขนาดใหญ่ รวมถึงอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ที่สวยงามของเมืองแห่งนี้…
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ มหาวิหารแห่งเมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองเล็กที่มีคูคลองสายน้ำพาดผ่านจนขึ้นชื่อว่าเป็น “ลิตเติ้ลเวนิส” อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 เมืองโรแมนติกที่สุดในโลกอีกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งไร่ไวน์ชั้นดี มีความสวยงามด้วยธรรมชาติหุบเขาและไร่องุ่น...
 • นำท่านเดินเที่ยวชม ย่านตัวเมืองเก่า (Old Town) ชมสถาปัตยกรรมความเก่าแก่ของบ้านไม้เก่าแก่ที่สร้างในแบบเรอเนสซองส์ โดยอาคารเก่าหลายหลังถูกสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 15 ตื่นตาไปกับความงดงามของบ้านเรือนที่เรียงรายไปตามสองฝั่งคลองที่ดูงดงามอย่างลงตัว
 • แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์เซนต์มาร์ติน (St Martin's Church) โบสถ์คาทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นจากหินสีชมพูทั้งหลัง สร้างขึ้นในราวปี ค.ศ.1234-1365 ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองกอลมาร์ มีสถาปัตยกรรมโกธิคที่สวยงามโอ่อ่า…
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความ สำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอลันด์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

METROPOLE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


กรินเดอวาลด์ - Top of Europe ยุงค์ฟราวยอค - ลูกาโน่

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดอวาลด์ จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขายูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ JUNGFRAUBAHN ขึ้นพิชิตยอดเขายูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุต
 • เข้า ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

 • นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ำเส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน (Lauterbrunnen)...
 • นำท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกับหมู่บ้านเล็ก ๆ ในหุบเขาที่แยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านคือน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ำตกที่มีความสูง 300 เมตร และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป…
 • นำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์ สู่ สถานี Grutschalp…จากนั้นเปลี่ยนเป็นนั่งรถรางเพื่อไปยัง หมู่บ้านเมอเรน (Murren) หมู่บ้านชาเลต์สวิสที่ตั้งอยู่บนแนวเทือกเขาเอลป์
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริมทะเลสาบ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ADMIRAL LUGANO HOTEL หรือเทียบเท่า


ลูกาโน่ – เที่ยวเกาะเวนิส (อิตาลี) – จัตุรัสซานมาร์โค – ล่องเรือกอนโดล่า-เมสเตร้

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต เป็นแคว้นที่มีความมั่งคั่ง และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมมากที่สุดในประเทศอิตาลี อีกทั้งยังเป็นแคว้นที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย มีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่ต่ำกว่า 60 ล้านคนในทุก ๆ ปี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ Tronchetto ...
 • นำท่านข้ามสู่ เกาะเวนิส ความโด่งดังของ เวนิสมาจากเป็นเกาะที่มีลักษณะพิเศษคือ ไม่มีถนนให้รถยนต์วิ่ง ประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง ศูนย์กลางอยู่ที่จัตุรัสซานมาร์โค รายล้อมรอบจัตุรัสเป็นอาคารสถาปัตยกรรมแบบเวเนเชียนสไตล์ พระราชวังเก่า (PALAZZO DUCALE) เคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต เวนิสเคยรุ่งเรืองในยุคกลางและเป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งทะเลอาเดรียติก
 • นำท่านสัมผัสบรรยากาศแห่งเวนิสด้วยการล่องเรือพาย (นั่งลำละ 6 ท่าน) ล่องไปตามคลองน้อยใหญ่สลับด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สู่ แกรนด์คาแนล เป็นคลองที่กว้างที่สุดของเกาะ มีสะพานเรียลอัลโต้ทอดตัวข้ามสัญจรไปมา จิบกาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 1720 ปล่อยเวลาไปกับความงามท่ามกลางบรรยากาศอันแสนโรแมนติก
 • นำท่านนั่งเรือกลับสู่ฝั่งแผ่นดินใหญ่ที่ ท่าเรือตรอนเคตโต้…
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเมสเตร้ Gateway to Venice ในแคว้นเวเนโต้ ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

NOVOTEL MESTRE CASTELLANA HOTEL หรือเทียบเท่า


เมสเตร้ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเร้นซ์ – ดูโอโม่ – จัตุรัสซินญอเรีย – ฟลอเร้นซ์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า อันเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า เป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก ในแคว้นทอสคาน่า...
 • นำท่านชม หอเอนปิซ่า หอระฆังแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกในปี 1987 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Piazza Dei Miracoli และยังเป็น 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางอีกด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านออกเดินทาง เมืองฟลอเร้นซ์ ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกันที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งก่อนคริสต์กาล
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

GRAND MEDI TERRANEO HOTEL หรือเทียบเท่า


ฟลอเร้นซ์ – เซียน่า – ชมเมืองเซียน่า – โรม – นครวาติกัน – มหาวิหาร เซนต์ปีเตอร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซียน่า (Siena) เมืองที่ได้รับให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ระหว่างทางผ่านบริเวณที่ราบระหว่างเชิงเขา Monte Pisano ในแคว้น Tuscany ระหว่างทางผ่านเมืองน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขา ซึ่งในอดีตเป็นถิ่นที่อยู่ของชาว Etruscan...
 • นำท่านเดินเล่น ชมเมืองเซียน่า เยี่ยมชม จัตุรัสเปียซซ่า เดล คัมโป

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีท รัสกัน ที่อยู่มาตั้งแต่ครั้งก่อนคริสต์กาล จนกระทั่งโรมันเข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชั้นดี...
 • นำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน (Vatican City State) รัฐอิสระปกครองตนเองซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ชมความงดงามตระการตาและยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) สถาปัตยกรรมที่ล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลักเพียต้า (Pietà) ผลงานของศิลปินเอก มิเคลันเจโล (Michelangelo), เสาพลับพลา Fontana dei Quattro Fiumi ที่ออกแบบโดย จัน โลเรนโซ แบร์นินี (Gian Lorenzo Bernini) และยอดโดมขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

SHERATON RAMA HOTEL หรือเทียบเท่า


  สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินซี – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี (FCO)
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 971

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • การบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

13-23 เม.ย. 62
105,900
17,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*