ITALY SWISS FRANCE 9 DAYS
 • ITALY SWISS FRANCE 9 DAYS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : IAM-EU01-1-IT-CH-FR-9D6N
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 14 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 89,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 23-31 ธันวาคม 61ทัวร์ยุโรป

ITALY SWISS FRANCE 9 DAYS 
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)

เข้าชมเมืองหลวงแห่งคริสตจักร – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา
นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์
พักปารีส 2 คืน
 

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

โรม (อิตาลี) – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ –วิหารแพนธีออน โคลอสเซียม – จัตุรัสนาโวน่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิซ่า

 • ออกเดินทางสู่ กรุงโรม โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
 • เดินทางถึง สนามบินนานาชาติฟูมิชิโน่ ประเทศอิตาลี...หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว...
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครรัฐวาติกัน ประเทศเอกราช หรือ รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก...
 • นำท่านเข้าชมภายในของ มหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์ ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในนครรัฐวาติกัน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ของพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
 • นำท่านชม วิหารแพนธีออน ที่เก่าแก่ที่สุดของอิตาลี สถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่จากยุคโรมันที่มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,000 ปี
 • นำท่านแวะถ่ายภาพคู่กับ สนามกีฬาโคลอสเซียม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างเกือบสมบูรณ์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมโดยนับเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการสร้างขึ้นมาในสมัยอาณาจักรโรมัน ระหว่างทาง ท่านจะสามารถชมความงดงามสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของกรุงโรม

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับ น้ำพุจตุมหานที อันโด่งดังของกรุงโรม และ เสาโอเบลิสก์อียิปต์ สัญลักษณ์กลางจัตุรัส....นำท่านชม จัตุรัสเวเนเซีย Piazza Venezia จัตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ซึ่งมีอนุสาวรีย์ พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี ผ่านชม ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่าง ๆ...นำท่านชมความสวยงามของ น้ำพุเทรวี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม
 • นำท่านชม จัตุรัสเวเนเซีย Piazza Venezia จัตุรัสที่ยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงโรม ซึ่งมีอนุสาวรีย์ พระเจ้าวิคเตอร์ เอ็มมานูเอ็ลที่ 2 ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาของชาวอิตาลี ผ่านชม ระเบียงปาลาสโซ สถานที่ใช้กล่าวสุนทรพจน์ของมุสโสลินีในโอกาสต่าง ๆ...
 • นำท่านชมความสวยงามของ น้ำพุเทรวี่ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของกรุงโรม น้ำพุแห่งนี้ เริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง " Three Coins in the Fountain " นักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมน้ำพุแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า การโยนเหรียญลงไปแล้วจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง...
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านบันไดสเปน สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของกรุงโรม เป็นสถานที่นัดพบของหนุ่มสาววัยรุ่นของอิตาลีซึ่งในเขตบริเวณนี้เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโรมันที่สวยงามให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร...
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

Grand Duomo Hotel หรือเทียบเท่า


หอเอนเมืองปิซ่า – เวนิสเมสเตร้ – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค – สะพานถอนหายใจ – เมสเตร้

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ชม หอเอนเมืองปิซ่า 1ใน7 สิ่งมหัศจรรย์ (รวมนั่งรถSHUTTER BUS ) บริเวณจัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา หรือ กัมโป เดย์ มีราโกลี คือบริเวณที่ล้อมรอบด้วยกำแพงใจกลางเมืองปิซา ประกอบไปด้วยสิ่งก่อสร้างหลัก 4 อย่าง ได้แก่ มหาวิหารปิซา (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) และสุสาน (Camposanto) จัตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ในปี ค.ศ.1987 จตุรัสดูโอโมแห่งปิซา ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโก UNESCO ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชตโต้ เพื่อลงเรือเข้าสู่ เกาะเวนิส หนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี
 • นำท่านสู่ จัตุรัสซานมาโค ชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าวิคเตอร์เอมานูเอลที่ 2 บิดาของชาวอิตาเลียน...
 • จากนั้นแวะถ่ายภาพกับ สะพานถอนหายใจ สะพานแห่งสัญลักษณ์ ของเกาะที่เชื่อมต่อกับพระราชวังดอร์จ ชมความสวยงามของ พระราชวังดอร์จ อันเป็นทีประทับของเจ้าเมือง เวนิสในยุคที่ยังเป็นรัฐอิสระ ชมความสวยงามของ โบสถ์เซนต์มาร์ค ซึ่งเป็นโบสถ์แบบ ไบเซ็นไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก ประดับประดาด้วยโมเสกทองคำอันงดงาม...
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิด อาทิ Gucci ,Louis Vuitton ,Prada ,Bally ,Chanel หรือสินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อเครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วเป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน..ออกเดินทางกลับสู่ฝั่ง

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Plaza Venice Hotel  หรือเทียบเท่า


  เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารแห่งมิลาน – ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท -ลูเซิร์น (สวิส)

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) เมืองสำคัญในภาคเหนือของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่ในแคว้นที่ราบลอมบาร์ดีเป็น เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัด ให้เป็นเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน และ โรม...
 • นำท่านถ่ายภาพกับ มหาวิหารแห่งมิลาน หรือ มิลานดูโอโม (Duomo) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองซึ่งมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ ฟอกซ์ทาวน์เอาท์เล็ท (Fox Twon Outlet) ที่ถูกที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ พบกับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังหลากหลายกว่า160 ร้านค้าในราคาลดพิเศษ30%-70% มากกว่า250 ยี่ห้อดังทั้งแบรนด์อิตาลี และนานาชาติ
 • นำท่านเดินสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucern) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์…
 • นำท่านชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792
 • ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ เมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน
 • *** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง ***

Astoria Lucerne Hotel  หรือเทียบเท่า


ลูเซิร์น – กรินเดลวาลด์ – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – เลาเทอร์บรุนแน่น – อินเทอร์ลาเก้น

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อ      ปี คศ.2001  องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
 • นำคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้า ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร
 • นำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี Ice Palace ที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆ จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ควร พลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางลงจากเขา ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์อันงดงาม อีกด้านหนึ่งของ Top of Europe เปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค เพื่อเดินทางสู่สถานีสุดท้าย สถานีเลเทอร์บรุนเน่น
 • ชมความงดงามของ เมืองเลาเทอร์บรุนเนนวัลเล่ย์ (Lauterbrunnen Valley) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อีกด้วย...
 • นำท่านเดินชื่นชมความงดงามของ น้ำตกสโทบบาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองโดยน้ำตกมีความสูง ประมาณ 300 เมตร (1000 ฟุต) และเป็นหนึ่งในน้ำตกที่สูงที่สุดในยุโรป โดยภาพน้ำตกถูกพิมพ์ลงในแสตมป์ของสวิตเซอร์แลนด์มรช่วงทศวรรษที่ 1930
 • นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนตร์ไทย เรื่อง วันนี้ที่รอคอย ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯ อาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
 • ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการเดินเที่ยวชมเมือง***

City Oberland Hotel  หรือเทียบเท่า


  อินเทอร์ลาเก้น – ดีจอง (ฝรั่งเศส) – นั่งรถไฟ TGV – ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านข้ามแดนสู่ เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกว้าง ใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดังอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคาร บ้านเรือนสมัยเรอเนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลางซึ่งมีจุดเด่น คือการมุง หลังคาด้วยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
 • *** อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการขึ้นรถไฟ ***
 • นำท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส โดย รถไฟด่วน TGV หรือ Train A Grande Vitesse ด้วยความเร็วกว่า 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ หรือในชื่อทางการว่า THE GRAND LOUVRE เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ปิรามิดแก้ว ซึ่งเป็นทางเข้าหลักออกแบบโดยสถาปนิกเชื้อสายอเมริกัน – จีน..
 • นำท่านชื่นชม ภาพวาดโมนาลิซา ของเลโอนาร์โด ดาวินชี จิตรกรและสถาปนิก อัจฉริยะ ชาวอิตาเลียน ภาพวาดชวนพิศวงเนื่องมาจากรอยยิ้มอันเปี่ยมด้วยเลศนัยของนางที่อยู่ในภาพ จนทำให้ผู้คนวิจารณ์กันมากว่าแท้จริงแล้วโมนาลิซ่า คือใครกันแน่ เป็นบุรุษหรือสตรี...
 • จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ห้างดิวตี้ฟรี (Dutyfree) ที่ถูกที่สุดในปารีส

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Mercure La Defense Hotel   หรือเทียบเท่า


พระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ถนนชองป์เอลิเซ่

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเข้าชมภายใน พระราชวังแวร์ซายย์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีผลงานการสร้างสรรค์ที่ถือเป็นเลิศ ตามพระประสงค์ในพระเจ้าหลุยส์ที่14 กษัตริย์ผู้ทรงบุญยาธิการล้นฟ้าล้นแผ่นดินในราชวงศ์บูร์บอง เป็นพระราชวังอันทรงคุณค่า และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ พร้อมชมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก
 • นำท่าน ขึ้นลิฟท์สู่ ชั้น 2 ของหอไอเฟล เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบมหานครปารีส หอไอเฟลเป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์ เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส
 • นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ดตรงสู่ ประตูชัยนโปเลียน...
 • นำท่านชมและถ่ายรูปคู่กับ ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1836...
 • จากนั้นอิสระทุกท่านกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิด ณ ห้างสรรพสินค้าแกลอเรียลาฟาแยต (galeries Lafayette) 
 • ***อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง***

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Mercure La Defense Hotel หรือเทียบเท่า


สนามบินชาร์ลเดอร์โกล – กรุงเทพฯ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่ สนามบินชาร์ลเดอโกล เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำ TAX REFUND คืนภาษี
 • ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 931

กรุงเทพฯ

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

23 -31 DEC’18
89,900
19,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*