ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน
 • ออสเตรเลีย 6 วัน 4 คืน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : IAM-AUS01
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 12 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 67,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กรกฎาคม-สิงหาคม 62ทัวร์ออสเตรเลีย

เมลเบิร์น - ซิดนีย์

6 วัน  4 คืน

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

 • คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 เมลเบิร์น (ออสเตรเลีย) – เที่ยวชมเมืองเมลเบิร์น  

 • ออกเดินทางสู่ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 465
 • เดินทางถึง สนามบินทัลลามารีน (Tullamarine) นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พร้อมรับประเป๋าสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร

 • จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองเมลเบิร์น นครหลวงของรัฐวิคตอเรีย เมืองที่มีรถรางและสวนสาธารณะเจ้าของฉายา Garden City ชมสวนสาธารณะฟิตซรอย ตั้งชื่อตามท่าน ผู้ว่าการ เซอร์ชาร์ล ออกุสตุส ฟิตซรอย สวนแห่งนี้มีอายุเก่าแก่กว่า 150 ปี
 • จากนั้นเข้าสู่ ศูนย์กลางแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำมากมาย บนย่าน Bourke Street Mall และ Swanston Walk รวมทั้งห้างสรรพสินค้าเดวิดโจนส์ และไมเยอร์อีกด้วย

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

Mercure Welcome Melbourne หรือเทียบเท่า


  นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ – ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป

บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (Puffing Billy Steam Train) รถไฟเคลื่อนไปตามเส้นทางรถไฟสายเก่าอายุกว่า 100 ปี ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการขนถ่ายลำเลียงถ่านหินระหว่างเมือง และปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในงานการท่องเที่ยว ระหว่างทางผ่าน...
 • นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางจะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เกาะฟิลลิป (Phillip Island)ระหว่างเส้นทางผ่านไวน์เนอรี่ในเขตกิปส์แลนด์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรีย...
 • นำท่านเข้าสู่ เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพและเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่าง ๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิปนี้ ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก...
 • นำท่านสู่อัฒจรรย์บริเวณชายหาดซัมเมอร์แลนด์ เพื่อรอชมพาเหรดเพนกวินทุก ๆ เย็นเพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้า เป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่ได้มาเยือน

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

MERCURE WELCOME MELBOURNE หรือเทียบเท่า


เมลเบิร์น – ซิดนีย์ – ล่องเรือกัปตันคุ้ก – หาดบอนได – ซิดนีย์ทาวเวอร์

บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมลเบิร์น เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ นครซิดนีย์
 • ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ โดยสายการบิน Jetstar Airways เที่ยวบินที่ JQ506
 • เดินทางถึง สนามบินนครซิดนีย์...นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่าน ล่องเรือ Captain Cook Cruise ล่องเรือชมวิวทิวทัศน์ของอ่าวซิดนีย์ ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติของอ่าวที่สวยงามเป็นอันดับสองของโลก...
 • จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ หาดบอนได (Bondi Beach) แหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่เล่นกระดานโต้คลื่นของชาวออสซี่...
 • นำท่านเลาะเลียบเส้นทางริมอ่าว อาทิ Rose Bay, Double Bay ย่านหรูหราและราคาแพงของนครซิดนีย์ ไปชมเดอะแก๊ป ช่องแคบที่กั้นอยู่ระหว่างอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิค แล้วชมภาพอันงดงามของสะพานฮาเบอร์และโรงละครโอเปร่าที่สวยงามผ่านชมย่านที่ทำการสำคัญของรัฐนิวเซ้าท์เวลล์ แล้วบันทึกภาพอันงดงามที่ จุดชมวิวแมคควอรี่แชร์ ...
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซิดนีย์ทาวเวอร์ (Sydney Tower) ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในเมืองซิดนีย์ และสูงเป็นอันดับสองของประเทศ ที่นี่ท่านสามารถชมวิวของตัวเมืองซิดนีย์โดยรอบ อาทิ อ่าวฮาร์เบอร์บริดจ์ โรงละครซิดนีย์ โอเปร่าเฮ้าส์ ท่าเรือ อ่าวซิดนีย์ ฯลฯ และไม่ควรพลาดกับกิจกรรมท้าทายความกล้าสกายวอล์ค (Sky Walk) ด้วยการเดินชมวิวจากบริเวณระเบียงด้านนอกแบบไร้สิ่งใดกั้น...
 • จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในห้าง DAVID JONE, MYER, Queen Victoria Building ห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่และหรูหรา และมีเวลาให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกและสินค้าที่ผลิตในออสเตรเลีย อาทิ ตุ๊กตาโคอาล่า, จิงโจ้, แมคคาเดเมีย , ช็อคโกแลต ,โอปอล , เป๋าฮื้อกระป๋องที่ร้าน Tax Free

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

TRAVELODGE HOTEL หรือเทียบเท่า


  ซิดนีย์ – โคอาล่า พาร์ค – บลูเมาเท่น – ซีนิกเวิลด์

บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์พื้นเมืองโคอาล่า พาร์ค (Koala Park) ที่ท่านจะได้สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์พื้นเมืองอาทิ จิงโจ้, วอลลาบี้, วอมแบต, โคอาล่า เป็นต้น ซึ่งสัตว์เหล่านี้ล้วนแต่มีอยู่เฉพาะในทวีปออสเตรเลียเท่านั้น
 • ชมการสาธิตวิธีการตัดขนแกะ (Outback) เริ่มจากการต้อนแกะด้วยสุนัข, การแยกฝูงแกะ, การตัดขนแกะที่มีทั้ง 2 ขั้นตอนแบบเก่าและใหม่ ที่จะสร้างความเพลิดเพลินใจให้กับท่าน ตลอดจนการนำเอาผลผลิตมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ ครีมลาโนลิน, ขนแกะ หรือ ใยแกะ เป็นต้น

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเมาเท่น (Blue Mountains) เปรียบเสมือนเจ้าหญิงแห่งหุบเขาสีน้ำเงิน เอคโค่พอยท์ จุดชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ที่เคยต้อนรับการมาเยือนของควีนส์อลิซาเบท ประติมากรรมแห่งธรรมชาติของทรีซิสเตอร์ ที่มีตำนานเกี่ยวกับหญิงสาวสามพี่น้องต้องคำสาปให้กลายเป็นภูเขา เข้าสู่อาณาจักรของซีนิกเวิลด์ (Scenic World) ในหุบเขาเจมิสันแวลเล่ย์ 1.(Skyway) นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวทิวทัศน์ 360 องศา และน้ำตกคาทูมบ้า (Katoomba Fall) 2.(Railway) นั่งรถแทรมที่ชันที่สุดในโลกลงสู่เบื้องล่างของหุบเขาบลูเมาเท่น ซึ่งในอดีตเป็นเหมืองถ่านหิน 3.(Cableway) กระเช้าลอยฟ้า พาท่านกลับสู่สถานี เบื้องล่างปกคลุมไปด้วยป่าร้อนชื้น จนได้เวลาอันสมควร...
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ซิดนีย์

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

TRAVELODGE HOTEL  หรือเทียบเท่า


สนามบินซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่ สนามบินซิดนีย์ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
 • ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG476
 • เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

24-29 ก.ค. 62
67,900
15,000
01-06 ส.ค.62
67,900
15,000
6-11 ส.ค.62
67,900
15,000
7-12 ส.ค.62
67,900
15,000
9-14 ส.ค.62
67,900
15,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*