แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ
 • แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : HT-IND03
 • สายการบิน : Air india(AI), Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 9 วัน 6 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 24 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : มีนาคม-พฤษภาคม 62ทัวร์อินเดีย 

แคชเมียร์ ทัชมาฮาล ชัยปุระ 
9 วัน 6 คืน
โดยสายการบิน Air India (AI)

  กรุงเทพฯ – เดลี – อัครา

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 10 แถว W เคาน์เตอร์สายการบิน Air India เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI 333
 • ถึงสนามบินนานาชาติอินธิรา คานธี เมืองเดลลี ประเทศอินเดีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้น นำท่านชม วัดอัครชาดาม (AKSHARDHAM TEMPLE) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบฮินดูที่มีขนาดใหญ่สร้างขึ้นโดย Pramukh Swami Maharaj ผู้นำนิกาย Swami Narayan ของศาสนาฮินดู เป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับอารยะธรรมอินเดีย และมีการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะต่างๆ
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอัครา (AGRA) เมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งของประเทศอินเดียเคยเป็นศูนย์กลางการปกครองของอินเดียสมัยราชวงศ์โมกุล สลับกันกับเมืองเดลี และเป็นสถานที่ตั้งของทัชมาฮาล เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ 

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

Ramada Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  อัครา (ทัชมาฮาล - อัคราฟอร์ท) – ชัยปุระ

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่าน ชมอนุสรณ์สถานแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมุนา สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว และหินทรายแดง ประดับประดาด้วยรัตนชาติหลากหลายชนิด ใช้เวลาในการสร้างถึง 22 ปี เพื่อแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์ซาจาร์ฮาล
 • นำท่านชม อัคราฟอร์ท (AGRA FORT) ห่างจากทัชมาฮาลประมาณ 3 กิโลเมตรเป็น พระราชวังที่ยิ่งใหญ่สร้างขึ้นโดยใช้เวลาที่ยาวนานถึงสามยุคของกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมกุล

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือนครสีชมพู (ระยะทาง 235 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชม.) ระหว่างทางแวะชม วังฟาติเปอร์สิกรี (Fatehpur Sikri) อดีตเมืองหลวงของจักรวรรดิโมกุล ระหว่างปี ค.ศ. 1571-1585 เมืองที่พระเจ้าอัคบามหาราช ทรงสร้างขึ้นเพื่อหวังจะให้เป็นเมืองหลวงใหม่แต่เนื่องจากเป็นเมืองที่ ไม่มีแม่น้ำไหลผ่านทำให้แห้งแล้ง จนไม่สามารถอยู่ได้จึงได้ทิ้งเมือง และย้ายไปตั้งเมืองหลวง ณ นครอัครา แต่ถึงเมืองจะทิ้งร้างไว้นานก็ยังคงหลงเหลือความงดงามและท่านจะได้เห็นแนวความคิด ที่จะรวมทุกศาสนาเป็นหนึ่งเดียวของพระเจ้าอัคบามหาราช
 • จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองชัยปุระ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

Golden Tulip Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  ชัยปุระ – เดลี

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม เมืองชัยปุระ (Jaipur) หรือนครแห่งชัยชนะ คนอินเดียเรียกเมืองนี้ว่า ไจปูร์ หรือ ไจเปอร์ ท่านมหาราชาไสว ชัย สิงห์ ที่ 2 (Sawai Jai Singh II) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1728 เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ออกแบบวางผังเมืองได้สวยงาม ชัยปุระเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน ได้ชื่อว่า นครสีชมพู (Pink City)
 • ชม ฮาวามาฮาล (Hawa Mahal) หรือ พระราชวังแห่งสายลม (Palace of the Winds) สัญลักษณ์สำคัญของเมืองชัยปุระ และเป็นจุดขายของเมืองที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาถ่ายรูป สร้างขึ้นโดย มหาราชา ไสว ประตัป ซิงห์ (Maharaja Sawai Pratap Singh) ในปี ค.ศ. 1799 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบราชปุตด้วยหินทรายสีชมพู ที่ถอดแบบมาจากรูปทรงของมงกุฎพระนารายณ์
 • พาท่านไปชม ป้อมแอมเบอร์ (Amber Fort) และ พระราชวังแอมเบอร์ (Amber Palace) ที่สวยงามตระการตาและยิ่งใหญ่อยู่บนยอดเขา รอบด้านมีกำแพงบนเขาคล้ายกำแพงเมืองจีน พระราชวังแอมเบอร์ เป็นเมืองหลวงโบราณของรัฐชัยปุระ สร้างขึ้นโดย มหาราชา มัน ซิงห์ (Maharaja Man Singh) เมื่อปี ค.ศ. 1592

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านชม พระราชวังหลวง (City Palace) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง 1 ใน 7 ของใจกลางเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยมหาราชา ชัย ซิงห์ และต่อเติมกันเรื่อยมา เป็นสถาปัตยกรรมแบบราชสถาน ที่แสดงถึงลักษณะของศิลปะแบบโมกุลผสมผสานกับศิลปะแบบชัยปุระ นิยมใช้หินอ่อนแกะสลักลวดลายประณีตบรรจง อาทิ ลายนกยูง, ดอกไม้ และพระพิฆเนศได้อย่างอ่อนช้อยงดงาม พระราชวังแห่งนี้เป็นที่ประทับของมหาราชาองค์ปัจจุบัน
 • นำท่านเดินทางกลับ กรุงเดลี (Delhi)

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

Radisson Blu Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  เดลี – ศรีนาคา – พาฮาลแกม

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นทำการเช็คเอาท์ ออกจากที่พัก และนำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบินฯ
 • ออกเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา (SRINAGAR) เมืองหลวงของแคว้นจัมมูและแคชเมียร์ โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 825
 • เดินทางถึงสนามบินศรีนาคา

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาแกะ หรือ พาฮาลแกม (PAHALGAM) ห่างจากเมืองศรีนาคาไปทางทิศตะวันออกประมาณ 87 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เป็นชุมทางที่คนท้องถิ่นใช้เป็นเส้นทางเข้าสู่เมืองจัมมูและเดลีด้วย

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hilltop Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า


  พาฮาลแกม – ศรีนาคา

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ท่านสามารถเดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่านสามารถ ขี่ม้าแคระ (มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และ หมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์ เส้นทางการขี่ม้าอาจแตกต่างไปตามฤดูกาล บางช่วงอาจเป็นเส้นทางไต่เขาสูงชัน สำหรับคนกลัวความสูงโปรดพิจารณาก่อนตัดสินใจว่าจ้าง การขี่ม้าจะใช้เวลาไป - กลับประมาณ 1-2 ชั่วโมง
 • จากนั้น นำท่าน ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น พรมแคชเมียร์ ผ้าคลุมไหล่ ฯลฯ

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองศรีนาคา (SRINAGAR)
 • นำท่านเดินทางไปชม สวนโมกุล ที่ตั้งอยู่รอบทะเลสาบดาล ชม สวนชาลิมาร์ (SHALIMAR GARDEN) ก่อสร้างโดยจักรพรรดิ JEHANGIR เพื่อภรรยาของเขา Nur Jehan สวนชาลิมาร์ เป็นสวนดอกไม้ที่สร้างขึ้นสมัยราชวงศ์โมกุลในเมืองศรีนาคา แคชเมียร์ เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบสมัยของราชวงศ์โมกุลเนื่องจากภูมิอากาศเย็นเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้ดอกไม้ จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อนของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต
 • ชม สวนนิชา (NISHAT GARDEN) เป็นสวนที่ใหญ่ที่สุด มีต้นเมเปิลอายุกว่า 400 ปี ต้นปอปลาร์ ต้นทิวลิป และ ดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล ตั้งอยู่บนฝั่งของทะเลสาบดาลมีภูเขา ZABARWAN ตั้งเป็นฉากหลัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรจากถนนเลียบฝั่งทะเลสาบ นี่คือ “สวนแห่งความสุข” มีวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบที่งดงามและหิมะบนยอดเขาของเทือกเขา PANJAL ซึ่งตั้งตระหง่านไปทางทิศตะวันตกของหุบเขา

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

Khyber Group of Houseboat ในทะเลสาบดาล


  ศรีนาคา-กุลมาร์ค-ศรีนาคา

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้น ออกเดินทางสู่ กุลมาร์ค (GULMARG) (โดยรถ 4WD โตโยต้า อินโนว่า คันละ 4 ท่าน) ชาวแคชเมียร์กล่าวขานว่า Meadow of Flower หรือ ทุ่งหญ้าแห่งดอกไม้ เป็นเส้นทางที่มุ่งสู่ชายแดนปากีสถาน ระยะทาง 56 กิโลเมตรจากศรีนาคา  

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านขึ้น เคเบิลคาร์ เฟส 1 (กระเช้าลอยฟ้า หรือกอนโดล่า) ไปจนถึงยอดเขากุลมาร์ค ระหว่างทางขึ้นสู่ยอดเขากุลมาร์ค ท่านจะพบเห็นหมู่บ้านยิปซีในเบื้องล่าง ซึ่งจะอพยพไปอยู่ที่เมืองจัมมูในช่วงฤดูหนาว จะกลับมาอยู่อาศัยในช่วงฤดูร้อน เมื่อถึงยอดเขากุลมาร์คถ้าหากฟ้าเป็นใจไม่มีหมอก จะทำให้ท่านได้ถ่ายรูปกับทิวทัศน์ภูเขาที่บางยอดยังมีหิมะปกคลุมสวยงามในทุกทิศทาง (ท่านสามารถเล่นสกีได้ระหว่างช่วงฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ มี.ค.-เม.ย.) รวมถึงยอดเขา K2 ที่สูงเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เรสต์
 • จากนั้น อิสระให้ท่านถ่ายรูปทิวทัศน์ของภูเขาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
  กิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์ การนั่งเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อยให้ลื่นไหลลงมา (ค่าเลื่อนไม่รวมในราคาทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์)
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับศรีนาคา
 • นำท่านชม จามามัสยิด (JAMA MASJID) ซึ่งสร้างเป็นครั้งแรกในสมัยสุลต่านสิคานเดอร์และบูรณะต่อมาอีกหลายสมัย เป็นมัสยิดที่สร้างด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมแบบจีนและเนปาล ด้วยหลังคาทรงสี่เหลี่ยม ภายในมีเสาที่ตัดจากต้นซีดาลทั้งต้น กว่า 300 ต้น เรียงรายอยู่ (ท่านสามารถทำบุญและบริจาคช่วยทำนุบำรุงสถานที่ได้ก่อนเข้าชม)
 • ได้เวลาอันสมควรก่อนกลับที่พัก ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ที่ตลาดใกล้ๆ กับมัสยิด เช่น ผ้าพันคอ รองเท้าสไตล์อินเดีย ฯลฯ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร 

Khyber Group of Houseboat ในทะเลสาบดาล


  ศรีนาคา–โซนามาร์ค-ศรีนาคา

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ โซนามาร์ค (SONAMARG) ซึ่งจะพบทิวทัศน์ที่น่าตื่นเต้นตามทางที่ไต่ความสูงขึ้น พร้อมทิวทัศน์ของชาวชนบทแคชเมียร์ ความสูงไล่ขึ้นไปถึงระดับ 3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระยะห่างจากศรีนาคา 96 กิโลเมตร และมีเทือกเขาหิมาลัยเป็นฉากหลัง ที่เรียกขานตามท้องถิ่นว่า ทาจิวาส ภูเขาซึ่งปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดปี มีแม่น้ำสินธุ ลดเลี้ยวผ่านหุบเขาในอีกฟากของถนน “โซนามาร์ค” เป็นสถานีเริ่มต้นที่จะมุ่งหน้าไปยังลาดัคห์ หรือชื่อ “ประตูสู่ลาดัคห์”

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • ท่านสามารถเดินชมธรรมชาติสัมผัสอากาศที่หนาวเย็น ชมวิวภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนจนแสบตา และสองฝากฝั่งถนนที่เต็มไปด้วยธารน้ำแข็ง ถนนบางช่วงต้องตัดผ่านช่องน้ำแข็งขนาดใหญ่ ที่นี่จะมีกิจกรรมแบบแคชเมียร์ให้ท่านได้ลองหาประสบการณ์ การนั่งเลื่อน (มีคนลาก) สู่เนินหิมะด้านบนจากนั้นปล่อยให้ลื่นไหลลง ลงมา (ค่าเลื่อนไม่รวมในราคาทัวร์ โปรดสอบถามรายละเอียดจากหัวหน้าทัวร์)
 • สำหรับท่านที่หลงใหลในธรรมชาติ สามารถขี่ม้าชมความงามของกราเซียร์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น (ค่าขี่ม้าไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์)
 • ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับศรีนาคา

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ บนเรือบ้าน และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Khyber Group of Houseboat ในทะเลสาบดาล


ศรีนาคา-เดลี

 • นำท่าน ล่องเรือสิคารา (เรือพายแบบแคชเมียร์) ในทะเลสาบดาล ให้ท่านได้ชื่นชมทัศนียภาพของเทือกเขาที่ล้อมรอบทะเลสาบ นกนานาชนิด พืชดอกไม้น้ำ ทะเลสาบใสสวยงาม (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 1 ชม.)

บริการอาหารมื้อเช้า ณ บ้านเรือที่พัก

 • ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบินเมืองศรีนาคา
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเดลี โดยสายการบิน แอร์อินเดีย เที่ยวบินที่ AI 826
 • เดินทางถึงสนามบินเดลี จากนั้นชม เมืองเดลีใหม่ มีความใหม่ตามวัฒนธรรมอังกฤษ เมืองหลวงของประเทศอินเดีย ชมศิลปะการก่อสร้างเมืองที่อังกฤษได้สร้างและมีการวางผังเมืองที่ทันสมัย และสวยงามตามวัฒนธรรมของอังกฤษและติดอันดับหนึ่งในนครหลวงของโลก ผ่านชมประตูชัยอินเดีย หรือ “India Gate” หรือประตูเมืองอินเดีย เป็นสิ่งก่อสร้างมีลักษณะคล้ายคลึง L’ Arc de Triomphe ของฝรั่งเศส มีความมุ่งหมายให้เป็นอนุสรณ์แก่ทหารที่พลีชีพในสงครามครั้งสำคัญๆ ของอินเดีย ผ่านชมตึกที่ทำการของคณะรัฐบาลราษฎร์ปติภวัน (Rashtrapati Bhavan) หรือทำเนียบประธานาธิบดีของอินเดีย ตั้งอยู่ที่ต้นถนน Rajpath
 • หลังจากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ตลาดจันพาธ ซื้อของฝากคนน่ารักที่บ้าน

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย Ego Thai จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

Radisson Blu Hotel โรงแรมมาตรฐาน 4 ดาว หรือเทียบเท่า


เดลี-กรุงเทพฯ

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • หลังอาหาร เก็บสัมภาระ นำท่านเช็คเอาท์ ออกจากโรงแรม และนำท่านเดินทางต่อไปยังสนามบิน เพื่อทำการตรวจเอกสารในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Air India เที่ยวบินที่ AI 332
 • รับประทานอาหารกลางวันบนเครื่อง แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • เดินทางถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ / กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ

 อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

23 -31 มี.ค.62
45,900
7,900
12 – 20 เม.ย.62
45,900
7,900
13 -21 เม.ย.62
45,900
7,900
1 – 9 พ.ค.62
45,900
7,900

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*