EUROPE HOT PRO : CA3
 • EUROPE HOT PRO : CA3

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : GH-BENELUX36-GO3CDG-CA003
 • สายการบิน : Air China (CA)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 45,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ธันวาคม 61 - มีนาคม 62EUROPE HOT PRO : CA3

ฝรั่งเศส – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์ – เยอรมนี

8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินแอร์ไชน่า (CA)

   กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิรต์

 • คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินแอร์ ไชน่า (CA) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่เฉินตู โดยเที่ยวบินที่ CA 472
 • เดินทางถึง สนามบินเฉินตู แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

  เฉินตู – ปารีส – ก็อง – อนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลก – โบสถ์เซนต์ปิแอร์ – โบสถ์บุรุษ – มงต์แซงต์มิเชล – แซ็ง มาโล

 • ออกเดินทางสู่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบิน CA 457
 • ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร 
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองก็อง (Caen) ซึ่งเป็นเมืองสำคัญของแคว้นนอร์ม็องดี ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับอนุสรณ์สถานแห่งสงครามโลก (Memorial de Caen) เป็นสถานที่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ดีที่สุดในฝรั่งเศส
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับโบสถ์เซนต์ปิแอร์ (St pierre Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมอันผสมผสานระหว่างศิลปะโกธิคในสมัยต่างๆ และศิลปะสมัยเรอแนสซองค์
 • นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์บุรุษ (Abbaye aux Hommes) เป็นโบสถ์ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 เช่นเดียวกับปราสาทเมืองก็อง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • นำท่านสู่ มงต์แซงต์มิเชล (Mont Saint-Michel) เดินทางขึ้นสู่ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ตั้งอยู่บนฐานหินแกรนิตขนาดใหญ่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับ 3 ของฝรั่งเศส รองลงมาจากหอไอเฟล และพระราชวังแวร์ซายน์ และยังได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกอีกด้วย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (หอยเอสคาโก้)

  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE FRONT DE MER หรือเทียบเท่า


แซ็ง มาโล  – ปารีส – ถนนชองป์เชลิเช – หอไอเฟล – ประตูชัย – อิสระช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่มหานครปารีส (Paris) มหานครอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส (France) ดินเเดนแห่งแฟชั่นและน้ำหอม เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
 • นำท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส
 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
 • นำท่านถ่ายภาพเป็นสุดประทับใจกับหอไอเฟล (Tour Eiffel)  หอคอยโครงสร้างเหล็กประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ 1889 สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ที่บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร่ หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • นำท่านสู่ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม
 • นำท่านเลือกซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) สินค้าแฟชั่นมากมาย หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น นาฬิกายี่ห้อดัง

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม BEST WESTERN PLUS PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า


ปารีส - บรัสเซล – อนุสรณ์อะโตเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ – เมเนเก้นพีส – อิสระช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม(Belgium) สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้

 • นำท่านถ่ายรูปกับอนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) เป็นสถาปัตยกรรมลูกเหล็กทรงกลม ชึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปโครงสร้างอะตอมที่ขยายใหญ่หลายล้านเท่าและสร้างขึ้นเป็นหอแสดงนิทรรศการระหว่างงาน Expo ปี 1958

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสกลางเมืองจัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place)  เป็นลานกว้างล้อมรอบทั้งสี่ด้านด้วยตึกโบราณ เป็นอาคารสไตล์บารอก ไม่ว่าจะเป็นศาลาว่าการเมือง พิพิธภัณฑ์ประจำเมือง อาคารของสมาคมอาชีพต่างๆ

 • นำท่านชมและถ่ายรูปกับเมเนเก้นพีส (Manneken Pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปเด็กชายยืนฉี่ ซึ่งจะเป็นจุดเด่นในย่านจัตุรัสกรองด์ปลาซที่ซึ่งมีผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม GRESHAM BELSON BRUSSEL หรือเทียบเท่า


บรัสเซล – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

 • นำท่านชมเมืองอัมสเตอร์ดัมโดยการล่องเรือ (Lovers Canal Cruises) ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17
 • นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงาน และท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น Rolex, Panarai, Tag Heuer, IWC, Piaget, Longines, Omega, Tissot, Cartier, Breitling, Chopard, รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง Gucci, Diesel, DKNY, Chanel, Swatch ฯลฯ
 • นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าแฟชั้นที่บริเวณจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) อันเป็นศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอร์ดัมที่มีสถานที่สำคัญต่างๆตั้งอยู่มากมาย

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม VAN DER VALK BREUKELEN หรือเทียบเท่า


  โคโลญ – มหาวิหารโคโลญ - แฟรงค์เฟิร์ท – จตุรัสโรเมอร์

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี

 • นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ นำท่านเที่ยวชมเมืองโคโลญ (Cologne) นำท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) ซึ่งเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

 • นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ
 • ชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลำโพงประเทศไทย ครั้งเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5
 • นำท่านชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำ

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม MERCURE FRANKFURT ESCHBORN หรือเทียบเท่า


  แฟรงก์เฟิร์ต – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CA 432


  กรุงเทพ

 • เดินทางถึงสนามบินเฉินตู เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
 • ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบินที่ CA 471
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

12-19 ธ.ค. 61
45,900
6,900
9-16 ม.ค. 62
45,900
6,900
6-13 มี.ค. 62
45,900
6,900
13-20 มี.ค. 62
45,900
6,900

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*