SOUTH ISLAND [MFM – FOX]
 • SOUTH ISLAND [MFM – FOX]

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : GB-NZ36
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 13 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 93,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 24 - 30 กรกฎาคม 61ทัวร์นิวซีแลนด์

 SOUTH ISLAND [MFM - FOX]

7 วัน 5 คืน

โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

   สนามบินสุวรรณภูมิ – อ๊อคแลนด์

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3-4  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่อ๊อคแลนด์โดยสายการบิน ไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่  TG 491(ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 11 ชม.)


  ซิดนีย์ – ควีนส์ทาวน์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่า + ลูท พร้อมทานบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ็อบส์พีค

 • เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านการเอ๊กซเรย์ ตรวจกระเป๋าที่ถือขึ้นเครื่อง (HAND CARRY)
 • ออกเดินทางสู่ควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ NZ 623 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชม.)
 • เดินทางถึงเมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ นำท่านผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
 • นำท่าน นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นสู่ "ยอดเขาบ๊อบส์พีค" สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ในมุมสูง มองเห็นทะเลสาบวาคาทีปูและอาคารบ้านเรือนอยู่ด้านล่าง ยอดเขาสูง และท้องฟ้าสีสวย ชมทัศนียภาพบนยอดเขาบ๊อบส์พีค เทือกเขารีมาร์คเคเบิ้ล ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนังในภาพยนตร์เรื่องเดอะลอร์ดออฟเดอะริง และยังเป็นเทือกเขาที่มีชื่อเสียงในด้านสกีรีสอร์ทของบริเวณเกาะใต้
 • !!! ฟรี ให้ท่านได้นั่งกระเช้ากอนโดล่า ชมวิวบนยอดเขาบ๊อบพีค และสนุกสนานกับการเล่นลูท !!!

 รับประทานอาหารค่ำ แบบบุฟเฟต์ บนยอดเขาบ๊อบพีค

 NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า


   ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือมิวฟอร์ด ซาวด์ – ควีนส์ทาวน์

 รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม

 • ออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยผ่านทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขต อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ
 • ชมความงามที่สร้างโดยธรรมชาติทะเลสาบ MIRROR LAKE ทะเลสาบที่ใสราวกระจก เป็นทะเลสาบที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา ซึ่งเป็นวิวอยู่เบื้องล่าง และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM

 รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์บนเรือ พร้อมล่องเรือสำราญมิลฟอร์ด ซาวด์

 • สัมผัสความงามของธรรมชาติโดยรอบ ชมฟยอร์ด ซึ่งเกิดจากจากเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ประกอบกับบรรยากาศเย็นจากขั้วโลกใต้ และสายน้ำกัดเซาะ ส่งผลให้เกิดเป็นชายฝั่งเว้าแหว่ง ทำให้เกิดทัศนียภาพอันงดงามบริเวณชายฝั่ง ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร สไตล์เกาหลี

 NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า


  ควีนส์ทาวน์ – แอร์โร่ทาวน์ – ชมการกระโดดบันจี้ - ชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ - อิสระช้อปปิ้ง

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็กๆ ครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองเหมืองทอง และทุกวันนี้ก็ยังคงมีทองอยู่ในลำธารข้างๆ เมืองในตัวเมืองมีอาคารโบราณ เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดให้ชมถึงประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ในสมัยนั้นที่น่าสนใจ
 • นำท่านชมการกระโดดบันจี้ (bungy jump) พลาดไม่ได้เมื่อมาที่ควีนส์ทาวน์ กับการการกระโดดบันจี้จัมป์ กิจกรรมชวนหวาดเสียวอันเลื่องชื่อของนิวซีแลนด์ ถือเป็นกีฬายอดนิยมเพื่อวัดใจคนกล้า โดยมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที ซึ่งเมืองควีนส์ทาวน์ถือเป็นต้นกำเนิดของการกระโดบันจี้จัมป์ที่โด่งดังไปทั่วโลก
 • ผ่านชมการเล่นเรือเร็วช็อตโอเวอร์ ( Shotover Jet ) เป็นเรือแล่นด้วยความเร็วสูงไปตามแม่น้ำ ช็อตโอเวอร์ ท่ามกลางเกาะแก่งและโขดหิน ค่อนข้างคดเคี้ยวไปมาและหมุน360องศา มีการเหวี่ยงคล้าย บานาน่าโบ๊ท เพียงแต่ไม่ร่วงลงน้ำ ดูน่าตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าที่อื่น เพราะเป็นต้นตำรับของเรือเจ็ท

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)

 • จากนั้นอิสระให้ท่านชมเมือง และ ช้อปปิ้งสินค้าจากย่านตัว เมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งถือเป็นเมืองชื่อดังของประเทศเป็นเมืองท่องเที่ยว และเป็นเมืองแห่งกิจกรรมท้าทายความหวาดเสียวอันดับหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวต่างๆๆจะต้องเดินทางมาที่นี่ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจาดตัวเมือง “ควีนส์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเยงของชาว นิวซีแลนด์
 • มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าจาดตัวเมือง “ควีนส์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของชาว นิวซีแลนด์ และชาวต่างประเทศ ถ่ายภาพ กับมุมสวยๆๆ อาทิ ร้านของหวาน รีมาร์ค เคเบิ้ล หอนาฬิกา เป็นต้น **
 • สมควรแก่เวลาพบกัน ณ จุดนัดหมาย เพื่อเดินทางไปรับประทานอาหารเย็น**

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)

 NOVOTEL QUEENSTOWN LAKESIDE HOTEL หรือเทียบเท่า


  ควีนส์ทาวน์ – วานากา – ฮาส – ฟ๊อกซ์ กลาเซียร์

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองวานากาเมืองเล็กๆศูนย์กลางของเกาะใต้ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวานากา ที่มีทิวทัศน์แสนงดงามมากแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ ประดับประดาไปด้วยพืชพรรณสีสันสดใส ทั้ง แดง ส้ม แสด ทอง ชมพู ตัดกับสีฟ้าสดของท้องฟ้าใส และสีใสๆของน้ำแห่งทะเลสาบ แลดูงดงามราวกับภาพวาดของผลงานศิลปินเอกชั้นครู
 • เที่ยวชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานากาอันงดงาม ระหว่างทาง ผ่านชมโลกปริศนา PUZZLING WORLD เป็นโลกแห่งสิ่งแปลกประหลาดที่น่าสนใจ ซึ่งภายในประกอบด้วยของเล่นน่าพิศวง เช่น เขาวงกตสไตล์ใหม่, ห้องภาพลวงตา, ศูนย์กลางปริศนา, กิฟท์ช็อป และสถาปัตยกรรมสุดพิสดาร เป็นอีกแห่งที่นักถ่ายรูปไม่ควรพลาด

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่เมืองฟร้านซ์ โจเซฟเพื่อ ชมธารน้ำแข็งฟ๊อกกลาเซียร์ ธารน้ำแข็งอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในเวสต์แลนด์เนชั่นแนลปาร์กนั่นคือ ธารน้ำแข็งฟ็อกซ์หรือฟ๊อกซ์กลาเซียร์ มีความสวยงามอยู่ในเขตป่าฝน พบกับความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งที่เคลื่อนลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังคงเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุด ธารน้ำแข็งนี้สีขาวระยิบระยับ สลับกับสีเขียวมรกตอันงดงาม

 รับประทานอาหารค่ำแบบเวสเทิร์น

 SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF HOTEL หรือเทียบเท่า


   โฮกิติกะ – รถไฟทรานซ์อัลไพน์ - ไคร้สท์เชิร์ช

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • จากนั้นนำท่าน ชมเมืองโฮกิติกะ เมืองเล็กๆตั้งอยู่ริมทะเลเป็นศูนย์กลางทางการค้าของฝั่งตะวันตกในสมัยก่อน มีหอนาฬิกาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นเมืองที่มีความชำนาญ เรื่องศิลปะและศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ซึ่งมีความสำคัญด้านจิตวิญญาณเป็นอย่างมากสำหรับชาวเมารี

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นเดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส ARTHUR’S PASS สถานีระหว่างทาง
 • จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟ ทรานซ์อัลไพน์ เอ็กซ์เพรส ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปเป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆ ถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงาม ของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะและต้นไม้หลากสีเปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุดสลับกับภูเขาเขียวขจี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษเป๋าฮื้อทะเลใต้เสิร์ฟพร้อมไวน์แดง

 NOVOTEL CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า


  สนามบินไคร้สท์เชิร์ท ( แวะเปลี่ยนเครื่อง) - สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ - สนามบินสุวรรณภูมิ

 • ออกเดินทางกลับสู่ สนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ โดยสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NZ 534
 • เดินทางถึงสนามบินคิงฟอร์ดสมิทธ์ ประเทศออสเตรเลีย แวะเปลี่ยนเครื่อง เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แควนตัสแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 492
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

24-30 ก.ค.61
93,900
15,900

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*