BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)
 • BRISBANE – GOLDCOAST (FREE DAY)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : GB-AUS07-AUSSIE07
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 48,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม-สิงหาคม 62ทัวร์ออสเตรเลีย

BRISBANE - GOLDCOAST

(FREE DAY)

5 วัน  3 คืน

โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย)

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ เมืองบริสเบน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 473

บริสเบน – ชมเมือง – โกลด์โคสต์

 • นำท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ รัฐควีนส์แลนด์
 • นำท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์คแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบนเต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์
 • ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์
 • อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางสู่เมืองโกลด์โคสต์ อิสระตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรือเทียบเท่า


โกลด์โคสต์ - ดรีมเวิล์ด – โกลด์โคสต์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ดรีมเวิลด์ สุดยอดสวนสนุกของทุกคนในครอบครัวที่จะทำให้ท่านได้สนุกเร้าใจกับเครื่องเล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น GIANT DROP เป็นเครื่องเล่นที่ยกที่ขึ้นสูงถึง 119 เมตรก่อนจะดิ่งลงด้วยความเร็ว และยังเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเครื่ องเล่นที่สูงที่สุดในโลก และเสียวสุด ๆ กับเครื่องเล่นที่ชื่อ THE CLAW โดยจะเหวี่ยงท่านเป็นรูปทรงกลมด้วยความเร็วสูง สนุกต่อกับ THE CYCLONE รถไฟเหาะตีลังกาด้วยความเร็วและเสียวสุด ๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นอื่น ๆ อีกที่จะทำให้ท่านได้สนุกทั้งวัน อาทิ เช่น BUZZSAW และ TOWER OF TERROR II สำหรับเด็กก็ยังมีเครื่องเล่นอีก มากมาย
 • อิสระอาหารกลางวัน
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับเจ้าโคอาล่าแสนเชื่อง หรือจะป้อนอาหารจิงโจ้ รวมถึงการแสดงสาธิตการตัดขนแกะที่จำลองฟาร์มเลี้ยงแกะในชนบทของประเทศออสเตรเลีย และให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้งของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรือเทียบเท่า


อิสระตามอัธยาศัย (ไม่มีรถและอาหารบริการ)

บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

 • ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้งฮาร์เบอร์ ทาวน์ เอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแบรนด์ชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่าง ประเทศท่านเลือกซื้อและช้อปสินค้าต่างๆมากมาย สนุกสนานกับการช้อป ปิ้งสินค้าแบรนด์ในประเทศ อาทิเช่น ROXY, BILLABONG, RIP CURL, QUICKSILVER เป็นต้น หรือสินค้ากีฬา เช่น SPEEDO, NIKE, ADIDAS, THE NORTH FACE จากนั้นเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น KATIES, LILI, LISAHO, MARCO POLO, CALVIN KLEIN JEANS, DIESEL, ESPRIT, LACOSTE, TOMMY HILFIGER เป็นต้น

 • หรืออาจเลือกไปเดินชมสินค้าท้องถิ่นและงานฝีมือคุณภาพดีที่ตลาดริมชายหาดหรือตลาดพื้นเมืองของออสเตรเลีย แวะไปสัมผัสและเล่นเซิร์ฟไล่ตามจับคลื่นที่โกลด์โคสต์ในพื้นที่ยอดนิยม อาทิ เบอรีน เฮด (BURLEIGH HEADLAND) กรีนเมาท์ (GREENMOUNT) เคอร์ร่า (KIRRA) ซีเวย์ (SEAWAY) และ SNAPPER ROCKS หรือเพิ่มความท้าทายด้วยกิจกรรมทางน้ำ เช่น สกีน้ำ เรือลากร่ม เจ็ทสกีและเรือใบก็ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก
 • อิสระอาหารกลางวันและเย็น

 ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรือเทียบเท่า


บริสเบน – โกลด์โคสต์ – กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบริสเบน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 474
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

08-12 พ.ค.62
48,900
7,900
22-26 พ.ค.62
48,900
7,900
12-16 มิ.ย 62
48,900
7,900
26-30 มิ.ย 62
48,900
7,900
07-11 ส.ค.62
48,900
7,900
21 - 25 ส.ค.62
48,900
7,900

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*