BRISBANE-TANGALOOMA GOLDCOAST
 • BRISBANE-TANGALOOMA GOLDCOAST

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : GB-AUS06-AUSSIE06
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 7 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม-สิงหาคม 62ทัวร์ออสเตรเลีย

BRISBANE-TANGALOOMA
GOLDCOAST

5 วัน  3 คืน

โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

กรุงเทพฯ – บริสเบน  (ประเทศออสเตรเลีย)

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ เมืองบริสเบน โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 473

บริสเบน – ชมเมือง – แทงกาลูม่า – ให้อาหารปลาโลมา

 • นำท่านชม นครบริสเบน เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศ ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำบริสเบนที่สวยงามราวกับภาพวาด และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ รัฐควีนส์แลนด์ที่เจริญเติบโตจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่า “รัฐแห่งการพักผ่อน”
 • นำท่านชมเซาท์แบงค์ ปาร์กแลนด์ สวนสาธารณะริมฝั่งแม่น้ำบริสเบน ที่กว้างใหญ่ เต็มไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนอันอุดมสมบูรณ์
 • ผ่านชมซิตี้ ฮอลล์ ให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมที่งดงาม
 • ผ่านย่านกลางเมืองที่เป็นแหล่งร้านค้าที่เรียกว่าย่านควีนส์สตรีท มอลล์ ให้ท่านได้อิสระเลือกช้อปปิ้งกับสินค้าหลากหลายกันได้ตามอัธยาศัย
 • นำท่านเดินทางโดยเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมอร์ตัน พักอนอิริยาบถชมทิวทัศน์ อยู่บนเรือประมาณ 75 นาทีท่านจะเห็นแทงกาลูม่าไวล์ดอลรีสอร์ทตั้งอยู่ ท่ามกลางสวนพฤกษชาติตกแต่งได้อย่างสวยงามตามธรรมชาติและเป็นรีสอร์ทเพียงแห่งเดียวบนเกาะนี้ซึ่งท่านจะได้ไกล้ชิดแบบสุดสุดกับการให้ อาหารปลาโลมาจมูกขวดที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติที่จะมารับอาหารจากมือของท่าน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

TANGALOOMA RESORT หรือเทียบเท่า


ให้อาหารนกพีลีแกน – นั่งรถ 4WD – นั่งเรือกลับสู่บริสเบน – โกลด์โคสต์

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

 • นำต้อนรับเช้าวันใหม่อันสดใสด้วยการป้อนอาหารนกพีลีแกน ตื่นตากับเหล่าบรรดานกนกพีลีแกนที่จะบินมาโฉบมารอรับอาหารจากมือของท่านซึ่งท่านสามารถสัมผัสกับประสบการณ์อันแปลกใมห่นี้ได้ที่ทังกาลูม่ารีสอร์ทเท่านั้น จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการนั่งรถ 4WD ตะลุยเนินทรายที่ SAND DUNES มีเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทั้งว่ายน้ำหรือเลือกเดินเล่นตามชายหาดทอดยาวสุดสายตา หรือบางท่านอาจจะนั่งเล่นพักผ่อนใต้ต้นปาล์มใหญ่ของรีสอร์ท

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางกลับสู่บริสเบน โดยเรือ FERRY จากนั้นเดินทางต่อสู่โกลด์โคสต์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่าน SURFER PARADISE ที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ BILLABONG, ROXY, QUICK SILVER และอื่นๆ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรือเทียบเท่า


โกลด์โคสต์ - ดรีมเวิล์ด – โกลด์โคสต์

บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ดรีมเวิลด์ สุดยอดสวนสนุกของทุกคนในครอบครัวที่จะทำให้ท่านได้สนุกเร้าใจกับเครื่องเล่นมากมาย ไม่ว่าจะเป็น GIANT DROP เป็นเครื่องเล่นที่ยกที่ขึ้นสูงถึง 119 เมตรก่อนจะดิ่งลงด้วยความเร็ว และยังเป็นเครื่องเล่นที่ได้รับบันทึกในหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นเครื่ องเล่นที่สูงที่สุดในโลก และเสียวสุด ๆ กับเครื่องเล่นที่ชื่อ THE CLAW โดยจะเหวี่ยงท่านเป็นรูปทรงกลมด้วยความเร็วสูง สนุกต่อกับ THE CYCLONE รถไฟเหาะตีลังกาด้วยความเร็วและเสียวสุด ๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องเล่นอื่น ๆ อีกที่จะทำให้ท่านได้สนุกทั้งวัน อาทิ เช่น BUZZSAW และ TOWER OF TERROR II สำหรับเด็กก็ยังมีเครื่องเล่นอีก มากมาย

 • อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย
 • ให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับเจ้าโคอาล่าแสนเชื่อง หรือจะป้อนอาหารจิงโจ้ รวมถึงการแสดงสาธิตการตัดขนแกะที่จำลองฟาร์มเลี้ยงแกะในชนบทของประเทศออสเตรเลีย และให้ท่านอิสระในการช้อปปิ้งของที่ระลึกก่อนเดินทางกลับสู่ที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 ISLANDER GOLDCOAST HOTEL หรือเทียบเท่า


โกลด์โคสต์ – บริสเบน – สนามบิน – กรุงเทพฯ

 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองบริสเบน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
 • เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 474
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

08-12 พ.ค.62
55,900
7,900
22-26 พ.ค.62
55,900
7,900
12-16 มิ.ย 62
55,900
7,900
26-30 มิ.ย 62
55,900
7,900
07-11 ส.ค.62
55,900
7,900
21 - 25 ส.ค.62
55,900
7,900

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*