PERTH 6 DAYS 4 NIGHTS
 • PERTH 6 DAYS 4 NIGHTS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : GB-AUS05-AUSSIE05
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 10 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 43,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม-สิงหาคม 62ทัวร์ออสเตรเลีย

PERTH

6 วัน  4 คืน

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)

 กรุงเทพฯ – เพิร์ธ (ประเทศออสเตรเลีย)

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ เมืองเพิร์ธ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 483

  เพิร์ธ – สวนสัตว์พื้นเมืองแคเวอร์แชมป์ ไวด์ไลฟ์ ปาร์ค + ทัมบูลกัมฟาร์ม – ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด - ชิมไวน์

 • เดินทางถึงสนามบินนครเพิร์ธ เมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก (เวลาท้องถิ่นออสเตรเลียเร็วกว่าไทย 2 ชม.)  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • จากนั้นนำท่านชมหุบเขาสวอนวัลเล่ย์หรือหุบเขาสวอนริมฝั่งแม่น้ำสวอน ชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองเพิร์ธ
 • นำท่านชมชีวิตสัตว์พื้นเมืองต่าง ๆ มากมายของออสเตรเลียที่ สวนสัตว์พื้อเมือง CAVERSHAM WILDLIFE PARK นำท่านชมความน่ารักของ โคอาล่า สัตว์สัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลีย ถ่ายภาพคู่กับ จิงโจ้ สัตว์พื้นเมืองที่มีมากที่สุดในออสเตรเลีย ชมตัววอมแบต วอลาบี หมาดิงโก้ และ อื่นๆ อีกมากมาย พร้อมชมการตัดขนแกะ บริเวณของ ทัมบูลกัมฟาร์ม ซึ่งอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพหลักของชาวออสซี่ที่ทำฟาร์มและขนแกะนี้ยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของชาวออสซี่อีกด้วย และการใช้สุนัขในการต้อนแกะ พร้อมชมการใช้บูมเมอร์แลง อาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์ของชาวอะบอริจิ้น คนท้องถิ่นของออสเตรเลีย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านชมและช้อปปิ้ง MARGARET RIVER CHOCOLATE FACTORY & HONEY ให้ท่านชมช็อกโกแล็ตชนิดต่าง ๆ พร้อมชมกรรมวิธีการผลิตช็อกโกแลต จากนั้นให้ท่านเดินทางสู่ไร่ไวน์ซานดัลฟอร์ด (SANDALFORD WINERY) เป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงมากอันดับหนึ่งของเมืองเพิร์ท

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม NOVOTEL VINES RESORT หรือเทียบเท่า


  ชมเมืองฟรีแมนเทิล - อาคารราวนด์เฮาส์ - ตลาดฟรีเมนเทิล - ชมเมืองเพิร์ธ - เบล ทาวเวอร์

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองฟรีแมนเทิล (FREMANTLE) เป็นเมืองท่าสำคัญโดยสมัยอดีตจนกระทั่งปัจจุบันห่างจากตัวเมืองเพิร์ทเพียง 15 กิโลเมตร ฟรีแมนเทิลเป้นเมืองที่มีประวัติสาสตร์ในฐานะของอดีตเรือนจำ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมอันงดงามแบบวิกตอเรียและเอ็ดเวิร์ดเดียนที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำเมืองใดในออสเตรเลีย

 • จากนั้นนำท่านชม ราวนเฮ้าส์ (ROUND HOUSE) เป็นอาคารรูปทรง 12 เหลี่ยมมีอายุกว่า 180 ปีซึ่งถือได้ว่ามี ความเก่าแก่มากที่สุดในรัฐออสเตรเลยตะวันตก 

ริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)

 • จากนั้นให้ท่านชมท่าเรือประมงประจำเมืองและตลาดฟรีเมนเทิล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ดีเยี่ยม โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณกำลังมองหาสินค้าแปลกๆ บนถนนเซาธ์ เทอเรซกับปลายถนนไฮสตรีท (ใกล้กับ THE ROUND HOUSE) มีร้านแฟชั่นและร้านขายของใช้ในบ้านที่มียี่ห้อทั้งจากต่างประเทศและ ของออสเตรเลียเอง
 • จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นไปบนเมืองแห่งประวัติศาสตร์พร้อมถ่ายภาพกับอาคารบ้านเรือนกับสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ อาทิเช่น ดิเอสพรานาด, อ่าวประมงเดอะฟิชเชอร์แมนฮาร์เบอร์, นอร์ทบริดจ์ เป็นต้น
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองผ่านชมความสวยงามของเมืองหลวงของรัฐออสเตรเลียตะวันตก รัฐที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุมเนื้อที่ราวหนึ่งในสามของประเทศและตั้งอยู่บนแม่น้ำสวอน แม่น้ำสายสำคัญและเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองเพิร์ธ
 • นำท่าน ชมเมือง ผ่านชมอาคารรัฐสภา ศาลาว่าการประจำเมือง สวนสาธารณะคิงส์พาร์ค ซึ่งอยู่ในพื้นที่สูงกว่าตัวเมืองทำให้เป็นจุดชมวิวเมืองเพิร์ธที่ดียิ่ง ที่นี่มีพันธุ์ไม้นับพันชนิด รวมทั้งมีการจัดแปลงดอกไม้ป่าให้ชมในแบบที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุด และเดินทางสู่ ทะเลสาบมองเกอร์ ชื่นชมกับหงส์ดำเป็นสัตว์ท้องถิ่นและสัตว์สัญลักษณ์ของเมืองเพิร์ธ
 • จากนั้นถ่ายภาพกับ หอระฆังหรือเบลทาวเวอร์ ชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณริมอ่าว ผ่านแม่น้ำสวอนแม่น้ำสายหลักของเมืองพร้อมชมความงามของอาคารเก่าแก่ต่างๆจากนั้น
 • นำท่านไปช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของ ออสเตรเลีย อาทิ วิตามินต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากขนแกะ ครีมทาผิว และอื่น ๆ อีกมากมายอาศัย

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมMERCURE PERTH หรือเทียบเท่า


มี 2 เส้นทางให้ท่านได้เลือกเพลิดเพลิน **แต่ละเส้นทางต้องมีผู้เดินทางอย่างน้อย 10 ท่าน หากไม่ถึงเพิ่มท่านละ 2,000 บาท**

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

OPTION 1 : อุทยานแห่งชาตินัมบัง – SAND DUNES - พินาเคิล - เพิร์ท - อาหารกลางวันสุดพิเศษ เสริฟด้วยเมนูกุ้งล๊อปเตอร์

 • นำท่านเดินทางสู่ SAND DUNES เป็นเนินทรายที่เกิดจากการพัดของลมพัดพาทรายมาทับถมกันที่ LANCELIN จะเป็น SAND DUNES ที่มีทรายสีขาวมาทับถมกันจากนั้นให้ท่านสนุกสนานกับการเล่น SAND BOARD
 • นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติยันเซป ระหว่างทางชมความสวยงามของธรรมชาติที่เลาะเลียบไปตามชายฝั่งทะเล เดินทางสู่ตอนเหนือของรัฐผ่านเขตทุ่ง ดอกไม้ป่านานาพันธุ์ที่กำลังบานสะพรั่งสวยงามสู่ อุทยานแห่งชาตินัมบัง แวะให้ท่านได้ถ่ายภาพที่สวยงามระหว่างการเดินทาง

 • จากนั้นเดินทางเข้าสู่ ทะเลทรายพินาเคิล

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พิเศษ เมนู กุ้งล๊อปส์เตอร์ ท่านละ ครึ่งตัว)

 • นำท่านเดินทางสู่ พินาเคิล คือหินปูนที่โผล่มาจากทะเลทราย นับเป็นพันๆ ชิ้นในบริเวณ 4 ตารางกิโลเมตร
 • เดินทางกลับเข้าสู่เมืองเพิร์ธ
 • อิสระให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งหาซื้อสินค้าราคาถูกในย่านแหล่งช้อปปิ้งกลางใจเมืองกันตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE PERTH หรือเทียบเท่า

OPTION 2: ร็อคกิ้งแฮม-ล่องเรือชมแมวน้ำ-PENGUIN ISLAND - ชมโลกใต้ทะเล THE AQUARIUM OF WESTERN AUSTRALIA

 • นำท่านเดินทางสู่ร็อคกิ้งแฮม เพื่อนำท่านล่องเรือสู่เกาะเพนกวิ้น (PENGUIN ISLAND) เกาะเล็กๆที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน SHOALWATER ISLANDS MARINE PARK ซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำใต้ท้องทะเลรวมทั้งปลาโลมา ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตของสัตว์นานาชนิด อาทิ แมวน้ำ, นกเพนลิแกน, นกเหยี่ยวกินปลา, หรือนกเล็กๆ ที่หากินอยู่ในบริเวณนี้มากกว่า 50 ชนิด หรือหากในวันที่อากาศดีท่านอาจจะได้พบกับปลาโลมาว่ายน้ำอยู่ใกล้ๆ
 • จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมนกเพนกวิ้น ที่ศูนย์อนุรักษ์เพนกวิ้นบนเกาะแห่งนี้ซึ่งใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียตะวันตก ให้ท่านชมความน่ารักของเพนกวิ้นตัวเล็กตัวน้อยตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านชมสัตว์น้ำใต้ทะเลอควาเรี่ยม แห่งเมืองเพิร์ธรัฐออสเตรเลียตะวันตก ชมความน่ารักของเหล่าสัตว์ ทะเลต่างๆ พร้อมทั้งชมการแสดงของแมวน้ำแสนรู้ ตรวจสอบรอบการแสดงได้ที่อควาเรี่ยม

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE PERTH หรือเทียบเท่า


อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งถนนลอนดอนคอร์ท เรื่อยยาวจนถึงถนนสาย HAY & MURRAY STREET MALL เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อมากมาย อาทิเช่น ปาล์มสารพัดประโยชน์จากออสเตรเลีย มีส่วนผสมจากมะละกอพันธุ์CARICA ช่วยเพิ่มเติมความชุ่มชื่นให้หผิวเนียนนุ่ม โลชั่นและวิตามินหลากหลายชนิด รวมไปถึงตุ๊กตาจิ้งโจ้ และ โคอาล่า หรือจะแวะพักทาน กาแฟและอาหารที่เลิศรสได้ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ หรือเลือกเดินเล่นพักผ่อนชมวิวเมืองหลวงตามอัธยาศัย
 • อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 • อิสระท่าน เดินเล่นพักผ่อนหาซื้อสินค้าราคาถูกในย่านแหล่งช้อปปิ้งกลางใจเมือง ตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเดินเล่นยามค่ำคืนในตัวเมืองเพิรท์ตามอัธยาศัย หรือเสี่ยงโชคที่ CROWN CASINO PERTH ได้โดยนั่งแท็กซี่จากโรงแรมไปที่ CROWN CASINO PERTH ที่นี่ท่านจะสนุกสนานเพลิดเพลินกับการ เล่นคาสิโนทั้งรูเล็ต, สล็อต,แบล็คแจ็ก, บาคาเร็ต ฯลฯ และอีกมากมาย (สำหรับการเข้าคาสิโน กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพโดยผู้ชายต้องสวมกางเกงขายาว เสื้อเชิร์ตแขนสั้นหรือแขนยาวแบบมีปก รองเท้าหนังหุ้มส้น สำหรับ ผู้หญิงสวมชุดเดรสหรือนุ่งกระโปรงหรือกางเกงแบบสุภาพเสื้อเชิร์ตแขนสั้นหรือแขนยาวแบบมีปกและสวม รองเท้าหุ้มส้น หมายเหตุ ตามกฎหมายของออสเตรเลียเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่สามารถเข้าคาสิโนได้)
 • อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

   

 นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม MERCURE PERTH หรือเทียบเท่า


  WATERTOWN BRAND OUTLET - กรุงเทพฯ

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง WATERTOWN BRAND OUTLET แหล่งช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังของเพิร์ธที่มีสินค้าหลากหลายาแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ อาทิ ADIDAS, FOSSIL, NINE WEST, BILLABONG, QUICKSILVER, ESPRIT, OAKLEY ฯลฯ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเพิร์ธ ตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระก่อนการเดินทาง
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 482
 • คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ…

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

8 - 13 พ.ค.62
43,900
9,900
22 - 27 พ.ค.62
43,900
9,900
12 - 17 มิ.ย 62
43,900
9,900
21 - 26 มิ.ย 62
43,900
9,900
07 - 12 ส.ค.62
43,900
9,900
16-21 ส.ค.62
43,900
9,900

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*