MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS
 • MELBOURNE 5 DAYS 3 NIGHTS

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : GB-AUS02-AUSSIE02
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 8 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 55,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม - สิงหาคม 62ทัวร์ออสเตรเลีย

MELBOURNE

5 วัน  3 คืน

โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

  กรุงเทพฯ - เมลเบิร์น

 • คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้นที่ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง พร้อมรับเอกสารในการเดินทาง

เมลเบิร์น – บาลารัต – หมู่บ้านเหมืองทอง – ช้อปปิ้ง

 • ออกเดินทางสู่ เมืองเมลเบิร์น โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 465
 • เดินทางถึง สนามบินทูลามารีน นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาลารัต เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านเหมืองทอง SOVEREIGN HILL ให้ท่านได้ชมเมืองยุคเหมืองทองเก่า ซึ่งยังคงสภาพหมู่บ้านในยุคเก่าไว้ ให้ท่านได้ลองสัมผัสการร่อนทอง หรือลงไปชมเหมืองทองที่อยู่ใต้ดินที่เซอร์เวอร์เรนส์ ฮิลส์ ซึ่งปัจจุบันยังคงรักษา สภาพบ้านเมืองไว้ดั่งยุค 1850 โดยไม่มีเปลี่ยนแปลง อีกทั้งผู้คนที่อยู่อาศัยในเมืองยังคงแต่งตัวและทำงานตามร้านค้า ในยุคเหมืองทองซึ่งยามที่คุณ ไปเยือนจะเหมือนกับย้อนยุคเข้าไปในโลกเก่าทันที
 • จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเมลเบิร์น แวะร้านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองเพื่อเป็นของฝาก เช่น ตุ๊กตาจิงโจ้ โคอาล่า พวงกุญแจ พรมขนแกะ หรือโอปอ ที่เป็นอัญมณีที่หายากและมีชื่อเสียงของออสเตรเลีย
 • นอกจากนี้นำท่านชมย่านการค้าแห่งใหม่ในเขต DOCKLANDS เป็นย่านที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ต่อจากศูนย์กลางธุรกิจของ เมื องเมลเบิร์น และขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรับประทานอาหารและแหล่งบันเทิงชั้นเยี่ยมของเมลเบิร์น มีทั้งวิวริมอ่าวที่งดงาม มีลานด้านหน้ากว้างใหญ่ มีท่าเรือที่มีประวัติยาวนาน และยังมีสวนทางทะเลที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วย นำท่านสู่ตลาดนัด ควีน วิคตอเรีย เป็นสัญลักษณ์ของการค้าขายและไลฟ์สไตล์บนท้องถนนที่มีอายุเก่าแก่ถึง 124 ปี ที่นี่มีขายสินค้าทุกอย่างตั้งแต่ของที่ระลึกไปจนถึงอาหารทะเลที่สด ใหม่ ลึกเข้าไปจะมีถนนที่มีร้านค้าเรียงรายมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า


ดันนีดอง - รถไฟจักรไอน้ำโบราณ  (PUFFING BILLY) – เกาะฟิลลิป – ดูนกเพนกวิน – เมนูพิเศษกุ้งลอบส์เตอร์ ท่านละ 1 ตัว 

บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง Dandenongsเทือกเขาแดนที่รู้จักกันเพียง 35 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของตัวเมืองเมลเบิร์น จุดสูงสุดอยู่ที่ความสูงกว่า 630 เมตรถูกปกคลุมด้วยความเขียวขจีของต้นไม้ "Mountains Ash Trees" (พืชดอกที่สูงที่สุดในโลก), น้ำตก, เนินเขาและหุบเขาสูงชันให้ชวนหลงไหล
 • นำท่านสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN) ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900
 • นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณ เพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบบุฟเฟ่ต์

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนธรรมชาติเกาะฟิลลิป(PHILLIP ISLAND NATURE PARK) อยู่ห่างจากของเมืองเมลเบิร์น 137 กิโลเมตร เชิญเพลิดเพลินกับบรรยากาศสองข้างทาง ที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าและฟาร์มปศุสัตว์มีทั้งวัวเนื้อ, วัวนม, แกะ และม้า เป็นต้น
 • ชมฝูงเพนกวินเขตอนุรักษ์ธรรมชาติ เกาะฟิลลิป เขตอนุรักษ์นกเพนกวินแห่งทะเลใต้ มีอาคารนิทรรศการรูปภาพ และเรื่องราวเกี่ยวกับสายพันธุ์ของเพนกวินในทวีปต่างๆ เพนกวินที่เกาะฟิลลิป ถือได้ว่าเป็นเพนกวินที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก 
 • ชมพาเหรดเพนกวิน ทุก ๆ เย็น เพนกวินจะเดินพาเหรดขึ้นจากทะเลหลังกลับจากออกหาอาหารตั้งแต่เช้าเป็นวิถีธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พร้อมลิ้มรส กุ้งมังกรเลิศรส ขึ้นชื่อของออสเตรเลีย ท่านละ 1 ตัว

MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า


เมลเบิร์น - จีลอง – เกรทโอเชี่ยนโร้ท – เมลเบิร์น

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านออกเดินทางผ่านเมือง จีลองเมืองหน้าอ่าวที่งดงาม

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

 • เดินทางสู่ เกรทโอเชี่ยน โร้ท (GREAT OCEAN ROAD) เกรทโอเชี่ยนโร้ท เส้นทางสายโรแมนติก ซึ่งเป็นแนวชายฝั่งที่สวยงามที่สุดในออสเตรเลีย
 • เชิญชมอ่าวอันมีเสน่ห์ ชายหาดทรายขาวละเอียด และผาหินที่ผุกร่อนไปตามแรงน้ำ แรงลมธรรมชาติที่มีรูปร่างแปลกตา
 • เดินทางกลับสู่เมลเบิร์น

MERCURE WELCOME HOTEL MELBOURNE หรือเทียบเท่า


ชมเมือง – กระท่อมกัปตันคุ๊ก – สวนฟิตซอย – กรุงเทพฯ

บริการอาหารมื้อเช้าในโรงแรม

 • นำท่านเที่ยว ชมเมืองเมลเบิร์น เมืองนครหลวงของรัฐวิคตอเรียมีชื่อเสียง โก้หรู สะดวกสบาย สวยงาม ในเรื่องการพักผ่อนและท่องเที่ยว และเหมาะสมกับการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง
 • นำท่านผ่าน ชมอาคารรัฐสภา เมลเบิร์น (MELBOURNE PARLIAMENT HOUSE) เป็นอาคารรัฐสภาแห่งแรกของออสเตรเลีย ตั้งอยู่ริมถนน SPRING STREET ซึ่งด้านหน้าของอาคารรัฐสภานี้คือปลายสุดของถนน BOURKE STREET ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป มีขนาดใหญ่มากที่สุด
 • นำท่านเข้าชม กระท่อมกัปตันคุ้ก (CAPTAIN COOK'S COTTAGE) กระท่อมนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก
 • นำท่าน ผ่านชมโบสถ์เซนต์แพททริค (THE CATHEDRAL OF ST. PATRICK ) เป็นโบสถ์คริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ตั้งตระหง่านสวยงามและโอ่อ่าเป็นอย่างมาก
 • เดินเล่นช้อปปิ้งย่าน เฟดเดอเรชั่น สแควร์ FEDERATION SQUARE อยู่ใจกลางเมือง เมลเบิร์น เป็นจุดเชื่อม ศูนย์กลางเมืองกับแม่น้ำยาร์ร่า เป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรม งานเทศกาล วัฒนธรรม ที่พัก และมีลานเปิดกว้างสำหรับเป็นที่สาธารณะเฟดเดอเรชั่นแสควร์ เป็นที่ตั้งของศูนย์รวมศิลปะของออสเตรเลีย
 • จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งสำหรับนักช้อปทั้งหลายห้ามพลาดกับแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของ เมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็น DAVID JONE และ MYER ที่ตั้งอยู่ที่ถนน BOURKE STREET ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นครีม , เครื่องสำอาง กระเป๋า นอกจากนั้น ใกล้ ๆ กันยังมีร้านค้าชื่อดัง ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก อยู่บริเวณนี้
 • สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพ
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 466
 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจตลอดการเดินทาง

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

8 - 12 พ.ค. 62
55,900
6,900
22 - 26 พ.ค. 62
55,900
6,900
12 - 16 มิ.ย.62
55,900
6,900
26 - 30 มิ.ย.62
55,900
6,900
07 - 11 ส.ค.62
55,900
6,900
21 - 25 ส.ค.62
55,900
6,900

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*