แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน
  • แกรนด์โปแลนด์ 10 วัน

  • รหัสโปรแกรมทัวร์ : EX-POLAND01
  • สายการบิน : Finnair (AY)
  • ระยะเวลา : 10 วัน 7 คืน
  • รวมมื้ออาหาร : 19 มื้อ
  • ระดับโรงแรม :
  • ราคาเริ่มต้น : 72,900 บาท
  • ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 63ทัวร์ยุโรป

แกรนด์โปแลนด์  10 วัน
10  วัน 7 คืน
โดยสายการบิน Finnair (AY)

 

โปรแกรมการเดินทาง

 กรุงเทพมหานคร

เฮลซิงกิ - กดังส์ – มัลบอร์ก (มรดกโลก)

โทรุน (เมืองมรดกโลก) – พอซนัน 

 จตุรัสใจกลางเมืองพอซนัน (เก่า) – วรอตสวัฟ – คราคูฟ (พักค้าง 2 คืน)

ค่ายกักกันเอาสช์วิตช์ – เหมืองเกลือ

คราคูฟ – เซสซอว์

ลับบลิน - ปราสาทลับบลิน – วอร์ซอว์ 

 วอร์ซอว์

 วอร์ซอว์

 กรุงเทพมหานคร


 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

9-18 เม.ย. 63
77,900
11,000
12-21 เม.ย. 63
77,900
11,000
1-10 พ.ค.63
72,900
11,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*