แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)
 • แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : EX-BENELUX04
 • สายการบิน : Air France (AF)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 6 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 18 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 64,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน-พฤษภาคม 61ทัวร์ยุโรป 

แกรนด์เบเนลักซ์ (เทศกาลดอกไม้เคอร์เคนฮอฟ)

ฝรั่งเศส – ลักเซมเบิร์ก – เบลเยี่ยม – เนเธอร์แลนด์

 8 วัน 6 คืน

     โดยสายการบิน  Air France (AF)

  กรุงเทพ – ปารีส

 • คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินแอร์ฟร้านซ์ แถว P 1-15 ประตูทางเข้าที่ 7-8 อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • ออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินแอร์ฟร้านซ์ เที่ยวบิน AF165  เพลิดเพลินกับภาพยนตร์และจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง ทั้งนี้สายการบินฯ บริการ อาหารกลางวัน และอาหารค่ำ บนเครื่องบิน
 • เดินทางถึงสนามบินชาลส์เดอโกว์ (CDG) นครปารีส นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

MERCURE VELIZY / HOLIDAY INN PORTE CLICHY **** หรือเทียบเท่า


  ปารีส 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านแวะถ่ายรูปพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ (LOUVRE MUSEUM) อดีตพระราชวังหลวงแห่งฝรั่งเศส เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของประเทศ
 • นำท่านเดินทางสู่บริเวณ จตุรัสทรอคาเดโร ซึ่งเป็นจุดชมหอไอเฟลที่สวยที่สุด สัญลักษณ์ของนครหลวงปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองป์เดอ มารส์ บริเวณแม่น้ำแซน ในกรุงปารีส หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก  อิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟลตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารซาเครเกอร์ (Basilica of Sacre Coeur) มหาวิหารรองในคริสตจักรโรมันคาทอลิก ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดของกรุงปารีส หรือที่เรียกกันว่า "มงมาทร์" สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแก่พระหฤทัยของพระเยซู ปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของกรุงปารีส

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำท่านเดินทางสู่ ช้อปปิ้งเอาท์เลตขนาดใหญ่ La Velle Village Outlet ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และอื่นๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ย่านถนนแฟชั่นชั้นนำของปารีส ถนนชองป์ส เอลิเซ่ส์ (Champs Elysee) ย่านการค้าที่ประกอบด้วยโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูหรา สองข้างทางมีต้นเชสต์นัตที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงาม และปลูกเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ทำให้กลายเป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมา

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

MERCURE VELIZY / OR HOLIDAY INN PORTE CLICHY **** หรือเทียบเท่า


   แร็งส์ – แม็ส

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองแร็งส์ (Reims) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในแคว้นช็องปาญ-อาร์แดน แคว้นที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นถิ่นกำเนิดของแชมเปญ
 • นำท่านเข้าชม มหาวิหารแร็งส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารนอร์ทเทอดามที่ถูกใช้เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์ฝรั่งเศส โดยมหาวิหารถูกตกแต่งด้วยประติมากรรมแบบโกธิค และได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ. 1991
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารเซนต์เรมี่ (Saint Remi Basilica) ซึ่งเป็นหนึ่งในคริสตจักรที่สร้างแด่ สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 9 ซึ่งเริ่มมีการก่อตั้งขึ้นในศตวรรษที่ 11 ซึ่งต่อมาได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์
 • ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองแร็งส์ (City Hall) ที่มีความสวยงามยิ่ง อิสระให้ท่านได้เก็บภาพอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่คงความสวยงามในเมืองนี้

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองแม็ส (Metz) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เป็นเมืองหลวงของจังหวัด โมแซล (Moselle) แห่งแคว้นลอแรน (Lorraine) ให้ท่านได้เก็บภาพปราสาทหินโบราณที่สร้างเป็นสะพานทอดข้ามแม่น้ำ
 • จากนั้นนำท่านเข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งแม็ส (Cathedral Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13 ในสไตล์โกธิค เป็นมหาวิหารที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในมหาวิหารที่สูงที่สุดในฝรั่งเศส โดยตัวอาคารมีความสูงประมาณ 41.41 เมตร มหาวิหารมีความโดดเด่นในเรื่องหน้าต่างกระจกสีที่สวยงามและใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก
 • ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เพลซ ดาร์ แม็ส (Place d' Armes) อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1754-1788 เป็นที่ตั้งของเหล่าอาคารสำคัญๆของเมือง อาทิเช่น ศาลาว่าการสไตล์นีโอคลาสสิค โรงแรม ตึกรัฐสภา และอื่นๆ
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอาร์เซนอล เดอ แม็ส (Arsenal de Metz)  ปัจจุบันเป็นหนึ่งในฮอลล์ คอนเสิร์ตที่สวยที่สุดในยุโรป
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารมิวสิคบอกซ์ (Music Box) อาคารร่วมสมัยที่ออกแบบตัวอาคารได้อย่างอ่อนช้อย เป็นอีกหนึ่งอาคารสมัยใหม่ที่ออกแบบได้สวยงามยิ่ง

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 MERCURE CENTRE / NOVOTEL METZ CENTRE **** หรือเทียบเท่า


  ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ราชรัฐลักเซมเบิร์ก เป็นประเทศเล็กๆ ในทวีปยุโรป ที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังมากว่า 1,000 ปี
 • นำท่านชม เพลส เดอ อาร์ม (Place D’ Arms) หรือ จตุรัสใจกลางเมืองจัดเป็นย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก หรือ ที่หลายคนเรียกว่า "เมืองแห่งแกรนด์ดยุค" ในขณะที่ย่านเก่าแก่ที่สุดที่เรียกว่า “Wenzel Walk” ซึ่งมีหมู่อาคารหลายแห่งในเขตเมืองเก่า ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีเยี่ยม มีทั้งปราสาทและป้อมปืนสำคัญ
 • นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองลักเซมเบิร์ก (City Hall) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก อยู่ใกล้ๆ พระราชวัง Guillaume II และจตุรัสกลางเมือง เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างแบบสไตล์นีโอคลาสิก ถือเป็นศูนย์รวมของรัฐบาล รวมทั้งใช้เป็นสำนักงานส่วนตัวของนายกเทศมนตรีเมืองลักเซมเบิร์ก และใช้รับรองแขกต่างชาติด้วย
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาแห่งลักเซมเบิร์ก (Parliament House) ตั้งอยู่ย่าน Kirchberge เป็นสถานที่สำคัญของลักเซมเบิร์ก ใช้ประชุมสภา ซึ่งลักเซมเบิร์กนั้นปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ
 • ได้เวลานำท่านแวะถ่ายรูปกับ พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค (Grand Dukes Palace) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลักเซมเบิร์ก เป็นปราสาทของท่านเคานท์ซิเอกฟิลด์แห่งลักเซมเบิร์ก เคานท์แห่งอาร์ เดนเนส ผู้ก่อตั้งราชวงศ์ลักเซมเบิร์ก
 • นำท่านเข้าชมมหาวิหารนอร์ธเทอดามแห่งลักเซมเบิร์ก (Notre Dame Cathedral) มหาวิหารหลวงประจำเมืองลักเซมเบิร์ก ตั้งอยู่ใจกลางเมืองใกล้กับอาคารรัฐสภาและพระราชวัง Royal Palace of Duke & Duchess เดิมเป็นโบสถ์โกธิคขนาดเล็กที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะในยุคปลายโกธิค ก่อนเข้ายุคเรเนซองส์ โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1613-1621 และได้รับการบูรณะหลายครั้งจึงได้รับอิทธิพลจากศิลปะในหลายยุคสมัยทั้งแบบโกธิคและเรเนซองส์

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรัสเซลส์ (Brussels)  เมืองหลวงของเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป อีกทั้งยังเป็นศูนย์บัญชาการกลางขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ หรือ NATO อีกด้วย
 • นำท่านถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (Atomium) ที่มีสถาปัตยกรรมรูปทรงอะตอมสูง 102 เมตร ก่อสร้างในรูปทรงที่เป็นโมเลกุลเหล็กใสจากงานยูนิเวอร์แซล เอ็กซิบิชั่น ในปี ค.ศ.1958
 • จากนั้นนำท่านเข้าสู่ จตุรัสกรองด์ปลาซ (Grand Place of Brussels) ถือเป็นหัวใจสำคัญของเมืองบรัสเซลส์ (Brussels) ซึ่งชาวเบลเยี่ยมยกย่องให้ว่าเป็น จตุรัสที่งดงามที่สุดในโลก เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมทั้งบาโรก โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งองค์กรยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ แมนเนคิน พิส (Manneken Pis) หรือหนูน้อยยืนฉี่ คือ น้ำพุเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงหัวมุมตึกร้านขายช็อกโกแลต มีรูปปั้นทองแดงของเด็กผู้ชายกำลังยืนฉี่ พ่นเป็นสายน้ำพุออกมา หน้าตาสบายอกสบายใจ  อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัยหรือจะเลือกซื้อชอคโกเลตอันเลื่องชื่อแห่งบรัสเซลส์

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 NH BRUSSEL / OR HUSA PRESIDENT PARK **** หรือเทียบเท่า


  บรัสเซลส์ - เกนท์ - บรูจส์

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกนท์ (Ghent) เมืองที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเมืองหลวงของจังหวัดในฟลานเดอร์สตะวันออก ในบริเวณเฟล็มมิชในเบลเยี่ยม เดิมตัวเมืองเริ่มจากการตั้งถิ่นฐานที่ปากแม่น้ำเชลดท์และแม่น้ำลิส ในยุคกลาง เกนท์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดในตอนเหนือของยุโรป
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับอาคารบ้านเรือนสีสันหลากหลายที่รายล้อมรอบจัตุรัสใจกลางเมือง นำท่านถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง และกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่สร้างเรียบริมคลอง บ่งบอกถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองเกนท์
 • นำท่านเข้าชมความงามของมหาวิหารเซนต์ บราโว (St. Bravo Cathedral) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส ที่ 5 เป็นศิลปะแบบโกธิค ภายในมหาวิหารประดับประดาด้วยกระจกสีและแท่นบูชารวมไปถึงงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีค่าหลายชิ้น ทั้งผลงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาโรค และธรรมาสน์หรือแท่นสำหรับเทศนาสั่งสอนของนักบวช ศิลปะแบบร็อกโคโค่ งดงามมาก
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับสะพานเซนต์ มิเชล (St. Michael’s bridge) ตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง เป็นจุดบรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือ แม่น้ำเชลดท์ และแม่น้ำลิส ที่ซึ่งชาวเกนท์ตั้งถิ่นฐานเมื่อกว่าพันปีก่อน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพตามอัธยาศัย

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจส์ (Bruges) เมืองที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 เมืองบรูจจ์เป็นเมืองริมชายฝั่งทะเลที่โด่งดังเมืองหนึ่งของประเทศเบลเยี่ยม
 • นำท่านเดินชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Burg Square) หอระฆังเก่าแก่ ที่มีประวัติอันยาวนาน และมีประติมากรรมที่งดงาม อิสระให้ท่านเก็บภาพเมืองที่มีสีสันและความสวยงามตามอัธยาศัย
 • จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับ The Basilica of the Holy Blood ซึ่งเป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบรูจส์ นำท่านเข้าชมความสวยงามและความเก่าแก่ของโบสถ์ ได้เวลานำท่านเดินทางกลับสู่กรุงบรัสเซลส์

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 NH BRUSSEL / OR HUSA PRESIDENT PARK **** หรือเทียบเท่า


  รอตเทอร์ดาม - เดอะเฮก - อัมสเตอร์ดัม 

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองรอตเทอร์ดาม (Rotterdam) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมาส นับเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีความยาวของพื้นที่เทียบท่าเรือยาวถึง 40 กิโลเมตร รอตเทอร์ดามมีลักษณะต่างจากเมืองอื่นๆในเนเธอร์แลนด์คือเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมยุคใหม่ และในปี ค.ศ. 2007 ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็น "เมืองแห่งสถาปัตยกรรม"
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kijk Kubus The Cubic Houses)
  กลุ่มอาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลัง ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงานโดยสถาปนิกนาม Piet Bloem
 • แวะถ่ายรูปกับ สะพานขาว อีราสมูส (Erasmus Bridge) และสะพานแดงวิลเลมส์บรูก์ (Willems Bridge) สองในสามสะพานซึ่งเชื่อมเมืองสองฝั่งที่ถูกคั่นกลางด้วยแม่น้ำมาสเข้าด้วยกัน
 • จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ ศาลาว่าการประจำเมืองรอตเทอร์ดาม (City Hall of Rotterdam) อาคารซึ่งรอดพ้นจากการโดนถล่มเมืองโดยกองทัพของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดอะเฮก (The Hague)  เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเทอร์ดาม ปัจจุบันกรุงเฮกเป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกา และ สภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์
 • นำท่านแวะถ่ายรูปกับศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ (Peace Palace) ที่ประดิษฐานกฎหมายระหว่างประเทศ (Seat of International Law) เป็นที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร เนติบัณฑิตยสถานระหว่างประเทศแห่งกรุงเฮก
 • ได้เวลานำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam)เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (Amstel) ซึ่งได้ชื่อว่ามีลำคลองลดเลี้ยวไปรอบเมืองถึง 165 คลองด้วยกัน เมืองนี้เริ่มก่อตั้งประมาณคริสตศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์
 • นำท่านล่องเรือกระจก ชมชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของตัวอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างเส้นทางล่องเรือ ผ่านบ้านเรือนที่อยู่ ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง
 • จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานเจียระไนเพชรและอัญมณี อุตสาหกรรมจากวิทยากรผู้ชำนาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าสุดและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

CORENDON VITALITY / หรือ RAMADA APOLLO **** หรือเทียบเท่า


  อัมสเตอร์ดัม - สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ (Keukenhof) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ที่ชานเมืองลิซเซ่ซึ่งเป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของฮอลแลนด์ เดิมเป็นสวนสาธารณะมาก่อน ต่อมาสมาคมผู้ส่งเสริมการปลูกดอกไม้ประเภทไม้หัวแห่งเมืองลิซเซ่ ได้ใช้สวนแห่งนี้ส่งเสริมการปลูกไม้หัวพันธุ์ใหม่ๆ โดยแบ่งที่ให้กับบริษัทผู้ผลิตไม้หัวเป็นผู้ปลูกและเข้าบำรุงรักษา ซึ่งก็ทำให้เกิดพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นทุกปี ผู้ซื้อทิวลิปจากทั่วโลกจะมาชมและคัดเลือกทิวลิปที่ต้องการจากแปลงสาธิต ในสวนเคอเคนฮอฟแห่งนี้ นับเป็นสวนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ด้วยทิวลิปที่มีมากกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

 • นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินอัมสเตอร์ดัม (AMS) เพื่อเตรียมตัวกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษีและเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายจากร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
 • ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KL875 (บินตรง)
  สายการบิน บริการอาหารค่ำและอาหารเช้า

  กรุงเทพฯ  

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

10-17 เม.ย. 61
69,900
13,000
12-19 เม.ย. 61
69,900
13,000
1-8 พ.ค. 61
64,900
12,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*